BOG GOVORI - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Deset stanja Boga
 

Sadržaj na stranicama ovog poglavlja koristi kao svoje polazište dijagram koji slikovito prikazuje DESET STANJA BOGA. Meher Baba je lično sačinio ovaj dijagram i on predstavlja dragulj iz nedokučive riznice njegove vrhunske gnoze. Duhovni termini u ovom dijagramu su blisko povezani sa opšte prihvaćenim mističkim ekvivalentima iz sufijske, vedantske i hrišćanske tradicije.

KARTA VIII - Deset stanja Boga

Ako pogledamo ovaj dijagram iz ptičije perspektive, uočićemo da on prikazuje silazno putovanje Najvišeg Jastva, do najniže tačke unazadne evolucije tj. do čoveka (insana, jiv-atme), i njegovo uzlazno putovanje kroz sve više nivoe svesti, do prvobitnog izvora, prvo u vidu božanski apsorbovanog Majzoob-e-Kamila, kulminirajući na kraju u Savršenom Čoveku (Insan-e-Kamilu, Shiv-Atmi). Ovih deset različitih stanja Boga predstavlja glavne stupnjeve ovog putovanja na kome nesvesni Bog postaje svesni čovek, da bi postao svesni Bog.

Mada su ova stanja Boga prikazana kao naizgled različita, ona su u stvari deset aspekata Jednog Boga koji jeste i koji će zauvek biti Jedan. Silazak i uspon Najvišeg Jastva odigrava se samo u imaginaciji. Sa njenim utrnućem u individualnoj duši se rađa spoznaja sa punom svešću da samo Bog postoji i da je sve ostalo, što izgleda da postoji, tek Njegova senka.

Meher Babina gnoza otvoreno podržava i teoriju Istovetnosti identiteta (wahdat-ul-wujud) i teoriju advaitizma. Na karti ˝Deset stanja Boga po Meher Babi˝ jasno je prikazano da je Bog sara taj koji igra različite uloge, stvarne i imaginarne. Početak je Bog i kraj je Bog; stoga među-stanja ne mogu da ne budu Bog. Duhovna izreka islamske teologije glasi: ˝Huwal awwal, Huwal akher, Huwal zaher Huwal batin˝ (On je prvi, On je poslednji, On je spoljašnji, On je unutrašnji).

Maulana Shabistari, u Gulshan-e-Razu, kaže:

Gar andar amad avval ham bidar shud

Agar cih dar ma ad az dar bidar shud.

˝On se vraća do vrata na koja je prvi put izišao,

iako je na svom putovanju išao od vrata do vrata˝.

Sada ćemo pokušati da jezgrovito opišemo svako od deset stanja Boga prema Meher Babinim objašnjenjima.




Stanje I

Bog u Stanju s One Strane Onostranog

Ovo stanje Boga je u toj meri nesaznatljivo da se o njemu ništa ne može ni dokučiti. To je savršeno stanje čistote bez primesa i u njemu nema ni trunke ˝nečeg drugog˝. To je najskrivenije od svih skrivenih znanja i najduhovnija od svih duhovnih stvarnosti. Ono je iznad svih reči i zato se ne može adekvatno opisati. Ono nije ni konačno ni beskonačno, nije ni bez odlika, a ni sa odlikama. U području ovog stanja, krila misli, zaključivanja, razlučivanja i razumevanja su kljasta i beskorisna.

Bikhiyal dar nagunjad, tu khiyal-i-khyud maranjan

Zi jahat buvad mubarra matalab bihic suyash.

- Hafiz

˝On se ne može dosegnuti umom, stoga nemoj da se trudiš

da Ga razumeš; On nije sputan pravcima,

stoga nemoj da pokušavaš da Ga tražiš bilo gde˝.

Meher Baba kaže da se uvek kada onaj ko je ostvario ovo stanje Boga pokuša da opiše to stanje drugima, taj pokušaj završava opisom ne tog prvog, već drugog stanja Boga - Boga u Onostranom stanju.

To je Večnost svih večnosti (Azl-ul-Azal), zato što se ne može zamisliti ni jedna večnost koja bi joj prethodila, ili bi je sledila. Ovde se poništavaju svi znaci (Munqata-ul-Izharat), jer ne postoji ništa na šta bi se moglo ukazati ili sa čime bi se moglo dovoditi u vezu. Ova čista suština (Zat-al-Baht) nije svesna ničega, čak ni sebe.

Sufije o ovom stanju govore kao o Wara-ul-Wari - Stanju Boga s One Strane Onostranog. U vedanti ga nazivaju Paratpar Parabrahmom.

Ovo je stanje u kome Bog nije ni nirguna (bez atributa), ni saguna (sa atributima), ni nirakar (bez oblika), ni sakar (sa oblicima).

Od svih glavnih deset stanja Boga, prvo i najizvornije stanje je stanje Boga s One Strane Onostranog.

Kada nisu postojala druga stanja Boga u stanju pre početka samoga Početka, postojalo je samo najizvornije stanje (to jest, stanje ˝Bog-Jeste˝) kao Bog s One Strane Onostranog.

U beskonačnosti ovog stanja Boga s One Strane Onostranog manifestovana je jedino beskonačnost Beskonačnosti kao neograničena, apsolutna beskonačna Božanska Praznina; sva druga stanja, svojstva i aspekti Boga, uključujući i beskonačnu svesnost i beskonačnu nesvesnost, su sva nemanifestovana kao Ništa u toj Beskonačnosti neograničene, apsolutne, beskonačne Božanske Praznine koja jeste Sve (Sve koje obuhvata i to Ništa).

Dakle, najizvornije stanje Boga s One Strane Onostranog je stanje za koje se može reći: Bog večno Jeste; i da u tom najizvornijem stanju, Bog nije ni beskonačno ni konačno svestan, niti nesvestan Jastva, odnosno Svog sopstvenog stanja Beskonačnosti. U ovom stanju, Bog takođe nije svestan ni nesvestan Iluzije ni Stvarnosti.




Stanje II

Bog u Onostranom Stanju

Već smo utvrdili da je nemoguće adekvatno opisati stanje Boga s One Strane Onostranog. Kada Bogoostvarena bića pokušaju da opišu stanje s One Strane Onostranog, oni jedino uspevaju da opišu Onostrano stanje Boga koje je Allah kod sufija, Ahuramazda kod zoroastrijaca, Paramatma kod vedantista, Bog Otac kod hrišćana i Sve-Duša kod nekih filozofa. Bog u Onostranom stanju je apsolutan, neograničen i beskonačan - Jedan bez drugog.

Meher Baba je, objašnjavajući ovo drugo stanje Boga, naglasio da se, u suštini, Stanje II ni u čemu ne razlikuje od Božijeg Stanja I; ono što pravi razliku su pod-stanja A, B i C Božijeg Stanja II.

Kako, kada i gde je nastala ta razlika opisano je u tekstu koji sledi, a prema objašnjenjima koje je dao Meher Baba:

U trenutku kada nemanifestovana prvobitna beskonačna ćudljiva želja beskonačnog Boga za spoznajom Sebe (˝Ko sam ja?˝) samo što ne izbije iz neograničene istosti neograničene, apsolutne, beskonačne Božanske Praznine najizvornijeg stanja Boga s One Strane Onostranog, buduća ishodišta ovog beskonačnog poriva za spoznajom koji pomućuje večnu spokojnu ravnotežu Boga u neograničenoj, apsolutnoj Božanskoj Praznini, postaju nedokučiva.

Ali, činjenica izbijanja beskonačne ćudljive želje i sama njena nedokučivost spontano dovode do nastajanja drugog aspekta Božijeg stanja, aspekta koji je drugačiji od najizvornijeg stanja s One Strane Onostranog, tog stanja neograničene, apsolutne, beskonačne Božanske Praznine, gde nema ni aspekata ni atributa, ni beskonačne ni konačne svesti, ni beskonačne ni konačne nesvesnosti i gde je, osim beskonačnosti Boga koja se ispoljava beskonačno, sve ostalo neispoljeno, uključujući i beskonačnu ćudljivu želju i prateći poriv za spoznajom.

Otuda, sama nedokučivost budućeg ishodišta te beskonačne ćudljive želje koja se ustalasava u stanju s One Strane Onostranog, automatski očituje dokučivost ishodišnosti koja je u beskonačnom stanju takođe nemanifestovana i ovo ispoljavanje (ishodišnost) daje najizvornijem stanju Boga s One Strane Onostranoga izgled beskonačnog aspekta koji je različit u odnosu na najizvornije i večno stanje.

Shodno tome, drugo stanje Boga nastaje kao još jedan beskonačni aspekt najizvornijeg prvog stanja. Ovo drugo stanje od deset glavnih stanja Boga naziva se Izvornim Onostranim Stanjem Boga.

Treba obratiti pažnju na to da ovo izvorno stanje Boga, koje je na karti označeno kao II i nazvano ˝Bog u Onostranom Stanju˝, ne bi trebalo ni u kom slučaju shvatiti kao stanje Boga koje je drugačije od najizvornijeg prvog stanja Boga, koje je na karti označeno kao I i nazvano ˝Bog u Stanju s One Strane Onostranog˝.

Jedin razlika između Božijeg Stanja I i Stanja II je u tome što je stanje I neograničene, apsolutne beskonačne Božanske Praznine u kojoj je nezamisliva čak i najmanja mogućnost izbijanja beskonačne ćudljive želje. Prema tome, tek u trenutku kada izvorni, beskonačni, ćudljivi impuls izbije u beskonačnosti stanja Bog-Jeste, beskonačni Bog može da začne u sebi beskonačni izvorni poriv za spoznavanjem izražen u vidu pitanja ˝Ko sam ja?˝ to jest, tek kada Stanje I Boga s One Strane Onostranog, koje nema aspekte, poprimi aspekt Stanja II Boga u Onostranom. Paratpar Parabrahma tako poprima beskonačni aspekt Paramatme.

Treba, takođe, naglasiti da je Onostrano Stanje, koje je na karti označeno kao II; u osnovi isto kao i stanje Boga s One Strane Onostranog, koje je na karti označeno kao I. Međutim, na karti se ova dva stanja, Stanje I i Stanje II, prikazuju odvojeno, jer i pored toga što je Stanje II Boga u Onostranom Stanju ono isto izvorno stanje Boga, ono ipak nije najizvornije stanje Boga, to jest, stanje s One Strane Onostranog. Ovo nužno sledi zbog toga što je Bog mogao da začne beskonačno izbijanje beskonačnog izvornog impulsa i da ostvari to beskonačno izbijanje beskonačnog izvornog poriva za spoznajom u vidu pitanja ,,Ko sam ja?˝, jedino u Stanju II u kome Bog, koji je večno u Stanju I, poprima beskonačni izvorni aspekt Stanja II unutar svog sopstvenog večnog Stanja I, koje je najizvornije Stanje s One Strane Onostranog.

Eksplicitnije rečeno, u oba stanja Boga (u Stanju I i II), osim večno ispoljene beskrajnosti večne beskonačnosti Boga (u vidu bezgranične, apsolutne, beskonačne Božanske Praznine), sva svojstva, svi aspekti, sva stanja, beskonačna i najkonačnija svest i nesvesnost Boga, uključujući i beskonačnu trojnu prirodu Boga, moć, znanje i blaženstvo, i sve ostalo jesu nemanifestovani u neograničenoj, apsolutnoj, beskonačnoj Božanskoj Praznini.

Sve što je neispoljeno u Beskonačnosti može da se ispolji jedino u Božijem Stanju II, za koje se može reći da se razlikuje od Stanja I jedino po tome što ima to beskonačno područje ispolja-vanja svega Što je beskonačno i najkonačnije neispoljeno kao Ništa u beskonačnosti Boga koji je Sve.

Iz toga sledi, da je beskonačna ćudljiva želja Boga, kada je jednom izbila, mogla da izbije jedino u Božijem Stanju II; i kada je jednom izbila, učinila je to u beskonačnosti Boga jednoobrazno. Ali, Bog nikada ne bi mogao da doživi tu već ispoljenu želju u Svom beskonačno najnezavisnijem Stanju I s One Strane Onostranog; Bog, koji je večno u najizvornijem stanju s One Strane Onostranog, doživeo je to samo preko beskonačnog aspekta Svog Slanja II, kao ˝Bog u Onostranom Stanju˝.

Otuda se beskonačno izbijanje beskonačne ćudljive želje i njenih pratećih beskonačnih posledica zapravo odigrava u Stanju II Boga u Stanju Onostranog.

U trenutku kada se uzburkala beskonačna prvobitna ćudljiva želja i kada se u Bogu javio beskonačni prvobitni poriv za spoznajom u vidu pitanja ˝Ko sam ja?˝, ta beskonačna ravnomernost beskonačnog izbijanja te ćudljive želje je spontano dovela do istovremene manifestacije nemanifestovane beskonačne svesti i nemanifestovane nesvesnosti Boga u izvornom Onostranom stanju Boga Koji je, pri svemu tome, večno u najizvornijem stanju s One Strane Onostranog.

Ovo spontano istovremeno ispoljavanje neispoljene beskonačne svesti i beskonačne nesvesnosti, ljudski intelekt nije u stanju ni da razume ni da apsorbuje. Ono predstavlja paradoks carstva Stvarnosti koji osujećuje svako ljudsko razumevanje. Kako je Bog mogao spontano da stekne istovremeno i Svoju sopstvenu svest i Svoju sopstvenu nesvesnost? Objašnjavajući ovo, Meher Baba je rekao da je to činjenica koja pripada carstvu Stvarnosti i da um to nikada ne može da razume niti dokuči; to se jedino spoznaje spoznavanjem Stvarnosti. Međutim, da bismo stekli bar neku predstavu u ovoj činjenici koja se ispoljava u Stvarnosti, i da ona za nas ne bi ostala samo paradoksalna misterija, Meher Baba nam razjašnjava ovaj prividni paradoks kroz primer deteta u majčinoj utrobi.

Kada majka zatrudni, dete prolazi kroz proces razvoja u majčinoj utrobi. Onoga trenutka kad razvoj tog deteta dostigne stadijum u kome su, uporedo sa celokupnim razvojem, oči deteta potpuno formirane, dete istovremeno stiče sposobnosti ˝viđenja˝ i ˝ne-viđenja˝. Bez obzira da li to dete po rođenju vidi ili ne vidi, sama činjenica da su se oči deteta formirale u utrobi njegove majke određuje dvojni aspekt njegovih sopstvenih očiju. U očima su, čim se razviju, sadržane istovremeno mogućnosti viđenja i ne-viđenja. Kada dete otvori oči, ono će videti, a kada zatvori oči ono neće videti; pri čemu i dalje stoji činjenica da je već samim razvojem očiju u njima istovremeno već postojala dvojna sposobnost viđenja i ne-viđenja.

Slično tome, istovremeno sa izbijanjem Božije prvobitne, beskonačne, ćudljive želje, u Bogu su se istovremeno ispoljile i beskonačna svest i nesvesnost koje su u Bogu bile neispoljene, a što se ograničenom umu čini paradoksalnim.

Tako je Bog u Svom najizvornijem Stanju I s One Strane Onostranog istovremeno, kroz svoje izvorno Stanje II u Onostranom, spontano stekao Svoje sopstveno beskonačno nesvesno stanje i Svoje sopstveno beskonačno svesno stanje. Ona su na karti prikazana kao stanja ˝A˝ i ˝B˝.

Prema tome, s jedne strane, sa spontanim ispoljenjem beskonačne nesvesnosti, Bog u Svom beskonačnom nesvesnom Onostranom stanju, označenom na karti kao ,,A˝, večno ostaje ne samo beskonačno nesvestan svog večnog, beskonačnog postojanja, kao u najizvornijem stanju s One Strane Onostranog u Beskonačnosti - Apsolutu, već On, takođe, večno postaje beskonačno nesvestan Svog novonastalog beskonačnog izvornog Onostranog stanja, koje je na karti označeno kao II.

S druge strane, istovremeno sa spontanim ispoljavanjem beskonačne svesti, Bog u Svom beskonačnom svesnom Onostranom stanju, označenom na karti kao ,,B˝, postaje večno beskonačno svestan, ne samo Svog večnog beskonačnog postojanja, kao u najizvornijem stanju s One Strane Onostranog u Beskonačnosti - Apsolutu, već On, takođe, očigledno postaje beskonačno svestan Svog novonastalog beskonačnog izvornog Onostranog stanja, označenog na karti kao II.

Drugim rečima, jedino u Onostranom stanju Boga, označenom na karti kao Stanje II, u trenutku izbijanja beskonačne prvobitne ćudljive želje Bog spontano i istovremeno stvara Svoje večno, beskonačno nesvesno stanje, označeno kao pod-stanje ˝A˝, i Svoje večno, beskonačno svesno stanje, označeno kao pod-stanje ˝B˝.

Pod-stanje A je stanje Boga u Onostranom stanju i označeno je kao Stanje II. Ovo pod-stanje A je stanje božanske nesvesnosti Božije beskonačne moći, beskonačnog znanja i beskonačnog blaženstva. Bog u ovom pod-stanju A niti svesno doživljava Svoju trojnu prirodu beskonačne moći, znanja i blaženstva, niti ih koristi.

Pod-stanje B je takođe stanje Boga u Onostranom, i označeno je kao Stanje II. To pod-stanje B je bez odlika i bez oblika, ali je to stanje najviše božanske svesti o Božijoj beskonačnoj trojnoj prirodi beskonačne moći, znanja i blaženstva. Bog u ovom pod-stanju B svesno doživljava Svoju beskonačnu moć, beskonačno znanje i beskonačno blaženstvo, ali ih On ne koristi. On je svestan Svoje Stvarnosti, ali nije svestan Iluzije.

Na taj način, prema vedantskoj terminologiji, Stanje Paratpar Parabrahme stvara Stanje \Paramatme; i u tom Stanju II, Bog kao Paramatma je večno nesvestan, a istovremeno i večno svestan Svog najizvornijeg stanja Paratpar Parabrahme. Ovaj beskonačni dvojni aspekt stanja Paramatme označen je na karti kao stanje A, odnosno stanje B.

Prema tome, iz ovog prirodno sledi da večno nesvesno stanje Paramatme, označeno sa A, u večnom izvornom Onostranom stanju, označenom sa II, večno teži da dostigne večno svesno stanje Paramatme, označeno sa B, koje je onaj drugi aspekt dvojnog beskonačnog aspekta izvornog Onostranog stanja Boga (Paramatme), označenog kao II.

Prema tome, božanski cilj je da nesvesno A stanje Boga postigne svesnu Stvarnost svesnog B stanja Boga.

Ukratko, božanski cilj je ostvaren onda kada stanje A svesno ostvari stanje B.

Jedini način da stanje A svesno ostvari stanje B je da stanje A postepeno doživi potpuni preobražaj u stanje B, i konačno svesno postane stanje B u svakom pogledu.

Ovo postepeno pretvaranje nesvesnog, beskonačnog stanja Boga u svesno, beskonačno stanje prikazano je kroz Stanja III, IV, V, VI i VII kao različita stanja Boga na karti koja prikazuje deset stanja Boga. U Stanju VIII, stanje A Boga postaje potpuno svesno stanja B.

U ovom Stanju VIII, nesvesno beskonačno A stanje Boga ne samo da stiče najvišu božansku svest Stanja B, već Bog postaje božanski uronjen u Stvarnost Svog beskonačnog svesnog stanja, i tako ostvaruje Svoju večnu istovetnost sa beskonačnim Božijim svesnim stanjem B.

Ako Bog, uronjen u božansko, kao u Stanju VIII, povrati i zadrži normalnu svest o mentalnoj, suptilnoj i gruboj sferi kroz Svoje mentalne, suptilne i grube aspekte kao utelovljeno savršeno ljudsko biće, tada dostiže stanje IX u Božanskom Spoju između stanja VIII i X. Iza ovog devetog stanja, na karti je prikazano deseto stanje Boga i povezano sa Božijim stanjem ˝C˝.

Deseto stanje Boga je stanje u kome Bog ima odlike i ispoljava se u ljudskoj formi kao Savršeni Učitelj. U Stanju X, Bog svesno doživljava Svoju trojnu prirodu beskonačne moći, beskonačnog znanja i beskonačnog blaženstva, a uz to ih i upotrebljava kroz Božansku Službu Božijeg stanja X, označenog na karti kao ˝C˝.

Treba takođe naglasiti da Bog u beskonačnom nesvesnom stanju A nije ni nirguna (bez odlika) nirakar (bez oblika), ni saguna (sa odlikama) sakar (sa oblikom). Međutim, stanje B je stanje nirguna-nirakar (bez odlika i bez oblika), a stanje C (koje takođe izvorno Onostranog Stanja Boga) je stanje sagu.na-sakar (sa odlikama i oblikom). To je ono najviše stanje Čoveka-Boga u kome je Bog beskonačno svestan i Stvarnosti i Iluzije.




Stanje III

Bog kao Stvoritelj, Zaštitnik i Razarač

U ovom stanju, Bog uvodi u igru Svoja tri osnovna svojstva (sifat) stvaranja, održavanja i razaranja. Ovo stanje tri-u-jednom odgovara trojstvu u vedanti: Brahma (Tvorac), Vishnu (Čuvar) i Mahesh (Razarač), a sinonimi u sufijskoj terminologiji su Afridgar, Parvardigar i Fanakar.

Tri svojstva Boga se iskazuju kroz tri Arhanđela, Israfeel (anđeo koji stvara život), Mikaeel (anđeo koji održava život) i Izraeel (anđeo koji uništava život).

Trojni atributi III Stanja Boga su bili nemanifestovani u najizvornijem I stanju Boga; oni su se istovremeno, spontano pojavili onoga trenutka kada se prvobitna beskonačna ćudljiva želja ustalasala u Bogu i kada je On u Svom Stanju II začeo beskonačni poriv za spoznajom Sebe kroz pitanje ˝Ko sam ja?˝. Upravo u tom trenutku izbijanja beskonačne ćudljive želje, Bog je u Svom Stanju II istovremeno stekao beskonačne dvojne aspekte bivanja beskonačno nesvesnim, kao u Svom Stanju A, i bivanja beskonačno svesnim, kao u Svom Stanju B.

Pa ipak, beskonačni izvorni poriv za spoznajom Sebe očigledno postoji već u Božijem stanju A, koje je još beskonačno nesvesno Sebe. Taj beskonačni poriv za spoznajom Sebe koji već postoji u ovom beskonačno nesvesnom Božijem stanju A omogućio je ispoljavanja svih odlika i as peka ta Boga koji su bili nemanifestovani kao Ništa u beskonačnosti najizvornijeg Božijeg stanja I koje je Sve. Ali, sve što je nemanifestovano kao to Ništa u Svemu moguće je zamisliti kao nemanifestovano samo u Božijem Onostranom stanju II.

Zato se sve što je nemanifestovano u Onostranom stanju Boga postepeno razotkriva terano beskonačnim porivom, i spontano biva nagnano na ispoljavanje u vidu svega što potiče od Ničega. Stoga je Kreacija ispoljeno Ništavilo poteklo od tog Ničega i ta Kreacija niče iz beskonačnog poriva za spoznajom u beskonačnom, nesvesnom Božijem stanju A. Zbog toga je prirodno da od tri beskonačna svojstva: Bog Tvorac, Bog Zaštitnik i Bog Razlagač ili Razarač, beskonačno, nesvesno Božije stanje A prvo stiče svojstvo Stvoritelja.

Budući da je Bog stekao svojstvo Stvoritelja, on očigledno postaje Tvorac Kreacije, kao u Svom Stanju III.

Otuda sasvim prirodno sledi da kada Bog stvara, On ujedno spontano i čuva ono što stvara. On tada, očigledno, postaje i Zaštitnik Kreacije, kao u Svom Stanju III.

U samom činu očuvanja onoga što jestvoreno, Bog istovremeno utvrđuje neizbežno rastakanje ili razaranje Kreacije. Proces očuvanja bi bio lišen smisla kada ne bi u sebi sadržavao elemente raspadanja ili razaranja. Otuda Bog očigledno postaje i Razarač Kreacije, kao u Svom Stanju III,

Božije Stanje III je stanje u kome Bog postaje Tvorac, a istovremeno je i Zaštitnik ili Čuvar i Razlagač ili Razarač Svoje sopstvene Kreacije. Tako Bog u Stanju III jednovremeno postaje Tvorac, Čuvar i Razarač.

Beskonačna prvobitna ćudljiva želja koja se u Bogu uskomešala, i iz nje proistekli prvobitni poriv za spoznajom sebe doveli su u Bogu do ispoljavanja beskonačnih trojnih atributa Tvorca, Zaštitnika i Razlagača, sa svim pratećim obeležjima Ništavila tog nemanifestovanog Ničega. Ovo Ništavilo je bukvalno ništa, iako se čini da postoji usred Iluzije (koja se ponekad naziva Mayom) kao Kreacija.

Meher Baba nam je rekao da ne postoji Kreacija u doslovnom smislu te reči. Ono što mi nazivamo Kreacijom je ispoljavanje bezbrojnih formi Ničega. To Ništa je uistinu ništa, ali ono postoji u svom sopstvenom području Iluzije. Ono se ne može poreći i nije izvan Svega, to jest Boga. Iako Sve obuhvata i ovo Ništa, to Ništa nikada ne obuhvata, niti može da obuhvati ili da znači Sve. Samo je Svemogući Sve, uključujući i Ništa; i pre no što se Kreacija ispoljila, doslovno i apsolutno nije postojalo ništa osim Svemogućeg koji je Sve.

Zat thi Allah ki aur jalve sab ruposh the

Ik saut-i sarmadi tha naghme sab khamosh the

Tha faqat maikhanah saqi tha nah van mainosh the

Ka-yi nate dahar kya ruh ul-amin bihosh the

Zindagi jab muskura i hai qaza ke samne.

- Munisiff-Asghar

˝Jedino beše postojanje Allaha i sva ispoljavanja u njemu behu neispoljena;

Vladaše Jedan Večni Zvuk i svi tonovi behu u njemu uspavani;

Postojaše samo krčma - ne bese ni peharnika ni vinopija;

Grubi univerzum se nije mogao ni zamisliti, čak ni anđeoski svet nije postojao,

Kad, sa božanskom naredbom: ˝Budi˝, život nasmejano poteče˝.

Postojao je samo Svemogući, ali je On bio samo latentno svestan i stoga nije spoznao Sebe, i baš kao što je ta svest postojala latentno u Njemu, tako je i Kreacija u Njemu postojala latentno.

Razlika između neispoljene i ispoljene Kreacije može se uporediti sa razlikom koja postoji između semena i drveta. Ali, bez obzira da li je ona samo seme ili drvo, neispoljena ili ispoljena, Kreacija je uvek to ˝ništa˝, zato što jeona nemanifestovano Ništa koje se ispoljava u vidu Ništavila.

Sve što je latentno kao to Ništa u Onostranom Stanju II beskonačnosti Boga koji je Sve, izražava se i ispoljava se kroz najkonačniju tačku u beskonačnosti Boga. Ova tačka se naziva ˝tačkom kreacije˝ ili ˝Om tačkom˝.* Iz ove tačke je izronila Kreacija. Ova tačka kreacije je takođe postojala latentno u najizvornijem Stanju I Boga u stanju s One Strane Onostranog.

Proces nastajanja, održavanja i razlaganja koji se neprekidno i ujednačeno odvija, može se ilustrovati sledećom analogijom. Zamislimo daje ljudsko telo Bog. Tada to ljudsko telo koje spava zatvorenih očiju možemo da uporedimo sa Onostranim Stanjem Boga u Stanje II-A. Onaj prvi trenutak otvaranja očiju možemo da uporedimo sa stanjem Boga kao Tvorca. Budno stanje koje iza toga sledi možemo da uporedimo sa stanjem Boga kao Zaštitnika, a ponovni odlazak na počinak sa zatvorenim očima možemo da uporedimo sa stanjem Boga kao Razlagača. Dakle, Bog je Tvorac, Zaštitnik i Razlagač, svo troje u Jednom, i to istovremeno.

* Vidi takođe: Francis Brabazon, Staywiih God (Ostani sa Bogom) (Woombye, Oueensland, Australia: Edwards and Shaw for Garuda Books, 1959), str. 65-66. Ur.




Stanje IV

Bog kao utelovljena duša

Did apni thi use khvahish

Ap ko har tarah bana dekha

- Niyaz

˝On požele Sebe da vidi, i zato poprimi razne aspekte koji sadržavaše nazive i forme˝.

Da bismo razumeli kako se Božije beskonačno nesvesno stanje A postepeno pretvara u Božije beskonačno svesno stanje B i stiče potpunu i beskonačnu svest, Meher Baba daje sledeću analogiju:

Zamislite beskonačno nesvesno Božije stanje A pre nastanka Kreacije kao beskonačni mirni okean. Zamislite da tada nalet vetra uskomešava mirnu jednolikost ovog okeana i ogromni talasi, bezbrojne kapi vode i bezbrojni mehurići izranjaju iz jednolikosti tog beskonačnog okeana bez granica. Taj udar vetra koji je uskomešao okean može se uporediti sa impulsom beskonačnog izvornog poriva za spoznajom, nastalog sa beskonačnom, prvobitnom Božijom ćudljivom željom koja se uzburkala u Bogu nagoneći Ga da Spozna Sebe kroz Svoje beskonačno Božije Stanje II.

Komešanje na površini okeana izazvano beskonačnim porivom je na svaku kap tog beskonačnog okeana prenelo beskonačni izvorni poriv za spoznajom sebe.

Tako Paramatma u Svom beskonačnom nesvesnom stanju A, potaknuta porivom da spozna Sebe, istovremeno remeti mirnu ravnotežu svake atme u Paramatmi tim porivom da spozna sebe. Ovo se može shvatiti jedino ako se Paramatma uporedi sa beskonačnim okeanom, a atme sa kapima tog beskonačnog okeana. Međutim, moramo obratiti pažnju i na to da svaka kap tog okeana, kada je u okeanu, jeste sam okean sve dotle dok kapi ne poprime individualnost posredstvom mehurića koji se obrazuju na površini okeana. Svaki tako nastali mehurić tada daruje svojoj kapi zasebnu i njoj svojstvenu individualnost. Ta odvojenost koja je stvorena postojaće unutar jednolike nedeljivosti kapi koje pripadaju beskonačnom okeanu, sve dotle dok postoje ti mehurići koji stvaraju odvojenost. Čim se mehurići rasprsnu, kapi, koje jesu i koje su bile u okeanu, dolaze do spoznaje da one jesu i da su bile jedno sa tim beskonačnim okeanom i stiču svest o svojoj večnoj beskonačnosti u beskonačnom okeanu tek pošto prvo iskuse odvojenost, a zatim rasprše mehuriće neznanja koji su im omogućili da dozive svoju prividnu odvojenost u odnosu na svoju suštinsku nedeljivost.

Sve dok beskonačni bezbroj kapi okeana ne doživi tu prividnu odvojenost, te kapi ne mogu da spoznaju svoje sopstveno jednorodno i nedeljivo, večno, beskonačno postojanje koje je sam okean. Jedino kroz iskustvo prividne odvojenosti, atme mogu svesno da spoznaju nedeljivu Jednost kao Paramatmu.

Da bi opisali Božije Stanje IV ˝Boga kao utelovljene Duše˝, zamislimo jednu beskonačnu dušu (atmu) u Paramatmi u stanju A.

Na početku, u stanju A, duša (atma) nema svest i nema impresije (sanskare).



Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0067 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA