BOG GOVORI - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Reinkarnacija i uravnoteženo stanje svesti bez impresija
 

Tokom procesa evolucije svesti, dok se duša (atma) svesno poistovećivala sa raznim konačnim grubim formama, ona se istovremeno, premda nesvesno, poistovećivala sa svojom konačnom suptilnom formom i svojom konačnom mentalnom formom koje su se, počev od prvog poriva, spajale sa dušom u čvrstu, celovitu, nesvesnu vezu tokom čitavog procesa evolucije svesti.

Iako se duša često i svesno odvajala od konačnih grubih formi koje su služile kao medijumi za proživljavanje impresija stečenih tokom evolucije sve više i razvijenije svesti, duša nikada nije mogla da se svesno ili nesvesno, direktno ili indirektno odvoji od svoje konačne suptilne forme niti od svoje konačne mentalne forme.

Naprotiv, dok se duša raspoistovećivala od svakog pojedinačnog medijuma konačne grube forme, nesvesni spoj duše sa njenom konačnom suptilnom formom je bio taj koji je jačao dušu (sada bez ikakvog grubog medijuma) konačnom energijom (pokretačkom silom) da u svesti duše pobudi težnju za poistovećivanjem sa narednim medijumom sledeće konačne grube forme, radi proživljavanja impresija one poslednje konačne grube forme od koje se odvojila, a koje konačna mentalna forma ove duše zadržava i reflektuje.

Prirodno je da se uporedo sa razvojem sve viših oblika svesti duše razvija i konačna suptilna forma duše kako bi snažila dušu većom konačnom energijom koja će navesti svest duše, koja ima sve veću svest o grubom, da se poistovećuje sa sve višim i razvijenijim tipovima konačnih grubih formi koje nastaju iz impresija prethodne, manje razvijene konačne grube forme.

Slično tome, u isto vreme se odigrava i evolucija konačne mentalne forme duše da bi primala, čuvala i reflektovala sve brojnije raznolike impresije koje se stiču i skupljaju tokom razvitka sve veće i više svesti duše.

Prema tome, kada duša ispolji težnju da se poistoveti sa raznim vrstama forme biljaka, razvijena konačna suptilna forma i razvijena konačna mentalna forma duše počinju da pokazuju jasnije i vidljive znake spajanja duše sa njenom razvijenijom konačnom suptilnom formom i konačnom mentalnom formom u vidu različitih, brzih ciklusa promena koje se odigravaju u biljnim formama; a takođe i u vidu biljnih formi koje pokazuju prve znake osobenih, raznolikih i značajnih tendencija ka samoočuvanju i opstanku najsposobnijih.

U formi crva, ptica i riba, ova tendencija konačne mentalne forme duše postepeno se i sigurno pretvara u oblik instinkta da bi se u formi životinja ovaj instinkt ispoljio kao jedan od konačnih aspekata konačne mentalne forme duše. Postepeno se taj instinkt dalje potpuno preobražava u intelekt kao najviši aspekt ispoljavanja mentalne forme u ljudskoj formi ljudske duše sa grubom svešću koja doživljava grubi svet.

To znači da su suptilno i mentalno telo potpuno razvijeni jedino u formi čoveka i stoga duša, spajajući se svesno sa formom čoveka, biva takoreći potpuno opremljena ljudskim telom, suptilnim telom i mentalnim telom, zajedno sa potpunom svešću o grubom.

Iako je duša stekla svest u ljudskoj formi i stoga proživljava grubi svet, ta duša koja je svesna grubog ipak nije svesna suptilnog tela, te stoga ne može da doživljava suptilni svet. Ona, isto tako, nije svesna mentalnog tela i zbog toga ne može da doživljava mentalni svet.

Čak i kada duša ima samo svest o grubom i nije svesna suptilnog i mentalnog, ona ipak dela preko suptilnog i mentalnog tela, mada indirektno, na grubom nivou. Iako je ljudska duša koja poseduje svest o grubom nesvesna svog suptilnog i mentalnog tela, odnosno njihovih suptilnih i mentalnih svetova i zbog toga ne spoznaje energiju suptilnog niti um mentalnog, ona ipak može da upotrebi energiju kroz različite grube aspekte energije kao što je nuklearna energija. Uz to može da upotrebi i um kroz različite grube aspekte uma kao što su želje, emocije ili misli. Od njih, želje predstavljaju najdominantniji aspekt uma.

Tako ova duša, koja sada poseduje potpunu svest o grubom te pra-pra-prve grube forme čoveka i koja je još uvek nesvesna suptilnog i mentalnog, proživljava u grubom svetu impresije one pra-pra-poslednje grube forme životinje od koje se odvojila, odnosno koju je odbacila.

Kada se sve impresije te pra-pra-poslednje životinjske grube forme iscrpe, normalno je da se pra-pra-prva gruba forma čoveka odvoji od duše. Ovo iskustvo se univerzalno naziva smrću ljudskog bića.

Kao što je već ranije objašnjeno, mada se duša odvojila od te pra-pra-prve grube forme čoveka, ona se nikada ne odvaja od svojih suptilnih niti mentalnih formi, odnosno tela.

Već smo objasnili kako duša, iako se odvojila od te pra-pra-prve grube forme čoveka, zadržava i proživljava preko suptilnih i mentalnih tela impresije te odbačene ili napuštene pra-pra-prve forme čoveka i ponovo spaja sa pra-pra-sledećom formom čoveka da bi proživela impresije prethodne forme čoveka koju je odbacila. U stvari, pra-pra-sledeća forma čoveka nije ništa drugo do zgusnuti kalup prošlih impresija koje su preostale od prethodnog tela ili forme od koje se duša odvojila. Ovo spajanje duše sa pra-pra-sledećom formom čoveka se univerzalno naziva rođenjem ljudskog bića.

Prividna praznina između smrti i rođenja ljudskog bića je onaj period u kome duša koja poseduje svest o grubom, u spoju sa svojim potpuno razvijenim suptilnim i mentalnim telima, proživljava iskustva dominirajućeg dela oprečnih impresija koje je nakupila upravo odbačena ljudska forma. Ovakvo stanje duše, u prividnoj praznini između smrti i rođenja, uopšteno se naziva paklom ili rajem, a proces naizmeničnog spajanja i odvajanja svesti svesne duše u ljudskoj formi, koja je sada potpuno svesna, naziva se ˝Procesom Reinkarnacije˝.

Ako preovlađujući deo oprečnih impresija (kao što su vrlina i porok, dobro i zlo, muško i žensko, itd.) koje proživljava duša koja je sada spojena samo sa suptilnim i mentalnim čini vrlina ili dobrota (to jest, pozitivni aspekt oprečnih impresija) onda se kaže da je duša u raju. Međutim, ako ga čini porok ili zlo (to jest, negativni aspekt oprečnih impresija) onda se kaže da je duša u paklu.

Stanja raja i pakla nisu ništa drugo do stanja intenzivnih iskustava svesti duše koja proživljava preovlađujući aspekt oprečnih impresija dok je duša odvojena od grubog ljudskog tela ili forme. Sama duša ne ide ni u raj, ni u pakao, kao što se to obično veruje, jer je ona večno beskonačna i večno u Najvišem Jastvu. To samo svest duše proživljava impresije.

Čim se preovladujući deo impresija proživi i iscrpi i kada ravnoteža između oprečnih impresija upravo odbačene ljudske forme samo što nije uspostavljena, upravo u tom trenutku se duša automatski spaja sa prvom-sledećom ljudskom formom oblikovanom od zgusnutih impresija suprotnosti koje su upravo bile pred uspostavljanjem ravnoteže.

Tako se gruba svest duše, pošto je proživela ili pakao ili raj, spaja sa sledećom ljudskom formom (ponovo se rađa) da proživi i iscrpi ostatak suprotnih impresija iz prethodnog rođenja. Kao što je već rečeno, sledeća ljudska forma koju duša poprima nije ništa drugo do zgusnuti kalup preostalih oprečnih impresija prethodne forme.

Na ovaj način, prividno beskonačan lanac rađanja i umiranja ljudskih formi, odnosno bića nastavlja da se stvara i da nestaje. To je tok reinkarnacije duše u ljudskoj formi nakon sticanja potpune grube svesti tokom čitavog niza evolucija grube svesti. Od nesvesnog stanja duše (koje možemo da uporedimo sa čovekovim stanjem dubokog sna) pa sve dok ne stekne potpunu grubu svest (koju možemo da uporedimo sa čovekovim širom otvorenim očima u budnom stanja), za vreme dok proživljava grubi svet, duša je Jedna - nedeljiva, beskonačna, bez oblika - i večno u Najvišem Jastvu.

U čitavom procesu evolucije, reinkarnacija je bila sasvim spontana posledica prvobitnog poriva koji se javio u nesvesnoj duši, za sticanjem svesti o svom večnom i beskonačnom Jastvu.

Kako je već ranije pomenuto, sada shvatamo da je ciklus evolucije svesti duše doveo do razvijenijih i viših oblika svesti uporedo sa evolucijom formi sve viših i razvijenijih tipova kroz proživljavanje impresija formi onih odbačenih nižih tipova.

Prema tome, evolucija svesti duše očigledno nagoni dušu da se poistovećuje sa sve višim i razvijenijim grubim vrstama formi grubog sveta i prikuplja njihove mnogobrojne, različite impresije.

Jasno određene, glavne, konkretne grube forme (posle onih prvih sedam glavnih, najapstraktnijih, gasovitih i tečnih formi) sa kojima se svest duše spajala (svakim novim skokom sve više i razvijenije svesti) podeljene su u sedam skokovitih razvojnih etapa od kamena do metala, od metala do biljke, od biljke do crva, od crva do ribe, od ribe do ptice, od ptice do životinje i na kraju, od životinje do čoveka.

Najkonačnija prva impresija prvog poriva podarila je nesvesnoj duši prvu najograničemju svest. Duša je postepeno sticala sve veću konačnu svest pomoću raznih impresija i naposletku je evolucija svesti okončana onda kada se duša poistovetila sa prvom-u-nizu-prvih formi čoveka.

U ljudskoj formi duša stiče potpunu i savršenu svest

Pošto je sada stekla potpunu i savršenu svest u ljudskoj formi, duša nema više potrebu za drugim, visim formama da bi razvijala svest.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0049 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA