KO SU DREVNI ILIRI ?
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » SLOVENI - RELIGIJA, ISTORIJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
Vesna
Glavni urednik


Pridružio: 08 Jan 2008
Poruke: 4177
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 06 Maj, 2011 15:50 pm    Naslov: KO SU DREVNI ILIRI ?
Odgovoriti sa citatom

.
Svedočanstva stranih istoričara o SRBIMA kao ILIRIMA
III vek s.e.

Istoričar Zonara naziva državu Iliriju kralja Argona - Srbskom imperijom.


Francuski istoričar Priko d’ Sent-Mari, kralja Agrona naziva kraljem Srba.


I vek s.e.

Strabon pominje Srbe kao narod Ilirije od Jadranskog mora do Panonije. Dinaru planinu naziva Srbskom planinom.

I vek n.e.

Tačnost ovih navoda daje rimski naučnik Plinije Stariji u prikazu regrutskog spiska Srbskih, odnosno Ilirskih plemena iz 12. godine posle Hrista. Na spisku se nalazi 27 srbskih plemena, od kojih više od polovine i danas postoji. To su: Mezeji, Ditioni, Desniati, Neretvljani, Sartiri, Sarbeati, Glindići, Dukljani, Dindari, Dermastije, Cerani, Devrnje, Melčumani, Sikulote, Vardi, Daverci, Deretići, Likini, Stulpini, Burnice, Olbljani, Labeati, Senadi, Dende, Sašelji, Rudinjani i Grabljani. Grabljani nisu bili pleme, nego je to bila jedna varošica na Zupcima i njih nazivaju jednostavno Iliri. Sarbeati takođe nisu bili pleme, nego savez od nekoliko manjih plemena pa ih zato nazivaju jednostavno Srbima. Od Likina koji su živeli u Popovom polju ispod Trebinja poreklom je imperator Likinius, čiji su potomci Nemanjići.

Apian kaže da su u 1. veku n.e. “najslavnija ilirska plemena Srbi (Sordiski) i Tribali”. Za Tribale znamo da su takođe bili Srbi.

II vek n.e.

Dion Kasius, pisac rimske istorije iz drugog veka, pominje Srbe na predelu Ilirije. Dion je bio rimski upravnik Ilirije.

IV vek.

Euzebije Pamfil u svojoj Hronici kaže da je Tiberije pobedio 9. godine n.e. “Srbske Dalmate” .

VII vek.

Jordan, istoričar Geta, kaže da su od Sarmata, to jest Srba, potekli Veneti, Anti i Sloveni.

VII vek.

Kosmograf iz Ravene poistovećuje Iliriju sa Srbijom od Jadranskog mora do Dunava.

IX vek.

Velika srbska imperija na Helmskom poluostrvu cara Krepimira Oštrivojevića, za koju Leopold Ranke kaže:
“...Cela teritorija je bila srbska, od Dunava do Jadrana i do Arhipelaga”.

X vek.

Poznati češki zbornik Mater Verborum kaže: “Sarmati i Serbi su dva imena istog značenja za isti narod”.To isto kaže i nemački episkop Salmon. Sve ovo svedoči koji narod je ratovao sa Rimljanima u Iliriji. To je bio srpski narod. Kao što Euzebije 4. vek kaže: “Tiberije je pobedio 9. godine n.e. Sarmatske Dalmate”, a tako kaže i Hreman Kontrakt u 11. vek.

XI vek.

Nestor časni Kijevski u svom Letopisu objašnjava poreklo Slovena iz Ilirije, i nabraja koja su plemena pred rimskim osvajanjima otišla na sever i istok Evrope.

Crkveni sabor u Splitu 1059. godine zabranio je upotrebu “Ilirske liturgije” u crkvama i dozvolio samo grčku i latinsku liturgiju.

XII vek.

Vizantijski istoričar Jovan Kinamos kaže da su Srbi, koji su kao narod Dalmati, izgradili tvrđavu Ras.

XIII vek.

Francuski istoričar Luj Leže prenosi češku Dalemilovu hroniku iz 13. veka, u kojoj se kaže da su se Serbi naselili posle potopa, na granicama današnjih grčkih zemalja i duž mora i da su se raširili sve do Rima. Na istom mestu prenosi i poljsku hroniku iz 14. veka u kojoj se kaže da je Ilirija kolevka Slovena.

XIV vek.

Vizantijski istoričar Halkokondilas kaže da je car Dušan, hteo da uspostavi “evropsku imperiju naroda Ilirskog”.

XV vek.

Kralj Srba, bosanska loza Jablanovića, Stefan Tomašević, tituliše se 1446. godine ovako:
“Stephanus Thomas Dei gratia Rasciae, Serviae, Bosniensium sive Illyricum Rex”

XVI vek.

Dalmatinac Vinko Pribojević, profesor teologije, 16. vek, među Slovene ubraja:
“Tračane, Meze, Gete, Dačane, Makedonce, Ilire, Roksolane, Moske, Frižane i Vandale.”

Naš savremenik, Rus Pavel Tulajev, navodi rusku Stepsku knjigu iz 16. veka i kaže: “U tom izboru iz crkvenih i svetskih hronika, slovenska prapostojbina smeštena je u Iliriji, što bi bilo u skladu sa biblijskim izvornikom i Nestorovim Letopisom.”

Posle turskog osvajanja Dalmacije 1540. godine, osim gradova, veliki broj stanovnika kontinentalne Dalmacije, koji su govorili srbskim jezikom, se sklonio u gradove. Tada je u gradove “… uveden ilirski (slovenski) jezik, u kojima se do tada govorio italijanski.”

XVII vek.

Mavro Orbini, 16/17. vek, pod pojmom Slovena uključuje pored Veneta, Venda, i Ruse-Vandale, Gete, Ilire, Gote, Alane, Sarmate i druge.

Opšti List, odnosno Pećki rodoslov, počinje izlaganje sa “opis rodoslovlja svetih careva srbskih iliti ilirskih.”

XVIII vek.

Visoki činovnik na bečkom Dvoru, Johan Hristifor baron Bartenštajn objavio je 1761. godine jedan pregled tadašnjeg stanja srbskog naroda, pod naslovom “Kratak izveštaj o stanju rasejanog mnogobrojnog ilirskog naroda”.

Veliki francuski istoričar i erudita Di Kanž kaže: Srbiju su Sarmatijom zvali…Srbi Dalmacije su Dalmati i samo vulgarno ih nazivaju Slovenima.

XIX vek.

Prvi rečnik srbsko-nemačkog jezika, izdat u Beču 1853. godine, posvećen knezu Mihailu Obrenoviću, nosi naslov Ilirischen und deutschen Sprache.

Otac nemačke filologije i germanistike Jakob Grim piše 1815. godine: “Srbima nazivamo pravilnije ono što se inače Ilirima naziva, slovensku narodnu granu.”

Austro-nemački pisac Aleksander Hekš kazao je u svom putopisu o Podunavlju: “Ukupnost svih slovenskih Ilira penje se na oko šest miliona duša. Nijedan slovenski narod nije u novo i najnovije vreme skrenuo na sebe pažnju u tolikoj meri kao Iliri.”

Jernej Kopitar u prikazu Vukovog Rječnika iz 1818. godine kaže da je to jezik “brojnog, tako veličanstveno nadarenog, junačkog naroda Srba (Ilira) ...”

Nemački teolog i pravnik Johan Ferdinand Naigebaur kaže: “Pitao sam jednog učenog franciskanskog monaha iz republike Poljica za mišljenje o razlici između Ilira i Hrvata. Odgovorio je: Ja bih rađe bio Turčin nego Hrvat”. Jedan drugi katolički sveštenik je izjavio: “Srbi ili Iliri su obrazovaniji nego Hrvati; njihova književnost je starija”. Ovde zaista imamo vrlo preciznu odrednicu ko su Iliri.

XX vek.

Ime Iliri bilo je sinonim za Srbe sve do dvadesetog veka.
Na bečkom Dvoru, Srbska kancelarija, sve do Prvog svetskog rata, zvanično je nazivana Ilirskom.

Za vreme od 23 veka, Srbi i stranci su znali da su Iliri - Srbi, a onda “učeni” nordisti (Nemci) nam rekoše da to nije tako, nego da su Iliri – Šćipetari-Arbanasi (Šiptari-Albanci) ??

...

GOOGLE TRANSLATE ON ENGLISH:


Testimony of historians of the Serbs as Illyrians


Century III BC

Zonara state historian called Illyria king Argon - Srbsko empire.

French historian Priko d 'Sainte-Marie, King Agron called King of the Serbs.

Strabo mentions the Serbs as a people of Illyria from the Adriatic Sea to Pannonia. Dinara mountain called Srbsko mountain.


I century AC

The accuracy of these statements gives the Roman scholar Pliny the Elder in the list view regrutskog Srbskih and Illyrian tribes from the 12th years after Christ.On the list there are 27 srbskih tribes, of which more than half still exist. These are: Mezei dition, Desniati, Neretva, Sartiri, Sarbeati, Glindići, Dukljans, Dindar, Dermastije, Cerani, DeVries, Melčumani, Sikulote, Vardi, Daverci, Deretic, likin, Stulpini, Burnic, Olbljani, Labeati, Sena, Dende , Sašelji, Rudinjani and Grabljani.Grabljani were not a tribe, but it was a small town on the teeth and they are called simply by the Illyrians. Sarbeati also were not a tribe, but alliance of several smaller tribes so we simply call it the Serbs. From likin who lived in the field below Trebinje Popovo originating Likinius the emperor, whose descendants Nemanjići.

Apian says that in the first century AD "the most famous Illyrian tribe of Serbs (Sordiski) and Tribals. For Tribal know that also Serbs.

II century AC

Dion Kasius, the writer of Roman history from the second century, mentions theSerbs in the region of Illyria. Dion was a Roman administrator Illyria.

IV century.

Eusebius Pamphilus in his Chronicle says that Tiberius was not defeated ninth "Parishes Dalmate.

VII century.

Jordan, Geta historian, says that the Sarmatians, namely the Serbs, came Veneti, Acceleration and Slavs.

VII century.

Kosmograf from Ravenna identified Illyria with Serbia from the Adriatic Sea to the Danube.

IX century.

United srbska empire in the peninsula Helmskom Krepimira Oštrivojevića Emperor, for which Leopold Ranke says: ".. the whole territory was Bangka, from the Danube to the Adriatic Sea and the Archipelago."

X century.

Famous Czech Proceedings Mater verborum said: "Sarmatians and Serbi are two names with the same meaning for the same people." It also says the GermanBishop Salmon. All this proves that people had fought with the Romans in Illyria. It was the Serbian people. As Eusebius 4th century says: "Tiberius is defeated ninthThe Sarmatian Dalmate not ", and says so and Hreman contractors in the 11thcentury.

XI century.

Venerable Nestor of Kiev in his Chronicle explains the origin of the Slavs from Illyria, and lists of the tribes before the Roman conquest went to the north and east of Europe.

Church council in Split 1059th The banned the use of "Illyrian Liturgy" in the churches, and allowed only the Greek and the Latin liturgy.

XII century.

Byzantine historian John Kinamos said that the Serbs, who are as a people Dalmatians, built a fortress of Ras.

XIII century.

French historian Louis Léger transferred Czech Dalemilovu chronicle of the 13thcentury, in stating that the Serbi settled after the flood, on the borders of today's Greek and countries along the sea and to have spread to Rome. In the same place and spread the Polish chronicle from the 14th century which is said to be the cradle of Slavic Illyria.

Fourteenth century.

Halkokondilas Byzantine historian says that the Emperor Dusan, wanted to establish a "European empire of the Illyrian people."

XV century.

King of the Serbs, the Bosnian lineage Jablanović, Stefan Tomasevic, tituliše the 1446th in this way: "Stephanus Dei gratia Rasciae Thomas, Serviae, Bosniensium gray Illyricum Rex"

Sixteenth century.

Dalmatians Vinko Pribojević, professor of theology, 16 century, considered among the Slavs, "Thracians, Meze, Goethe, Dacians, Macedonians, Illyrians,Roksolans, Mosca, Frižane and Vandals."

Our contemporary, the Russian Pavel Tulajev, said the Russian Steppe book from the 16 century and says: "In this selection from the church and world chronicle, theSlovenian homeland is set in Illyria, which would be consistent with the original biblical and Nestor Chronicle."

After the Turkish conquest of Dalmatia 1540th year, except for cities, large population of continental Dalmatia, who spoke Serbian language, took refuge in cities. Then in the cities "... introduced Illyrian (Slavic) language, in which up to then spoke Italian."

Seventeenth century.

Mavro Orbin, 16/17. century, the term includes the Slavs near Veneta, Venda, and Russians-Vandals, Goethe, Illyrians, and Goths, Alan, Sarmatians, and others.

General List, or the pedigree of Pec, the presentation of the "description of the genealogy of the kings holy srbskih aka Illyrian."

Eighteenth century.

Constable at the Viennese court, Johan Christopher Baron Bartenštajnannounced 1761st The one for the then state of Serb people, entitled "A brief report on the status of numerous scattered Illyrian people."

The great French historian and erudite Di Kanž says Serbia are Serbs ... Sarmatia called Dalmatian Dalmatians are vulgar and just call them the Slavs.

Nineteenth century.

First Dictionary of Serbian-German, was published in Vienna 1853rd year, dedicated Prince Mihailo Obrenovic, titled Ilirischen und deutschen Sprache.

Father of German philology and German Jacob Grimm writes 1815th The "Serbsare called correctly what is usually called the Illyrians, the Slovenian national industry."

Austro-German writer Alexander Hex said in his travelogue on the Danube: "The totality of all the Slavic Illyrians climbs up to about six million souls. None of the Slovenian people is not new, and most recently drew attention to themselves so much as the Illyrians. "

Jernej Kopitar in view of Vuk's Dictionary in 1818. was said to be the language of "numerous, so magnificently talented, heroic Serb people (Illyrians) ..."

German theologian and jurist Johann Naigebaur Ferdinand said: "I asked a learned Franciscan monk republic Poljica for thinking about the difference between the Illyrians and Croats. He replied: I'd rather be a Turk than a Croat. Another Catholic priest, said: "Serbs, or the Illyrians were better educated than the Croats, their literature is older." Here we really have a precise heading who theIllyrians.

Twentieth century.

Illyrian name was synonymous with the Serbs until the twentieth century. At the Viennese court, Serbian office, until the First World War, was officially called Illyrian.

During the 23 century, the Serbs and the party knew that the Illyrians - the Serbs, and then "learned" nordisti (Germans), we said that we have that, but the Illyrians - Šćipetari-Arbanasi (Albanians-Albanians) ?!

Izvor: http://vesna.atlantidaforum.com/?p=202
_________________
Jednom se živi, ali večno...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Vesna
Glavni urednik


Pridružio: 08 Jan 2008
Poruke: 4177
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 06 Maj, 2011 15:53 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

.

Link

_________________
Jednom se živi, ali večno...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Vesna
Glavni urednik


Pridružio: 08 Jan 2008
Poruke: 4177
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 08 Maj, 2011 04:59 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

.
Радован Дамјановић o Илирима

( ,,Српко - Српски речник'' - прва свеска )

Историчар Радован Дамјановић преко 30 година истражује табу теме српске историографије и палеолингвистике. У овој монографији сликом и речју приказује процес брисања материјалних трагова српске и светске културне баштине археолошки потврђене старости од преко 4000. година.
Аутор је лонгселера књиге ,,Српско Српски Речник'', која баца ново светло на развој најстаријих цивилизација Медитерана и Европе.

Кад се у Тирани 1985. године појавила књига ,,Илири'', Српска Академија коначно добија дозволу да одговори албанским научницима. Наши одабрани су то и урадили следеће године, а књига с овог скупа угледаће свет тек 1988. године. Ажурно, нема шта, и то баш некако пред већ чувено буђење народа. Свестан сам колико је термин албански научници у најмању руку неозбиљан јер спада у ону врсту појмова којима би одговарао израз српска морнарница двадесетог века, дакле нешто што можда, и ако постоји, није вредно помена. Та је група јашући панилирског парипа својим истраживањем и налазима премашила чак и своје германске инструкторе, који су им још 1891. сачинили албански етимолошки речник, а овај је спис један од каменова темељаца измишљотине о илирском пореклу шиптара. Без обзира на све и то је велики напредак за ентитет коме је Доситеј у пролазу и доколици састављао азбуку.
У Хоџиној Албанији где је све било забрањено па и вере, једини дозвољени опијум за народ био је илиризам у коме су генерације налазиле изгледа једини смисао живота. Дугогодишњи пријатељ Хоџе био је Броз а два другара остварила су пуну билатералну сарадњу у коју се дивно уклапа обзнана којом се Србима одмах после другог светског рата забрањује повратак на Косово и Метохију. Тако су се усташа и балиста нашли на истом задатку. Свака тупавост има границе али ова албанских научника је готово неизмерна. Најлепши пример је ситуација са четири римске префектуре које је средином своје владе увео Константин Велики: Оријент, Илирик, Италија (са Африком) и Галија. Галија се примера ради, простирала од Шкотске до Марока а Илирик, који нас овде интересује, пружао се од ушћа Ина у Дунав, дакле од Аустрије до Либије и од Киренаике до Египта, афричким копном! Оволики простор који обухвата готово цео Балкан изузев делова Бугарске и Грчке пружа идеалне услове за поилиривање свега што допадне.
Порекло самих Илира је доста тамно. Ипак Милан Будимир нализи њихове претке у Пеластима (в. Пелазги). У историјско доба прилично је јасно одређена њихова шира и ужа територија у грчким и латинским споменицима. Отац историје зна за Илирију на Дрини и Сави, а каснији хеленски писци налазе расуте илирске енклаве и по Пелопонезу. Помпоније Мела, најстарији римски географ из првог века, разликује Илире у ужем смислу као племе на југу данашње албанске државе. Изгледа да су доцније, по својој навици, ово име Римљани користили и за остала слична племена низ јадранску обалу. Ствар је даље у основи врло проста: како Илири нису имали своју писменост (или није сачувана), од њиховог језика остало је мало, јако мало и то углавном сачуваних андронима и топонима, већином у штурим записима на камену наравно на латинском. Са ових истргнутих глоса по гробљима требало је реконструисати читав језик што је наравно немогуће. Ипак германска бечко-берлинска школа успела је да стрпа илирски језик у кентумску језичку групу у коју, авај, неспада данашњи арнаутски, који по тој класификацији долази у сатемску групу где је и српски.
Оно што је најлепше, између потпуног нестанка Илира односног њиховог последњег помена у касној антици, па до појаве некаквог имена Арбана, (које наравно не мора да подразумева албански етнос) у једанаестом веку, прошло је више од седамсто година! Овакву провалију наравно нису могли да премосте ни брозовски инжењери културноисторијски најамници, а камоли тирански научници. Погледајмо шта у већ поменутом Академијином зборнику каже Владислав Поповић, један од представника наше преобјективне науке о шиптарском језику: Супротно румунском, албански није романски језик, него потпуно посебан говор који садржи позајмице из латинског, словенског (ово му је ваљда замена за српски) и других језика. Даље говори: Нарочито су бројне позајмице из латинског и словенског језика (стварно је тешко рећи српски). Прве, доста уопштеног карактера, односе се на градски живот, породичне везе, пољопривреду, биљке и воће из ниског и мочварног појаса. Друге, прецизније, везане су за видове становања, земљорадњу, сточарство и друге делатности.
После овога могу да додам да се тај албански говор у ствари састоји од српских и латинских речи. Да не испадне овде неко србовање ево шта каже и Хенрик Барић који је више од пола века представљао стандард за албанољупца: Позајмљенице једног језика су објективни критериј за интензивност и начин туђих културних утицаја којему је један народ био изложен Словенске (још ћу помислити да се Албанија налази поред Словеније а не Србије) позајмљенице у арбанашком језику односе се у главном на пољске радове прашити, наводњавати, вадити и пољопривредне алате: брана, коса, јарам, косир.
Даље Барић наводи кућу, окућје, кухињски прибор, терминологију домаће индустрије, обућу, домаће животиње (!), метали, теренски термини: ледина, рудина итд. и још сијасет термина од којих су сви наравно српски. Али оно што дефинитивно показује да се не ради ни о каквим позајмљеницама већ о адоптираном и адаптираном већем делу српског језика су такозване позајмљенице емоционалног карактера које би по свим критеријумима требало да буду аутохтоне арбанашке, да не кажем оригиналне. Ево их: ценити, чудити, грдити, љубити, мрзети, стравити итд.! Ове речи заправо сведоче о приличној првобитној душевној празнини код предака данашњих Шиптара која је делимично ето испуњена прихватањем српских речи.
Питање где се дедоше Илири, ипак дакле остаје. Можда бисмо данас имали тај одговор да је рецимо Гај Јулије (в. Цезар) описао Илирик као што је то до детаља учинио са покрајинама Галијама у својим Коментарима. Ипак, усуд га је два пута одвратио од путовања овамо где је, по сопственом тврђењу, желео да упозна те народе и њихове земље. Касније у грађанском рату, кад је коначно прешао на ову страну мора да је био сувише ангажован биткама против помпејеваца да би се занимао за локалне прилике.
Најзад, за скидање вела са илирског имена од легитимних средстава остала је још етимолошка страна. Неизбежни Скок је лепо разрешио погрешно тумачење етникона Илир, које је тобоже сачувано у арбанашком придеву лир слободан, као позајмљеницу од латинског либер. То наравно ни мало не одступа од већ установљеног да је арнаутски у ствари хибрид српског и латинског. Ипак, Илир нас тако неминовно доводи до наше иловаче чији минимум ил значи глина - земља. Једна наша кратка реч гњило, садржи два минимума од којих први гњ показује да се ради о нечему гњецавом, дакле што се гњечи као иловача глина земља. Пратећи даље јединствену логику српског, Илир је ништа друго до Земљак! Истим путем долазимо и до Пријамовог пелашког Илиона, града на хумци Хума (в. Хум) али и Земуна и Илока.
Можда на изглед парадоксалан закључак намеће се овде сам: Срби су и преци и потомци Илира!

( ,,Српко - Српски речник'' - прва свеска )

Izvor: http://www.srpskosrpski.org/ssr1.htm

.
_________________
Jednom se živi, ali večno...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » SLOVENI - RELIGIJA, ISTORIJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Strana 1 od 1

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka Izaslanici iz jednog drugog vremena 4 adminfob 13765 15 Jul, 2011 09:39 am
Nosferatu Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka VAŠE SUGESTIJE 105 adminfob 99869 26 Mar, 2011 01:56 am
Jazz08 Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka MEDITACIJA- OSNOVNI POJMOVI 50 Vesna 46264 16 Nov, 2010 14:55 pm
Aleksandra-Caca Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Pra-Stvaratelj na Putu 3 adminfob 23889 13 Feb, 2010 11:11 am
plavizrak Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Zaboravljena Povest Zemlje 6 adminfob 37339 04 Jan, 2010 23:41 pm
majstor Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Tvorac i zemlja 2 adminfob 44485 11 Maj, 2008 23:06 pm
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Virdžinijin Pogovor 1 adminfob 10706 22 Jan, 2008 22:49 pm
plavizrak Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom