BOG GOVORI - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Rezime stanja božanske svesti
 

Kada preuzme ljudsku formu i stekne potpunu svest, tu potpunu svest za kojom atma (duša) žudela da bi doživela Paramatmu, atma još uvek ne doživljava Paramatmu jer čak i kada dostigne potpunu svest, sve dotle dok je ta svest usredsređena na grube impresije, atma je, silom prilika, svesna grubog tela i zbog toga mora da doživljava grubi svet.

Bez ljudske forme, atma ne može da stekne svest o suptilnom i mentalnom telu, niti o Jastvu. Isto tako, ne može da stiče iskustva o suptilnom svetu, mentalnom svetu i Paramatmi, Da bi svest evoluirala i da bi evoluirale forme, i da bi se proživljavala iskustva grubog sveta, apsolutno je neophodno imati grube sanskare (impresije), i sve dok postoje grube impresije, atma nema svest o suptilnom i mentalnom telu.

U ljudskoj formi, zbog potpuno razvijene svesti i zbog razvijene savršene forme u obliku ljudskog bića, kao i zbog potpuno doživljenog grubog sveta, više nema potrebe za grubim impresijama. Grube impresije mogu da postanu suptilne, suptilne impresije mogu da postanu mentalne, a mentalne impresije mogu da nestanu. Tako u ljudskoj formi atma može da ima svest o suptilnom i mentalnom telu i o samoj atmi i iskustvo suptilnog sveta, mentalnog sveta i Paramatme. Ali, nesreća je u tome što neposredno posle sticanja potpune svesti u ljudskoj formi atma ne stiče svest o suptilnom (pran) i mentalnom (mana) telu, niti o Jastvu, pa prema tome ne doživljava ni suptilni, ni mentalni svet i nema iskustvo Paramatme. Ovo se dešava zbog toga što grube sanskare ne postaju suptilne sanskare, ili mentalne sanskare, niti odmah nestaju posto atma stekne potpunu svest u ljudskoj formi. Razlog zbog koga se ovo dešava je to što prva ljudska forma, koja je nastala od poslednje životinjske forme, nakon odbacivanja, ostavlja za sobom nasleđe impresija prve ljudske forme, a svaka sledeća inkarnirana ljudska forma biva satkana od sanskara prethodne ljudske forme. Tako atma, uprkos tome što ima potpunu svest, preuzima niz ljudskih formi sve dotle dok postoje grube saskare.

Na kraju se događa jedna od sledeće dve stvari: grube sanskare atme mogu iznenada da nestanu i tada atma gubi svest o grubom telu i stiče svest o Jastvu čime gubi iskustvo grubog sveta i stiče iskustvo Paramatme. Druga, mnogo verovatnija mogućnost je da grube sanskare konačno oslabe i postanu suptilne sanskare, a suptilne sanskare još više oslabe i postanu mentalne saskare i, najzad, mentalne sanskare do te mere oslabe da sasvim nestanu. U ovom slučaju atma prvo gubi svest o grubom telu i iskustva grubog sveta i stiče svest o suptilnom telu i iskustvo suptilnog sveta. Zatim atma gubi svest o suptilnom telu i stiče svest o mentalnom telu, gubi iskustvo suptilnog sveta i stiče iskustvo mentalnog sveta. Na kraju, atma gubi svest o mentalnom telu stičući time svest o samoj atmi; gubi iskustvo mentalnog sveta i stiče iskustvo Paramatme.

Pošto atma stekne svest o Jastvu i doživi Paramatmu, atma nasleđuje jedno od TRI STANJA (ne dva ili četiri stanja, nego isključivo tri stanja):

Prvo stanje A: Ubrzo nakon što je doživela iskustvo Najvišeg od Uzvišenih, atma obično odbacuje sva svoja tela-senke (grubo, suptilno i mentalno), i večno uživa u iskustvu jednote kao celine - u Božijoj beskonačnoj moći, znanju i blaženstvu, ali te atribute ne koristi.

Prvo stanje B: Atma može da zadrži sva tri tela još neko vreme, iako ih uopšte nije svesna. Ovo njeno stanje je zapravo isto kao ˝A˝ stanje, osim što zadržava tela.

Drugo stanje: Atma zadržava tri tela i istovremeno je svesna svoga Jastva i svoje tri senke (grubog, suptilnog i mentalnog tela), i istovremeno doživljava Božiju bezgraničnu moć, znanje i blaženstvo. Ona takođe doživljava grubi, suptilni i mentalni svet kao Božije senke, ali ne koristi Božiju moć, znanje i blaženstvo za druge atme koje poseduju svest o mentalnom, svest o suptilnom i svest o grubom, te je, stoga, nezavisna.

Treće stanje: Ono je potpuno istovetno sa drugim stanjem, osim što atma koristi svoju beskonačnu moć, znanje i blaženstvo kako bi atme koje imaju svest o grubom stekle svest o suptilnom; kako bi atme koje imaju svest o suptilnom stekle svest o mentalnom i kako bi atme koje imaju svest o mentalnom stekle svest o Jastvu, tako što samo jednim jedinim potezom čini da atme koje imaju svest o grubom postanu svesne Jastva.

Potpuni razvitak suptilnih i mentalnih tela u ljudskoj formi i involucija svesti

Jedino su u ljudskoj formi suptilno (pran) i mentalno telo (mana) potpuno razvijeni. Otuda, čak i kada atma poseduje svest o grubom, a nije svesna prana i mane, ona funkcioniše preko prana i mane, ne direktno, nego na grubom nivou. Tako, čak i kada ljudska atma koja poseduje svest o grubom nije svesna prana i mane, pa zbog toga ne spoznaje Energiju i Um, ona može da koristi Energiju preko različitih aspekata energije (npr. nuklearna) i može da koristi um preko različitih aspekata uma kao što su misli, želje i emocije.

Kada atma u ljudskoj formi ima suptilnu svest, ona nije svesna grubog (sharir) i mentalnog tela (mana), a ipak funkcioniše preko sharira i mane, ne direktno već na suptilnom nivou. Prema tome, čak i kada ljudska atma koja poseduje svest o suptilnom nije svesna sharira i mane, pa stoga ne spoznaje grubi i mentalni svet, ona može da koristi grubo preko različitih aspekata grubog kao što su jedenje, pijenje, spavanje, gledanje, osećanje, slušanje, itd., i može da upotrebi Um preko različitih aspekata uma, kao što su misli, želje i emocije.

Kada atma u ljudskoj formi poseduje svest o mentalnom, ona nije svesna grubog (sharir) i suptilnog tela (pran), ali ona ipak funkcioniše preko sharira i prana, ne direktno, nego na mentalnom nivou. Prema tome, čak i kada ljudska atma koja poseduje svest o mentalnom nije svesna sharira i prana, pa stoga ne spoznaje grubi i suptilni svet, ona može da koristi grubo preko različitih aspekata grubog (kao što su jedenje, spavanje, gledanje, osećanje, slušanje, itd.), i može da koristi Energiju preko različitih aspekata energije kao što je, na primer, nuklearna energija, itd.

Poređenja radi, uzećemo za primer jednu ljudsku atmu koja poseduje svest o grubom kao dušu na zemlji (koju uzimamo kao standard za grubi nivo) koja je odlutala daleko od sunca koje, primera radi, i samo u svrhe ovog poređenja, smatramo izvorom Energije suptilnog i izvorom Uma mentalnog. (Sunce i zemlja koji se pominju u ovom poređenju ne smeju se poistovećivati sa Suncem i Zemljom Sunčevog sistema).

Ovo sunce koje smo u ovom slučaju uzeli kao standard, konstantno i istovremeno isijava zrake Energije i Uma na zemlju (koju smo uzeli kao standard za grubo), a ljudska duša koja poseduje svest o grubom i koja je na zemlji svesna samo grubog, nesvesno upija iz sunčevih zraka Energiju suptilnog, i u grubom svetu u potpunosti iskorišćava aspekte ove Energije u obliku nuklearne energije. Isto tako, ova ljudska duša na zemlji koja poseduje svest o grubom nesvesno koristi u grubom svetu aspekte Uma kao što su misli, želje ili emocije koje takođe upija iz tih sunčevih zraka.

Nastavljajući dalje ovo poređenje, sada ćemo za primer uzeti ljudsku dušu koja poseduje svest o suptilnom kao dušu u vazduhu zbog čega je mnogo bliža suncu od ljudske atme na zemlji koja poseduje svest o grubom. Ova ljudska duša u vazduhu koja poseduje svest o suptilnom svesna je samo suptilnog i svesno upija neograničenu energiju ovog sunca, koje je izvor energije, i svesno upotrebljava ovu ogromnu energiju u njenom izvornom obliku. Tako ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom može da vlada strahovitom modi i može da vraća vid slepima, ili udove sakatima. Ovo je domen prva tri nivoa, a sposobnost ove duše da oslobađa energiju određenog intenziteta postiže se prema stepenu svesti o suptilnom koji duša stiče na drugom i trećem nivou.

Dokova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom u svom carstvu Energije svesno koristi energiju u njenom izvornom stanju, ona nije svesna mentalnog. Ona zbog toga nesvesno koristi aspekte Uma kao što su misli, želje i emocije. Tako, iako je sposobna da gospodari strahovitom moći, zbog svoje svesti o Energiji, ona ispoljava sklonost ka uplitanju u mrežu uma dok nesvesno koristi aspekte Uma. To je razlog zbog koga ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom, i pored svoje ogromne moći, ponekad sklizne na niži nivo suptilne svesti dok svesno koristi njenu energiju u obliku čudotvornih moći.

Preciznije rečeno, ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom nalazi se na prvom, drugom, ili trećem nivou zavisno od stepena suptilne svesti koju je stekla; odnosno, možemo reći da se domen suptilne sfere sastoji od prvog, drugog i trećeg nivoa. Nadalje, četvrti nivo je ono stanje svesti koje odvaja domen suptilnog sveta od domena mentalnog sveta. Drugim recima, ljudska atma na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom nalikuje ljudskoj duši koja stoji na pragu (mentalnog sveta) koji razgraničava suptilni svet od mentalnog sveta.

Prema tome, ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom i nalazi se u stanju svesti četvrtog nivoa potpuno je svesna prvog, drugog i trećeg nivoa, i u potpunosti doživljava suptilni svet, a isto tako je u potpunosti svesna ogromne energije suptilnog sveta. Otuda se ta ljudska duša koja je na pragu mentalnog sveta i vlada energijom najvišeg stupnja, nalazi na domaku područja Uma, a to je mentalni svet, i zbog toga je mnogo podložnija uticaju veoma moćnih sila raznih aspekata uma kao što su misli, želje i emocije. I mada ova ljudska duša na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom svesno koristi moćnu energiju suptilnog sveta koja je na vrhuncu, ona još uvek nije svesna Uma. Ona stoga nesvesno koristi aspekte Uma koji su sada izuzetno snažni i istom tom silinom mame ovu dušu koja mora da se suoči sa snažnim naletom aspekata uma (tj. sa mislima, željama i emocijama koje su na svom vrhuncu) i da ih izdrži.

Ova situacija je izuzetno opasna za ljudsku dušu na četvrtom nivou pošto je ona veoma nesigurna. Duša koja ovde poseduje najvišu energiju, koju može da upotrebi ili za najbolje, ili za najlošije ciljeve, mora da održava određenu ravnotežu dveju sila koje su u zenitu, tj. energiju suptilnog sveta razvijenu do krajnjih granica i izuzetno snažne aspekte uma mentalnog sveta. Ako ovu ljudsku dušu na četvrtom nivou, dok nesvesno koristi aspekte Uma, nadvladaju izuzetno snažne draži ovih aspekata (misli, želja, emocija), ona tada nije u stanju da odoli da ne upotrebi energiju koja je dostigla svoj vrhunac, i to za najlošije ciljeve, izvodeći moćna čuda poput oživljavanja umrlih, isceljivanja slepih, bolesnih i kljastih, itd., samo da bi udovoljila sopstvenim nesavladivim željama. Ona je čak u stanju da stvori čitav svet formi sa svim pratećim tvorevinama, toliko je velika moć koja se dobija iz energije koja je na vrhuncu, a koje je svesna ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom.

Prema tome, zloupotreba energije koja je na svom vrhuncu, preko medijuma i nadmoć čari aspekata uma koji su takođe na svom vrhuncu, stvara neku vrstu izuzetno snažnog, nepopravljivog kratkog spoja dve osnovne nad-prirodne sile energije koja je na svom vrhuncu i koja se javlja u obliku zapanjujućih moći i uma koji je na svom vrhuncu, i u obliku neodoljive želje, a sve skupa za posledicu ima nezamislivo snažan sudar i eksploziju u uznapredovaloj svesti ljudske duše na četvrtom nivou koja ima svest o suptilnom. Tako nastaje apsolutni poremećaj u svesti duše koji dovodi do potpunog raspada uznapredovale svesti ove ljudske duše. Usled toga, ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom neizbežno pada na najniži nivo svesti, a to je najkonačniji tip svesti najprimitivnije forme. Prema tome, ova ljudska duša mora da preuzme formu kamena i ponovo prođe kroz proces evolucije.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0061 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA