BOG GOVORI - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Nivoi
 

Involucija svesti koja se oslobađa

Kada svest duše sazri za izbavljenje iz grubog sveta, ona stupa na spiritualnu stazu i okreće se prema unutra. Njene grube impresije više nisu tako duboke. One postaju slabije, odnosno suptilnije, a kao posledica toga duša postaje svesna suptilnog. To je prvi korak u involuciji svesti koja teži oslobođenju od bremena impresija. Brojni ciklusi rođenja i smrti u ljudskoj formi moraju da doprinesu tom sazrevanju grubog iskustva, koje konačno nagoni svest duše na stazu oslobađajuće involucije na kojoj impresije postaju sve slabije i bleđe, i na kraju nestaju. Grube impresije postaju suptilne; suptilne impresije postaju mentalne; a mentalne impresije konačno bivaju izbrisane ostavljajući svesti slobodu da odražava Istinu.

Proces involucije je najčešće postepen. Čovek nasleđuje formu i impresije od životinja, pa su stoga grube impresije veoma snažne. Grube impresije mogu odjednom da nestanu samo u izuzetno retkim slučajevima i tada oslobođena svest duše doživljava Najviše Jastvo. U većini slučajeva grube impresije prvo postaju sve slabije i bleđe (pretvarajući se pri tome u suptilne i mentalne impresije), a zatim potpuno nestaju. Po pravilu, duša, koja je započela svoj povratak kući, se više ne vraća u grubi svet u kome se jednom bila izgubila kao u nekoj divljini. To ne znači da duša koja poseduje svest o suptilnom ne preuzima grubu formu, ili ne boravi u grubom svetu u svom grubom telu. To znači da svest duše više nije uhvaćena u zamku grube forme ili grubog sveta, već je sada pretežno privučena suptilnim svetom. Uobičajeno je pravilo da duša prvo raskida vezu sa grubim svetom, zatim sa suptilnim svetom i na kraju sa mentalnim svetom, i spoznaje da je izvan svih njih. Putujući svojom stazom, duša prolazi kroz šest nivoa, od kojih prva tri pripadaju suptilnom svetu, četvrti se nalazi na granici između suptilnog! mentalnog sveta, dok peti i šesti nivo pripadaju mentalnom svetu. Duša, koja večno boravi u Najvišem Jastvu, je iznad svih nivoa.Prvi i drugi nivo

Dok gruba svest ljudske duše koja poseduje svest o grubom postepeno involuira, ta involuirajuća gruba svest delimično doživljava prvi nivo suptilnog sveta preko medijuma potpuno razvijenog suptilnog tela duše.

Na ovom stupnju, involuirajuća gruba svest ljudske duše koja poseduje svest o grubom stiče prve nagoveštaje o prvom nivou suptilnog sveta i proživljava te utiske ili impresije delom preko grubog tela, a delom preko suptilnog tela. Tada se istovremeno koriste i gruba i suptilna čula.

Kaže se da na ovom stupnju ljudska duša takoreći stoji na granici koja odvaja grubi svet od suptilnog, kao što je prikazano na skici.* Svest ove ljudske duše proživljava neobične stvari. Svojim grubim očima ona vidi odbleske suptilnog nivoa, svojim grubim ušima čuje božansku muziku suptilnog nivoa, a svojim grubim čulom mirisa uživa u suptilnim mirisima. Ukratko, ljudska duša koja poseduje svest o grubom i koja je samo delimično na prvom nivou suptilnog sveta, doživljava suptilne impresije grubim čulima.

* Naspram strane 58.

Postepeno, daljnjom involucijom grube svesti, ljudska duša koja poseduje svest o grubom doživljava u potpunosti prvi nivo suptilnog sveta. Sada ta ljudska duša koja je posedovala svest o grubom više ne poseduje tu svest o grubom, već stiče svest o suptilnom. Ta ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom postepeno postaje svesna drugog nivoa suptilnog sveta. Suptilni svet je domen beskonačne Energije, beskonačne Božije moći, koja se, preneta u sferu konačnog, ispoljava u vidu beskonačne energije suptilnog sveta.

Kada duša u ljudskoj formi ima svest o suptilnom, ona tada nije svesna tela (grubog), ni uma (odnosno, mentalnog tela); međutim, ona ipak funkcioniše preko grubog tela i preko uma (mentalnog tela), ali ne direktno, nego na suptilnom nivou.

Tako ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom, čak i kada nije svesna grubog i mentalnog tela, te zbog toga ne spoznaje grubi i mentalni svet, može da koristi grubo telo kroz razne aspekte grubog, kao što su jedenje, pijenje, spavanje, gledanje, osećanje, slušanje, itd., i može da koristi mentalno telo kroz razne aspekte uma (mentalnog tela), kao što su želje, misli i emocije.

Ljudska duša, koja poseduje svest o suptilnom i nalazi se na drugom nivou, daljnjom involucijom svesti postepeno stiče svest o beskonačnoj energiji suptilnog sveta i sposobna je da stvara opsene ili manja čuda nižeg ranga. Na primer, dovoljno je da poželi pa da osušeno drvo olista i obratno; ona može da zaustavlja vozove ili automobile, da ispuni svezom vodom sasušeni izvor, i tako dalje. Ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom doživljava na drugom nivou suptilni svet suptilnim čulima svoga suptilnog tela. Ona je sada potpuno nesvesna grubog sveta, mada po svim spoljašnjim karakteristikama ostaje i funkcioniše kao obično ljudsko biće koje jede, spava, oseća bol i zadovoljstvo itd., iako, u stvari, njena involuirajuća svest ne proživljava grubi, već suptilni svet i stvara nove suptilne impresije, i to samo impresije prizora, mirisa i zvukova suptilnog sveta.Treći nivo

Daljnja involucija suptilne svesti, dovodi ljudsku dušu koja poseduje svest o suptilnom do iskustva trećeg nivoa suptilnog sveta. Na ovom nivou, suptilna svest stiče veću svest o beskonačnoj energiji suptilnog sveta i duša doživljava veću konačnu moć. Ona je sada sposobna da čini velika čuda, da vraća vid slepima i udove bogaljima. Sada je ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom sposobna da doživljava i različite nivoe i svetove suptilne sfere, isto kao što ljudska duša koja poseduje svest o grubom može da putuje iz Azije u Australiju ili Ameriku služeći se grubim prevoznim sredstvima koja su joj na raspolaganju.

Drugi i treći nivo suptilne sfere su dva osnovna nivoa i oni su potpuno u domenu suptilne sfere. Prvi nivo je delom u domenu suptilne sfere, a delom u domenu grube sfere. Slično tome, četvrti nivo delom pripada suptilnoj, a delom mentalnoj sferi. Četvrti nivo je poznat kao prag mentalne sfere.Četvrti nivo

Uporedo sa postepenom, daljnjom involucijom svesti ljudske duše koja poseduje svest o suptilnom, svest duše navodi dušu da stekne iskustvo četvrtog nivoa. Na četvrtom nivou duša je potpuno svesna beskonačne energije. To je ona ista beskonačna energija koja je senka-aspekt one beskonačne Božije moći. Ovde duša poseduje svu moć, i čak može da oživljava mrtve i stvara nove žive forme i svetove.* Na četvrtom nivou nema okultnih moći. Sve moći su božanske moći.

* Duše sa vidnyan svešću u stanju Qutuba ili Savršenih Učitelja kontrolišu ta dešavanja i vode računa da se ne dogode velike nezgode, ukoliko nisu predodređene.

Kao što je prikazano na dijagramu naspram str. 59, ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom na četvrtom nivou poseduje ključ riznice beskonačne moći i nalazi se na pragu mentalnog sveta, suočena sa moćnim naviranjem snažnih želja i emocija koje su aspekti Uma mentalnog sveta. Na ovom stupnju duša doživljava takozvano stanje najcrnje noći. Ona tu zapada u škripac. Taj neodoljivi izazov snažnih želja za ovladavanjem i korišćenjem te beskonačne energije po slobodnoj volji postaje sada podmukli neprijatelj, baš u trenutku kada involucija svesti ljudske duše koja je svesna suptilnog nepogrešivo i ubrzano napreduje ka ovladavanju svim željama.

Ukoliko ove želje, dok su na svom vrhuncu, nadvladaju dušu na četvrtom nivou i ako dođe do zloupotrebe moći, tada iskustvo oslobađanja ove beskonačne energije u ovom trenutku neminovno postaje fatalno za dušu na četvrtom nivou. Posledica toga je brutalni raspad celokupne svesti koju je duša do tada stekla, pri čemu duša zadržava samo najkonačniju svest i ponovo se poistovećuje sa formom kamena. Ta duša onda mora da prođe ceo proces evolucije, od forme kamena na dalje, da bi povratila potpunu svest.

Duša na četvrtom nivou ima polu-suptilne i polu-mentalne impresije. Ona je izložena najtežim iskušenjima zato što ima silne i nesavladive želje, bilo dobre ili lose. Budući da poseduje strahovitu moć, ona biva podstaknuta da je upotrebi bilo u dobre ili u loše svrhe. Ako zloupotrebi svoju moć da bi zadovoljila strast ili žudnju za ugledom ili slavom, ili radi nekog drugog niskog cilja, tada dolazi do naglog pada svesti ove duše, usled čega ona nazaduje do nivoa svesti kamena. Međutim, ako uspe da prevlada iskušenja i pravilno upotrebi svoje moći, ili ih uopšte ne upotrebi, ona stiže do petog nivoa gde je bezbedna i nema mogućnost pada. Ako pravilno upotrebljava moći, nju ponekad može uzdići do šestog nivoa duša sa vidnyan svešću u stanju Qutuba ili Savršenih Učitelja (ali ne i Jivanmukte niti Majzoobi).

Dobra upotreba moći u grubom svetu se može usmeriti ka materijalnim i spiritualnim ciljevima. Na primer, bogatstvo može da se utroši na poboljšanje materijalnog stanja drugih, kao što su dobrotvorne bolnice, pomoć gladnima i unesrećenima itd., ili pak za njihovu spiritualnu dobrobit kroz pružanje spiritualne poduke i stvaranje mogućnosti za njihov spiritualni razvoj. Na četvrtom nivou se dobra upotreba moći uvek svodi na njihovo ovladavanje isključivo radi spiritualne dobrobiti drugih. Te moći se nikad ne mogu upotrebiti za donošenje materijalne koristi bilo kome. To bez sumnje predstavlja zloupotrebu moći. Navešćemo primer upotrebe moći četvrtog nivoa u dobre svrhe. Pretpostavimo da spiritualni poklonik ide kroz pustinju i samo Što nije umro od nepodnošljive žeđi. Duša četvrtog nivoa može da se pojavi pred njim u grubom telu i spasi ga dajući mu krčag vode, i da potom nestane. Za ovakvu upotrebu moći se može reći da predstavlja dobru upotrebu moći.

Moći se mogu upotrebiti za dobrobit pojedinca ili društva. Ali, čak i dobra upotreba moći sputava i usporava daljnji napredak duše. Upravo zbog toga je i najteže preći Četvrti nivo koji je prepun najvećih opasnosti. Osobi koja se nalazi na četvrtom nivou najteže je da se uzdrži od upotrebe ogromnih moći kojima gospodari radi zadovoljavanja svojih neobuzdanih želja.

Četvrti nivo je prag mentalnog sveta. Na ovom nivou, više nego na bilo kom drugom suptilnom nivou, spiritualni poklonik je podložan naglom sunovratu. Kriza sa kojom se duša suočava na četvrtom nivou je ozbiljna i opasna, jer duša stiče ogromne božanske moći pre nego što je potpuno ovladala svojim umom. Ona ne može u potpunosti da upravlja svojim umom, jer ukoliko se i sve dok se ne uzdigne na peti nivo koji pripada mentalnom svetu, ona ne može direktno da doživi ili upotrebljava svoj um. Baš kao i ljudska duša koja poseduje svest o grubom, i ljudska duša na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom koristi svoj um indirektno. Na četvrtom nivou um je potpuno aktivan. On funkcioniše preko svih svojih potpuno razvijenih aspekata misli, osećanja i želja koje su na vrhuncu svoje nesavladive siline. S jedne strane, duša pokušava da ovlada svojim buntovnim umom i da podjarmi rušilačke sile neobuzdanih želja. S druge strane, neograničena energija svih nivoa je duši potpuno na raspolaganju i stalno teži da se ispolji ili upotrebi.

Ako duša podlegne iskušenjima da zloupotrebi svoje moći, dolazi do strašnog duševnog loma nezamislive jačine. Razorne sile koje se pritom oslobađaju dovode do potpunog raspada svesti, usled čega ona doživljava kataklizmički pad sa visine suptilne svesti četvrtog nivoa u najmračnije dubine rudimentarne svesti kamena koju je duša već proživela na samom početku evolucije. Ova duševna kataklizma dezintegracije se može uporediti sa pregorevanjem električne sijalice usled kratkog spoja koji se ne može popraviti. Pala duša sada nema drugog izbora osim da ponovo krene na dug i naporan put razvijanja svesti kroz vekove evolucije i reinkarnacije kroz bezbrojne forme i da se zatim ponovo, postepeno i strpljivo uzdiže kroz nivoe.

Raspad svesti se događa samo na četvrtom nivou svesti, i to retko, samo onda kada se moći četvrtog nivoa zloupotrebe. Činjenica je da se jednom stečena svest nikada ne gubi, međutim, slučaj svesti četvrtog nivoa predstavlja izuzetak.

Ako duša ne zloupotrebi moći kojima vlada, već ih upotrebi u dobre svrhe i ne dozvoli željama da je nadvladaju, tada, tokom daljnje involucije svesti, svest ljudske duše koja poseduje svest o suptilnom, ponekad doživljava šesti nivo mentalnog sveta direktno i tako preskače sva iskustva petog nivoa mentalnog sveta.*

* Ulazak u mentalni svet koga čine peti i šesti nivo može se uporediti sa ulaskom u sobu nakon prelaska praga - četvrtog nivoa svesti.

Ali, ako svest duše na četvrtom nivou uopšte ne upotrebi moći četvrtog nivoa, ni u dobre, ni u loše svrhe, onda ljudska duša na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom postepeno, tokom daljnje involucije svesti prelazi prag četvrtog nivoa i ulazi u mentalni svet na petom nivou.Peti i šesti nivo

Daljnjom involucijom svesti ljudske duše koja se nalazi na četvrtom nivou i poseduje svest o suptilnom, svest te ljudske duše se poistovećuje sa Umom koji pripada mentalnim nivoima i doživljava mentalni svet. Ovaj Um koji pripada mentalnim nivoima poseduje dva odeljka. U prvom je Um u stanju ispitivanja ili razmišljanja. U ovom stanju Um deluje u vidu misli - uzvišenih misli, banalnih misli; dobrih misli, zlih misli; materijalističkih misli, spiritualnih misli, itd.

U drugom odeljku Um je u stanju impresivnosti i saosećajnosti. U ovom stanju Um se ispoljava u vidu osećanja - osećanja patnje, emocija; osećanja želja, čežnji; osećanja teskobe, odvojenosti itd.

Pošto Um koji pripada mentalnom svetu ima različite dvojne funkcije, neminovno postoje i dve različite vrste iskustava u domenu Uma, odnosno mentalnog sveta.

Tako mentalni svet ima dve sfere - sferu petog nivoa svesti, sferu Misli, i sferu šestog nivoa svesti, sferu Osećanja.*Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0086 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA