NOVAC JE MOJ PRIJATELJ
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Predgovor i nešto više ...
 

Ovo nije knjiga za jedno čitanje. Da biste od nje imali istinske koristi, treba da je čitate, iščitavate i prelistavate više puta (i naravno da postupke opisane u njoj primenite). Smatrao sam prikladnim da neka osnovna, opšta objašnjenja i tumačenja, dam na jednom mestu, u ovom tekstu. Ostala objašnjenja dao sam u fusnotama (sve fusnote su moje). Uporedno čitanje ovog teksta i fusnota svakako će vam biti od koristi (naročito pošto prethodno pročitate celu knjigu), jer će vam omogućiti dublje razumevanje ideja izloženih u knjizi i delotvorniju praktičnu primenu opisanih postupaka. Ovo će od vas zahtevati nešto više truda ali, kako rekoh, ovo nije knjiga za jedno čitanje, već pre za studiranje. S obzirom na kompleksnost područja, ovo je nužno sažet tekst. Dublje i detaljnije upoznavanje sa ovde ovlaš dotaknutim temama zahteva konsultovanje odgovarajuće literature (neke od naslova istog izdavača naći ćete u popisu na kraju knjige).

Objašnjenja koja slede potrebna su iz najmanje dva razloga: Prvo, radi boljeg razumevanja, materiju ove knjige treba staviti u jedan širi idejni kontekst. Taj kontekst bismo mogli nazvati pokretom za samopoboljšanje. Opredeljujem se za ovaj izraz, jer uobičajeniji termin samorazviće često podrazumeva nešto drugo - Spiritualni razvoj koji, uprkos velikim i značajnim sličnostima sa onim što nazivam samopoboljšanjem i činjenici da se ova dva područja prepliću i delom poklapaju pa nije moguće povući jasnu granicu između njih, ipak ima drugačije ciljeve i domete, o čemu ću kasnije reći nešto više.

Drugo, kao što i sam autor kaže, knjiga je pisana izuzetno koncizno. U njoj je na malom prostoru izneto mnoštvo ideja koje čitaocima, neupoznatim sa idejnim miljeom iz koga potiču, mogu da izgledaju ne samo nove i čudne, već i nedovoljno zasnovane na jednoj široj misaonoj i praktičnoj podlozi. To može da oteža njihovo asimilovanje i time umanji efikasnost opisanih postupaka (polazim od pretpostavke da nećete biti samo čitalac već i praktičar). Dodatna objašnjenja bar donekle će osvetliti tu podlogu i olakšati prihvatanje ovih za mnoge čitaoce verovatno revolucionarnih ideja, prilično stranih uobičajenom načinu poimanja sveta i čoveka, svojstvenom našem vremenu i kulturi. Baveći se niz godina tehnikama samopoboljšanja i samorazvića i vodeći kurseve za druge ljude, kroz praksu sam nedvosmisleno utvrdio da bolje razumevanje idejnog konteksta, čak i bez obzira da li je i u kojoj meri osoba spremna da ga i prihvati, olakšava praktičnu primenu na njemu zasnovanih tehnika.

U našem stoleću u svetu ubrzano nastaje veliki broj tehnika i sistema čiji bismo osnovni zajednički cilj mogli da definišemo kao širenje svesti ili proces samoosvešćenja. Neki od njih ponikli su u okviru ili na obodima psihologije (pogotovu one njene velike struje koja se naziva transpersonalna psihologija) kao terapijske tehnike čiji cilj nije samo lečenje bolesnih već i samopoboljšanje "normalnih" pojedinaca i njihovo bolje prilagođavanje - u krajnjoj liniji ucelinjenje ili ucelovljenje individue. Počev od Jungovog procesa individuacije ili samoaktualizacije Abrahama Maslova, u nedrima praktične psihologije nastaju škole i sistemi kao što su terapija primalnim krikom Artura Džanova, transakciona analiza, geštalt psihologija, Lovenova bioenergetika, Asađolijeva psihosinteza, a na njenim marginama takvi kao što su autogeni trenig, muzikoterapija, terapija bojama, kristaloterapija i drugi. Za većinu ovih pravaca karakteristično je manje ili veće teorijsko i praktično oslanjanje na osnovne postulate starih duhovnih tradicija, počev od prihvatanja pojma Jastva, ili nekog sličnog pojma koji nadilazi granice ličnosti (otuda izraz transpersonalna psihologija), kao srži ljudskog bića, preko korišćenja raznih stanja svesti do samorealizacije ili samoaktualizacije kao manje ili više prepoznatog i zacrtanog cilja.

Druga velika grupa tehnika i sistema ovog tipa iznikla je izvan područja psihološke nauke, u okviru širokog pokreta samopoboljšanja i samorazvića. Ne radi se naravno ni o kakvom organizovanom pokretu, već pokretom nazivam širok dijapazon sistema i učenja slične vrste, koji obuhvata različite kultove nesvesnog, hermetičke i okultne discipline, sisteme samorazvića i neognostička učenja i škole.

I jedni i drugi sistemi, u manjoj ili većoj meri, uz svest njihovih tvoraca i sledbenika o tome ili, češće, bez nje, korene vuku iz drevnih tradicija samorazvića kao što su joga, tantra, zen budizam, lamaizam, kabala, sufizam, razni šamanski sistemi, okultne i hermetičke škole, koje sve možemo svrstati u gnosticizam u najširem smislu. Za razliku od istorijskog gnosticizma, gnosticizam u širem smislu obuhvata sve tradicije, učenja i tehnike čiji je osnovni cilj spoznaja univerzuma kroz čovekovu samospoznaju i postizanje stanja nadsvesti. Ponekad kao sinonim, a katkad označavajući najdirektniji oblik gnosticizma, koji neposredno teži mističnom iskustvu - nadsvesnom, direktnom doživljaju Apsoluta - javlja se pojam misticizam (tipičan mistični sistem je joga). Najzad, sva ova učenja, sistemi i škole često su obuhvaćeni širokim pojmom ezoterija. U fusnotama ću ove pojmove koristiti u navedenom smislu, pri čemu se termin neognostički sistemi odnosi na gnostičke pravce novijeg datuma.

Osnovna idejna potka u glavnom je u bitnim elementima zajednička većini klasičnih sistema samorazvića, pa čak i većini religija, bar u njihovom izvornom vidu, a i jednom delu sistema samopoboljšanja. Ona podrazumeva pogled na svet prilično različit od onog uobičajenog u našem savremenom svetu, koji je pod dominantnim uticajem racionalne, naučne misli. Bazična postavka ovog svetonazora jeste da postoji samo jedno Beskonačno Biće ili Beskonačna Stvarnost - Bog, Apsolut, Tao, Kosmička Svest... Termini se razlikuju, ali je suština ista. To Beskonačno Jedno obuhvata sve postojeće - dakle ukupnost manifestovane stvarnosti. Ljudsko biće je integralni deo tog Jednog, a ljudska svest neodvojivi deo beskrajne, večne svesti. Odvojenost čoveka od čoveka i od ostatka univerzuma (kao i odvojenost svih drugih njegovih delova), a u krajnjoj liniji od te beskonačne, jedine "stvarne" stvarnosti je iluzorna i konačni cilj svih sistema samorazvića, a izvorno i mnogih religija, jeste da ukinu tu iluziju brisanjem lažnih podvojenosti: ja-ti, ja-Bog, ja-svest... i dovedu do osvešćivanja jednosti, mistici kažu do spajanja sa Bogom. Drugim rečima, cilj je uklanjanje duhovnih masa (sadržaja nagomilanih u svesti i nesvesnom), razlaganje iluzorne ego strukture, koja održava stanje podvojenosti, i širenje svesti do tačke njenog potpunog stapanja sa Beskonačnom Svešću, odnosno do stepena kada ona postaje svesna da je identična sa Beskonačnim Jednim, Apsolutom ili Bogom. Ovaj proces, čiji je dakle krajnji, daleki cilj utapanje jedinke u Veliko Jedno, naziva se Spiritualni razvoj.

Opšta karakteristika većine savremenih tehnika samopoboljšanja, kako onih izraslih u krilu klasične ili alternativne psihologije, tako i onih drugih, nastalih nezavisno od nje, jeste njihova usmerenost ne toliko na istinsko samorazviće ili Spiritualni razvoj koliko na rešavanje čovekovih praktičnih problema, buđenje njegovih latentnih moći i sposobnosti, poboljšanje psihofizičkog zdravlja, prilagođavanje i samousavršavanje i u krajnjoj liniji ucelinjenje individue kroz integraciju njenih novoosvešćenih aspekata što sve vodi punijem i kvalitetnijem življenju. Ovde su dakle metode i postupci, u osnovi ponikli iz drevnih tradicija samorazvića, primenjeni poglavito na praktični životni plan.

Pokret samopoboljšanja obuhvata raznoliko mnoštvo, metoda, tehnika i sistema koji i danas ubrzano nastaju, razvijaju se, kombinuju i usavršavaju. Iako njihovi koreni najčešće sežu daleko u prošlost i povezuju ih sa drevnim znanjima tradicionalnih sistema samorazvića, oni najčešće nisu prosto ponovno otkrivanje starih znanja. Naime, u velikoj meri su prisutne nove, često izvanredno kreativne, kombinacije starih tehnika i pojedinih njihovih elemenata u nove celine, katkad uz uključivanje i novih postupaka, koji nemaju pandan u dostupnoj nam prošlosti, kao i tekovina savremene nauke. Tako su, napajajući se na iskonskim duhovnim izvorima, nastajali i nastaju sistemi prilagođeni savremenom čoveku i njegovom načinu života, kao i donekle različitim, praktičnijim i "zemaljskijim" ciljevima.

Svi ti sistemi svoju praksu naslanjaju na osnovnu postavku, zajedničku svekolikoj ezoteriji, da je svest primarna, a pojavni svet sekundaran, odnosno da je svest uzrok, a manifestovani svet posledica. Iz tog aksioma proističu značajne teorijske i praktične konsekvence. Najpre sledi da promene u svesti izazivaju promene u spoljnom svetu. Na praktičnom planu to znači da čovek menjajući stanje svoje svesti može da menja okolnosti u svom životu. S jedne strane to znači da se problemi pojedinca, budući da im je koren u stanjima svesti, mogu razrešiti osvešćivanjem njihovih uzroka i uklanjanjem tih uzroka iz svesti (pojam svest u ovom kontekstu obuhvata i nesvesno područje; ono se, pod određenim okolnostima, može osvestiti; spominjani procesi ucelinjenja upravo se sastoje u osvešćivanju nesvesnih sadržaja i njihovom integrisanju u celovitu individuu). Klasična psihoanaliza i niz sistema proisteklih iz nje, zapravo se zasnivaju na istom osnovnom principu, a koriste ga i mnogi metodi samopoboljšanja i samorazvića, pa i metod opisan u Novac je moj prijatelj, za uklanjanje iz svesti nepoželjnih sadržaja.

S druge strane, ovaj princip podrazumeva da je, budući ukorenjen u beskonačnoj svesti, čovek taj koji gradi svoj svet te je za njega apsolutno odgovoran. U stanju "obične", svakodnevne svesti to uzrokovanje sopstvenog sveta dobrim delom je nesvesno, pa čovek ne uviđa da je potpuno odgovoran za svoj život i sva svoja iskustva. Polazeći od toga da čovek sam stvara svoj svet i uobličava svoj život, cilj tehnika samopoboljšanja jeste da to počne da radi svesno i po svojoj volji. Tako, radeći na sebi, odnosno povećavajući svoju svesnost, čovek sve više shvata da je za sve što doživljava sam odgovoran i sve više je u mogućnosti da svoj svet, dakle svoj život i svoja iskustva, menja po volji. I autor ove knjige na različite načine, doduše veoma koncizno, na više mesta ističe ovo temeljno načelo. Tako kada kaže da "ste vi sami Tvorac svog života", da "možete da ga stvarate na način koji vam se najviše sviđa" ili da je "fizički univerzum stvoren pomoću vaših misli" on sažeto izražava taj univerzalni princip.

Naravno, moramo imati na umu da je put do istinski delatne primene tog principa u praksi dug i postepen. Tu se dakako ne radi o jednokratnom preokretu, već o dugotrajnom procesu osvešćivanja i čišćenja svesti od nagomilanih nesvesnih trauma, potisnutih emocija, nejasnoća i konfuzija, s jedne, i postupnom povećanju svesnosti i ugradnji u svest poželjnih elemenata, s druge strane. Postupci opisani u Novac je moj prijatelj kreću se u tom okviru.

Razume se, istinsko prihvatanje ovih ideja zahteva šire i dublje upoznavanje sa njima i vreme za njihovo "varenje". Još više vremena i truda potrebno je za njihovu zaista delotvornu primenu u praksi.Sistem čiji je sledbenik autor ove knjige i na čijoj osnovi je ponikao praktični program koji nudi Novac je moj prijatelj zauzima zapaženo mesto u širokoj lepezi tehnika i učenja izraslih oko njih u okviru pokreta za samopoboljšanje. To je sistem koji je sedamdesetih godina ovog veka u San Francisku otkrio i usavršio Leonard Or i nazvao ga REBIRTHING - PREPORAĐANJE.

Po rečima samog Leonarda Ora, svrha Preporađanja je ponovno proživljavanje iskustva rođenja na fiziološkom, psihološkom (mentalnom i emocionalnom) i spiritualnom planu. Time se postiže oslobađanje od traume rođenja ili preciznije od posledica bolnog doživljaja prvog udisaja. Pritom se polazi od iskustvene činjenice da trauma doživljena prilikom porođaja ostavlja upečatljiv trag na fizički, mentalni i emocionalni aspekat bića, trag koji sa nesvesnog nivoa vrši snažan uticaj na pojedinca tokom čitavog njegovog života. Taj trag očituje se u vidu tzv. negativnog životnog skripta (scenarija), neke vrste individualnog zakona koji je jedinka donela u vreme traume i kome se nesvesno podvrgava u svim aspektima života.

Porođaj, za bebu i inače bolan i traumatičan doživljaj (prolazak kroz tesan vaginalni kanal, nagla i kvalitativna promena životne sredine, a pogotovu dramatična promena u načinu snabdevanja kiseonikom) učinio je još stresnijim moderni, nehumani akušerski postupak "tekuće trake" koji karakterišu neemocionalna, rutinska procedura i grub fizički tretman novorođenčeta (prejaka svetlost i zvuci, prerano presecanje pupčanika, udarci da dete prodiše, pranje hladnom vodom i sl.). Sve ovo, uz nasilno odvajanje, neposredno posle porođaja, od majke sa kojom je beba čitav period trudnoće živela u tesnoj psihofizičkoj i duhovnoj simbiozi, pa i više od toga, u stanju nedeljivog jedinstva, neminovno ostavlja snažne traumatske posledice na fizičkom, emocionalnom i mentalnom planu. Pritom je, po Oru, u celoj situaciji, koja za bebu predstavlja dramatičnu konfuziju, ključni momenat borba za prvi udisaj, na granici života i smrti. Stoga nije čudno da malo biće već na startu formira negativne utiske i stavove o svetu u koji je dospelo, a koji se mogu formulisati kao: Život je borba, Život je bolan, Ljudi me povređuju, Svet je opasno mesto i sl. Glavna posledica ovih zbivanja je poistovećivanje disanja sa bolom i borbom za opstanak. Usled toga disanje biva trajno zakočeno i ostaje plitko te kod većine ljudi nikada tokom života nije slobodno kao kod životinja (ovu činjenicu potvrđuju i neka savremena medicinska istraživanja). S druge strane, čovek ostaje trajno vezan za negativna osećanja koja je tada imao zato što ih doživljava kao neophodna za preživljavanje.

S obzirom na to da je disanje osnovna fiziološka funkcija i kako postoji neraskidiva povezanost psihičkog i fizičkog, tela i duha, što je notorni aksiom svih sistema samorazvića, to zakočeno i neoslobođeno disanje izaziva permanentne negativne posledice na psihofizičko zdravlje, duhovni integritet i spiritualni potencijal ljudskog bića.

Po sledbenicima ovog sistema, cilj Preporađanja je da putem ponovnog proživljavanja i time osvešćivanja inicijalne traume dovede do poništavanja njenog dejstva i oslobađanja daha ili preporoda. Ponovno proživljavanje traume i njeno osvešćivanje, odnosno integracija u svest, osnovni je princip psihoanalize i svih tradicionalnih i modernih postupaka njoj sličnih s tim što je kod Preporađanja naglasak manje na sistematskom osvešćivanju, a više na emocionalnom proživljavanju.

Ovo poslednje je sasvim u skladu sa saznanjem, prisutnim u većini savremenih sistema samopoboljšanja, da su osećanja ili emocije ključni faktor u životu ljudskog bića. Čovek svet primarno doživljava preko emocija, dakle prvenstveno ga oseća. Stoga traume deluju prvenstveno na emocionalnom planu, a sve zaista delotvorne tehnike čišćenja duha takođe deluju preko emocija. Misli, ideje, stavovi i verovanja su naknadna nadgradnja i, u ovom kontekstu, imaju značaja u meri u kojoj su povezani sa emocijama.

Iskustva stečena u primeni ove izvanredno efikasne i blagotvorne tehnike (koja se već godinama uspešno primenjuje i u nas) pokazuju da je područje njenog delovanja znatno šire. Naime, ciljani fenomen oslobađanja daha, koji većina ljudi postiže posle petnaest, dvadeset seansi preporađanja (u trajanju od četrdeset pet minuta do sat i po) nije nužno i isključivo vezan za oživljavanje porođajne traume (mada kod mnogih ljudi do toga dolazi). Stvar je u tome što trauma rođenja nije jedini generator kočenja daha. I mnoge druge stresne situacije tokom života dovode do poremećaja toka disanja sa trajnim posledicama (činjenica je opšteg iskustva da u stanjima stresa i šoka dolazi do "presecanja" ili zastoja daha), a time i do poremećaja i zastoja u ukupnom toku vitalne energije kroz organizam. Na taj način traumatski doživljaji dovode do "začepljenja" energetskih tokova i blokiranja negativnih energetskih naboja, ostavljajući trajne ožiljke utisnute u nervno-mišićno tkivo i u mentalno-emocionalnu strukturu, što izaziva pojavu raznih bolesti i poremećaja i ubrzava procese starenja. Preporađanje oslobađa psihičku energiju koja oživljava uzročne traume, kako one vezane za rođenje tako i bilo koje druge, i omogućuje ponovno emocionalno prolaženje kroz njih. Klijent tokom seansi Preporađanja "prodiše" traume i time anulira dejstvo zastoja disanja u trenutku njihovog nastajanja. Drugim rečima, oslobođena energija probija blokade i začepljenja i uspostavlja slobodan protok, a time i oslobađanje daha.

Osim toga, na fiziološkom planu, Preporađanje ubrzava izgradnju zdravog tkiva organizma i, što je još važnije, eliminisanje štetnih produkata metabolizma i toksina unetih u telo, što kao posledicu ima revitalizaciju i "podmlađivanje" celog sistema. Na psihološkom planu, Preporađanje uklanja emocionalne i mentalne "ožiljke" i blokade, oslobađajući nagomilanu i blokiranu psihičku energiju, naročito negativne emocionalne naboje (potisnuta negativna osećanja). Najzad, Preporađanje ubrzava Spiritualni razvoj. Pošto, po većini ezoterijskih tradicija, disanje predstavlja suptilnu vezu između unutrašnjeg i spoljnog, fizičkog i duhovnog sveta i u krajnoj liniji individualne, ljudske i univerzalne, božanske energije, Preporađanje omogućuje bolje povezivanje individualnog energetskog sistema jedinke sa sveprisutnom kosmičkom energijom koja prožima čitav univerzum. Ta energija je zapravo prana starih Indusa - univerzalna energija koja, po njima, u sprezi sa akašom, univerzalnom supstancom, tvori svekoliki pojavni svet i čijoj kontroli teže mnoge spiritualne tradicije. Ovo nas vodi do činjenice da se, mada u ovom obliku nastalo nedavno, Preporađanje zapravo zasniva na starim tehnikama ritmičkog disanja koje su odvajkada integralni deo sistema samorazvića. U okviru joge već hiljadama godina postoji razuđeno učenje o kontroli prane - Pranajama i iz njega izvedena složena praksa disanja, a razrađeni metodi disanja prisutni su i u zen budizmu, tantrizmu, sufizmu, nekim oblicima hrišćanskog misticizma, jevrejskoj kabali, zapadnim hermetičkim i okultnim školama i drugim spiritualnim tradicijama.

Imajući sve ovo u vidu, a naročito činjenicu da Preporađanje zahvata područje mnogo šire od samog dokidanja posledica traume rođenja i zapravo predstavlja vrstan metod psihofizičkog lečenja i emocionalno-mentalnog i spiritualnog razvoja, njegov drugi naziv, SVESNO POVEZANO DISANJE, daleko je adekvatniji, a uz to i precizno opisuje samu tehniku. Izrazu Preporađanje tako ostaje više parcijalno i istorijsko značenje. Rebirthing je dakle tehnika svesnog, povezanog disanja pod nadzorom i kontrolom i uz emocionalnu podršku iskusnog Preporoditelja (rebirthera). To je bezbolan, lak i jednostavan, a po efektima izvanredan terapijski metod sa značajnim implikacijama na planu psihološke integracije i Spiritualnog razvoja čoveka. Konkretno, pored poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja, podizanja opšteg psihofizičkog statusa i lečenja niza bolesti (naročito tzv. psihosomatskih), revitalizujućeg i podmlađujućeg dejstva, Svesno povezano disanje dovodi i do značajnih pozitivnih promena u strukturi ličnosti, kao i do povećanja svesnosti, koje je srž Spiritualnog razvoja. To širenje svesti, kao i kod drugih efikasnih metoda samorazvića, najčešće dovodi do buđenja "nove" religioznosti koja, daleko od dogmi i slepog verovanja institucionalizovanih veroispovesti, na slobodan i individualizovan način odražava, upravo tim širenjem svesti probuđeno, snažno osećanje duboke povezanosti individue sa svim drugim bićima, prirodom i celim univerzumom, što je osnovno svojstvo svake istinske religije.

Oslobađanje disanja, odnosno stapanje "spoljnog" i "unutrašnjeg" daha (jer je, kao što kažu stari kineski alhemičari, spoljno disanje samo grubi odraz suptilnog unutrašnjeg disanja, koje se odvija u beskonačnom kruženju božanskog daha), uspostavljanje slobodnog protoka energije i povezivanje sa izvorom univerzalne energije dovodi i do otklanjanja negativnog životnog skripta - negativnog odnosa prema životu, odnosno, kako kažu sledbenici Preporađanja, otpora prema životu, time što na fundamentalnom nivou ukida dejstvo trauma i uklanja negativne mentalne i emocionalne naslage. Stoga je druga strana ovog sistema, koja nadgrađuje efekte osnovne tehnike disanja i direktno se nadovezuje na nju, metod reprogamiranja uma, odnosno uspostavljanja novog, pozitivnog životnog skripta - pozitivnog i konstruktivnog odnosa prema životu, rasterećenog od pogubnog nesvesnog dejstva starih trauma i "ožiljaka". Ključna tehnika ovog metoda jeste rad sa afirmacijama, koji čini kičmu praktičnog programa opisanog u Novac je moj prijatelj. Pošteno je naglasiti da ovaj metod, iako efikasan i sam po sebi, znatno dobija na efikasnosti ako se kombinuje sa osnovnom tehnikom disanja. Razlog je prost - daleko je lakše "instalirati" u um "nov program" ako je duhovno polje prethodno očišćeno tehnikom disanja. Ovo je opšte pravilo za sve sisteme čiji je cilj menjanje spoljne realnosti, odnosno koji pretenduju da kreiraju tu realnost. Svi oni su zaista efikasni utoliko ukoliko sa druge strane poseduju delotvorne tehnike čišćenja duha 1) ili uma od nepoželjnih sadržaja. U konkretnom slučaju, rad sa afirmacijama, koje su zapravo oblik primene poznatog principa autosugestije, daje znatno bolje rezultate kada se u procesu disanja oslobodi blokirana energija i telo i duh na taj način budu pročišćeni. U takvoj situaciji, stupajući na "čist teren" i uz podršku novoprobuđene energije, afirmacije mogu da budu zaista moćno oruđe u željenom preoblikovanju i psihofizičkom i spiritualnom usavršavanju praktičara. Razume se, nije reč o jednokratnom čišćenju pa onda reprogramiranju, već se radi se o paralelnim procesima koji se dopunjuju u kontinuitetu.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0054 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA