NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
BOŽANSKO SOPSTVO
 

Džoana Ceri

Naša istorija

Telo su stvorili prvi medu nama koji su došli na Zemlju da bi videli šta znači živeti u fizičkom obliku i uživati u lepoti naše planete. Telo smo stvorili neposredno od Božanske svetlosti i energije; rađanje nije bilo potrebno. Tada je fizičko telo bilo mnogo svetlije, bilo splet mnogo bržih frekvencija nego što je danas. Budući da smo znali da smo božanstva, svemoćna i svestvaralačka, naša tela nisu starila niti umirala.

Mi smo se po želji šetali između zemaljskog i svetlijih nivoa. Sve što smo poželeli odmah bi se ispoljilo. Bili smo svesni našeg jedinstva sa svima koji su naizgled bili prostorom odvojeni od nas. U ovom božanskom stanju živeli smo dugo vremena. Iz poslednjeg perioca naše istorije upravo potiče priča o Raju kao i slične priče u drugim religijama.

Do ˝pada˝ ljudske vrste došlo je postupno tokom mnogih eona i to od trenutka kad je počelo da bledi sećanje na našu božanstvenost a raste uverenje da je fizički svet stvarnost, uzrok samog sebe i zavisan isključivo od fizičkih zakona. Sa jačanjem uverenja da smo odeljeni od Boga, a budući da su naše misli, jer smo bili božanstva, još uvek bile svemoćne i sposobne da stvaraju, počeli smo da stvaramo nesavršenost i siromaštvo, bolest i rat, uveli starenje i smrt koji nas od tada stalno prate.

Duboko osećanje krivice i straha uvuklo se u nas i tako smo osetili potrebu da stvorimo odvojeni ego kako bi se osećali zaštićeni, a ego razvijen do stepena do koga smo osećali strah, preuzeo je mesto Boga. I tako smo potvrdili ˝pad˝. Međutim, čak je i to dobro, veoma dobro, zato što je omogućilo da - pre ili kasnije - spoznaja o jedinstvu sa Bogom bude utelovljena.

Dok smo boravili u jedinstvu sa Bogom bili smo u posebnom stanju, nalik ribi koja pliva u vodi ne znajući šta je voda. Želeli smo da istražimo sve vidove života, tegobne podjednako kao i divne, i zato smo iskočili iz vode - ili, tačnije, mislili smo da smo iskočili, budući daje i dalje postojalo naše jedinstvo sa Bogom kao večna činjenica.

Od tada smo počeli, prolazeći kroz beskrajna iskustva, uključujući i ulaženje u pakao što se dublje moglo, da stičemo mudrost koja nas je postepeno vraćala vodi, vraćala spoznaji o jedinstvu. Bilo je teško; naša osećanja ljubavi i moći izgubila su dosta na snazi. Međutim, procenjivanje perioda navodne odeljenosti nam ne služi toliko kao što to čini razumevanje ispunjeno ljubavlju i uvažavanje naše odluke.

Iluzija o Ciklusu Život-Smrt

Savršeni dijamant naše Božanske prirode ispostavilo se da je zatrpan pogrešnim u varenjima o tome ko smo. Kad se sada osvrnemo oko sebe vidimo da su zablude o starenju, smrti i ograničenosti prihvaćene kao prirodne, ili bar kao ˝tako je to˝ u životu koji mora da se rodi.

Što se tiče starosti i smrti: ciklusi prirode, smrt životinja i drveća i ostalog, izgleda da potvrđuju ovu ˝prirodnost˝. Međutim, ljudska svest je ta koja vlada na našoj planeti; životinje i mnoge biljke u vlasti su našeg verovanja u smrt. Neko drveće i biljke izgleda da po tom pitanju transcendiraju našu svest: banjan drvo ne zna za proces smrti, a čini mi se kao i da poljsko cveće živi večno, Kolike hiljade godina ono cveta po brdima tajno mršteći svoj pupoljak na čovekovo vjeruju o smrti? Postoji zaista mnoštvo malih biljaka koje izgleda traju večno.

U celini posmatrano, priroda je unela strah u našu svest. Naše uverenje da telo umire uzrok je ne samo starenja i smrti, već i postojanja mikroba i virusa i buba koje nanose štetu ili ubijaju naša tela i tela životinja i drveća i biljaka. Čak smo mi ti koji smo izmislili unutrašnji mehanizam samouništenja kao što je rak.

Nagib Zemljine ose doprinosi iluziji smrti: brojne vrste drveća gube lišće zimi, a cveće koje ne podnosi hladnoću vene. Da Zemlja miruje, biljke i drveće bi moglo da se prilagodi stalnoj klimi i u potpunosti ispoljava život tokom svih meseci u godini, odmarajući se samo kada to izabere.

U stvarnosti, život je prirodan, stalan, večno šireći život! Mi smo ti koji smo izmislili smrt.

Povratak Kući

Dobra vest za nas je da smo, bez obzira koliko daleko od spoznaje i shvatanja istine o nama, stigli do samog kraja našeg putovanja po spoljašnjem svetu i da se vraćamo kući!

Mi se sećamo da smo verna slika Boga. Bog kao praznina, izvan stvorenog, možda nema obeležja; međutim, ako zađemo duboko u skrivenu prirodu života, Boga ispoljenog u stvorenom, pronaći ćemo čudesne ˝osobine˝: bezuslovnu večnu ljubav, svetio, radost, moć, lepotu, slobodu, sklad, mir, sveispunjavajuće prisustvo, jedinstvo, večno širenje, večni život, savršenu sveukupnost. Zaista, naš jedini zadatak je da ponovo preživimo jedinstvo sa Bogom, našim unutrašnjim božanskim Sopstvom.

Živeći istinu svog uma, mi se razvijamo u nesputane, potpuno otvorene mislioce koji i sebi i drugima dopuštaju svaki izbor i mogućnost i beskrajno stvaralaštvo. Naša osećajna priroda istinu doživljava kao radost, ljubav, ushićenje, obilje, uzbuđenje stvaranja, osećanje - spoznaju moći i savršene dobrobiti.

Većina definicija prosvetljenja se zaustavlja ovde. Međutim, ako treba da pređemo ˝celi put˝, da primimo sve darove povratka kući, to onda uključuje i prihvatanje i ponovno doživljavanje svega - uma, osećanja i tela - kao Boga.

U duhovnim krugovima prisutna je težnja da se zemaljski nivo shvati kao ˝gruba fizička materija˝, a tela kao nešto nečisto. ˝Zašto se brinuti za telo? To je samo ljuska, vozilo koje koristimo i odbacujemo kad obavimo posao. Mi ionako živimo večno.˝ To je uobičajeni argument. Međutim, istina je zapravo da nisu svi ˝završili˝ sa telom na kraju života. Zato smo morali da izmislimo reinkarnaciju.

Istina je da je većina naših zemaljskih života bila toliko teška zato što smo prihvatili osećanje odeljenosti od Boga kako bi se prilagodili društvu, da nam je sad preko neophodno da predahnemo, preispitamo i shvatimo gde smo bili i gde želimo da odemo između života. Međutim, tegobe nisu urođena osobina života u telu ili života na Zemlji - mi smo ti koji proživljavamo to teško iskustvo. I upravo zato nam je potrebno da ponovo blagosiljamo tu veličanstvenu tvorevinu - da doživimo svoje telo i zemaljski nivo kao deo Boga, kao raj.

Kad smo stvarali fizičko telo od svetlosti, bili smo prinuđeni da usporimo frekvenciju vibracije svetla sve dok telo nije dobilo čvrstinu. Suprotni tok ovog procesa nagovešten je u Ajnštajnovoj teoriji relativiteta. E=MC2 govori, najjednostavnije rečeno, da se ubrzavanjem mase dobija energija,

Tako je fizičko telo napravljeno od svetla, prvobitne tvari Boga. I, mada, izgleda čvrsto, ono je isključivo sazdano od atoma, a svaki od njih od 99 odsto prostora. Ono što oblikuje taj prostor u čudo ljudskog tela jeste misao, prvobitna misao Boga. (Da li mi svesno oblikujemo sopstveno telo u materici svoje majke?)

Da li svesno obavljamo milion radnji svakodnevno da bi očuvali zdravlje? Da li preobražavamo svoje telo kad odbacimo stare ćelije? Božja je promisao da se savršenstvo širi, stalno umnožava; savršena lepota, vitalnost, zdravlje, snaga. Samo naša ograničena misao i osećaj uzrokuju da izgleda kao da naše telo stari. Oslobađanje od tih stega uma i srca, i ponovno prihvatanje naše prave neograničene Božje misli, omogućava našem telu da se vrati svojoj prirodnoj savršenosti.

Kad to činimo dolazi do pojačavanja: ubrzavaju se vibratorne frekvencije našeg uma, osećanja i tela. To je naš proces vaznesenja. Budući da smo na pragu doba svetla, sve se uzdiže, postaje brže i svetlije uključujući i samu Zemlju. Mi se vraćamo svetlu, ka dubljem doživljavanju Boga na svim nivoima. Već smo naučili da upijamo svetio koje bi ranije moglo da povredi ili spali naše telo. Potpuno prihvatanje duha kroz i kao naš oblik - Boga potpuno utelovljenog - to je stanje ushićenosti. Mi smo krenuli putem ka ushićenju! I šta ćemo zateći kad ˝stignemo tamo˝, doživeti sebe kao svetio? Da smo već tamo i da smo uvek i bili. Naše pravo telo je nepromenjeni od Boga zamišljeni kalup našeg tela. To je naše svetlosno telo, telo koje već postoji i ovde je na istom mestu kao i naše fizičko telo.

Naše svetlosno telo je neokrnjeno i večno lepo; ono nikada ne stari i ne umire, nikad nije gladno energije. Ono je slobodno da odlazi i dolazi kroz vreme i prostor, ili ne obazirući se na vreme ili prostor. Starost je iluzija; lepota je stvarnost. Mi učimo da se uskladimo sa tom istinom o nama i da ispoljimo naše besmrtno svetlosno telo upravo ovde na Zemlji.

Postoje učitelji koji su postigli besmrtnost i poneli svoje telo gore u svetlost kad su bili spremni da napuste Zemlju, a spominju ih mnoge religije. Babadi, besmrtni učitelj sa Himalaja, o kome se govori u Joganandinoj Autobiografiji jednog jogija, retko kad je boravio izvan svog zavejanog carstva.

Sa Sv. Žermenom, evropskim mistikom, susretali su se tokom nekoliko stotina godina razni ljudi koji su zabeležili da na njemu nema tragova starenja. To su samo dva primera. Ljudi koji su ovladali tim procesom često su u zapadnoj tradiciji nazivani ˝vazneti učitelji˝; u tibetanskom budizmu ˝sidasi˝, u Taoizmu ˝besmrtnici˝ i tako dalje.

Odluka o postizanju potpune nadmoći

Kako doživljavamo ˝potpunu nadmoć˝, nadmoć koja podrazumeva i telo?

Prva stvar, kao uvek, jeste da se po tom pitanju postigne sklad sa unutrašnjim Sopstvom. Gotovo uvek najpogodniji način da se to ostvari jeste da prvo proverite svoja osećanja u vezi sa mogućnošću sticanja nadmoći na Zemlji. Da li to rada uzbudenost u vašoj duši? Da li vas uzbuđuje, uzdiže? Da li vam pruža osećanje radosnog širenja?

Ukoliko je tako, možete biti sigurni da vam vaše unutrašnje Prisustvo govori: ˝Da! To ti Bog želi sada. Daj toj misli svoju energiju!˝ Ukoliko ste ostali ravnodušni, onda verovatno postoje viši prioriteti za vas u ovom trenutku. Međutim, vama se otkriva mogućnost sticanja nadmoći, a nadmoć o kojoj je ovde reč, biće vam dostupna u za vas pogodnom trenutku i na pogodan način.

Ako ste neodlučni, duboka meditacija može biti od pomoći, to mesto sastanka sa višim unutrašnjim Sopstvom, te zamišljanje sebe kao bića koje je ostvarilo potpunu nadmoć i vidite šta će se dogoditi.

Ukoliko dobijete uputstvo da date energiju tom procesu, vi ćete poželeti da po tom pitanju ostanete usklađeni sa unutrašnjim Sopstvom, budući da postoji vaš način kako da ostvarite cilj sticanja potpune nadmoći. Možda će vam biti od koristi metode date na kraju ovog poglavlja, a možda će te poželeti da ih izmenite ili odbacite. Odluka će zavisiti od vašeg načina razvoja.

Podmlađivanje: Fizički Nivo

Razmotrićemo obnavljanje tela sa ovog stanovišta. Da li obraćate pažnju na to šta na ˝Čisto fizičkom˝ nivou najviše odgovara vašem telu? Da li jedete ono za šta osećate daje najbolje za vas u ovom trenutku? Svaka hrana je misaona forma baš kao i naše telo, a mi imamo sposobnost daje preobražavamo - svojim mislima, ljubavlju, svetlošću, namerom - na frekvenciju koja je krajnje blagotvorna za naše telo. Tu se misli i na kafu, čokoladu, kekse itd.

Međutim, sve dok potpuno ne ovladamo tom sposobnošću, naše telo će voleti neku hranu više od druge. Sirovo i organsko voće i povrće, umočeni orasi i klice ili zrnevlje je hrana koja sadrži prirodno svetio najvišeg kvaliteta. Međutim, ništa od hrane nije žigosano, uključujući i meso, probajte i oslušnite vaš duh i staje najveća želja vašeg tela i sledite to. Danas su dostupne mnoge divne nove supstance koje su u stanju da okrepe i uzdignu vaše telo.

Da li pokrećete svoje telo na način na koji ono to želi i u kome uživa? Da li ga izlažete svetlu, bar kad je toplo vreme? Da li mu omogućavate dodir ispunjen ljubavlju, zagrljaje, zadovoljstva? Ukoliko je seksualno ispunjenje želja vašeg srca, puštate li svom srcu na volju?

Seks zaslužuje posebnu pažnju. Mnogi duhovni učitelji smatraju da seks - posebno kod muškaraca - iscrpljuje telo i doprinosi njegovom starenju.

Međutim, postoji viša istina o seksu. Kao božanski čin ljubavi, ravnopravne razmene energije, i uzdizanja seksualne energije kroz čakre sve do Sahasrare na vrhu glave, seks predstavlja deo celokupnog bića, i u stanju je da dovede do ushićenja i postane moćno oruđe za postizanje prosvetljenje.

Kako stoje stvari sa disanjem? Da li dišete duboko i slobodno? Dozvoljavate li životnoj sili u vazduhu da vas hrani i održava? Jednom prilikom kad sam bila u stanju vaznesenja, osetila sam daje vazduh oko mene tako vibrirajuće živ, tako ispunjen ljubavlju, činilo mi se kao da će sam čin disanja podmladiti moje telo. Dobro je prizvati i prihvatiti osobine koje želimo od vazduha.

To obično podrazumeva promenu u našem umu i emocijama, koja prati svako prihvatanje blagoslova na fizičkom nivou, budući da ništa nije ˝isključivo fizički˝. Fizički nivo je manifestacija misli i osećanja. Oni izviru iz našeg duha i našeg uma.

Podmlađivanje: Emocionalni nivo

Na emocionalnom nivou, podržavanje našeg tela na putu ka besmrtnosti, podrazumeva rešavanje nerešenih pitanja, od kojih mnoga mogu do kraja života da se zadrže u mišićima i ćelijama našeg tela, stvarajući napetost, zagušenje i, često, bolest. Ono što nam je najpotrebnije jeste praštanje - da u potpunosti oprostimo samima sebi, svim drugim sada i u prošlosti i prevaziđemo sve događaje i okolnosti.

Oproštaju često mora predhoditi oslobađanje besa, osećanja straha ili krivice. Telesne vežbe su često izvanredno sredstvo za oslobađanje starih emocija. Sada postoji neverovatno veliki broj vežbi medu kojima se da odabrati.

Ključni deo emocionalnog čišćenja predstavlja odbacivanje grupe svesnih i nesvesnih osećanja koja smo imali u vezi sa starenjem i smrću. Čula sam da u Africi kad starešina jednog određenog plemena osudi nekog člana zajednice na smrt, taj sedne ispod drveta i poželi sopstvenu smrt u naredna 24 sata. Zamislite osećanje samoizdaje i potiskivanja radosti koje se javlja u nama kao posledica sopstvene naredbe da umiremo dugo!

Toliko smo se srodili sa tim, našoj svesnoj budnosti uglavnom stranim osećanjem, daje prosto postalo navika nositi breme teško 50 kilograma i pritom pitati ˝Breme? Koje breme?˝. Čišćenje ove grupe emocija koje su tako duboko prodrle u sve nivoe našeg spoljnog bića, veliki je izazov - ali, kakav blagoslov kad ih se čovek resi!

Jedno osećanje je dragoceno pomoćno sredstvo za naše telo, a to je - jednostavno voleti svoje telo. Sudove koje smo mu nametnuli telo oseća i na njih reaguje; preobražavanjem naših stavova u okviru osećanja ljubavi, poštovanja svoga tela, donosi telu radost i uzdizanje i svetio i predstavlja ključni deo našeg procesa regeneracije.

Podmlađivanje: Mentalni Nivo

Na mentalnom nivou stvaramo sredstva besmrtnosti koja oslobađaju sva uvrežena sputavajuća uverenja o našem telu i zamenjuju ih neograničenom istinom.

Nekoliko dodatnih objašnjenja mogu biti od koristi za usvajanje nove mentalne grade o našem telu. Čakre, ili sedam glavnih energetskih centara tela, ključne su za proces regeneracije. Ti centri se okreću, a brzina kojom se okreću i međusobni odnos brzine kojom se svaka od njih okreće, neposredno određuju koliko će telo biti mlado i živahno.

Do usporavanja okretaja dolazi posle puberteta, a shodno tome počinje i starenje. Do ubrzavanja okretanja može ponovo da dovode spoznaja daje to neophodno učiniti i rađanjem namere da će se to i učiniti. Postoji dobra knjiga koja je od koristi za ovaj proces pod naslovom ˝Drevna Tajna Vrela Mladosti˝ autora Pitera Keldera. Ja se sa njom ne slažem jedino po pitanju seksa.

U procesu regeneracije na ˝dužnost se pozivaju˝ i žljezde sa unutrašnjim lučenjem povezane sa čakrama. Najvažnija medu njima je hipofiza, ili glavna žljezda, povezana sa Sahsrarom na vrhu glave. Posle puberteta po našoj naredbi da telo stari hipofiza počinje da luči hormon smrti.

Ona takođe nalaže drugim žljezdama da se pokore: epifizi povezanoj sa čakrom ˝trećeg oka˝, tiroidnoj povezanoj sa čakrom grla, timusu povezanom sa čakrom srca, nadbubrežnoj žljezdi povezanoj sa solarnim pleksusom, pankreasu povezanim sa abdomenom i polnim žljezdama (jajnicima i mošnicama) povezanim sa čakrom na dnu kičmenog stuba. Čakre se mogu nagnati da zaista obavljaju svoj pravi posao a to znači da s ljubavlju i ushićenjem sarađuju u procesu regeneracije!

Lično Iskustvo sa Podmlađivanjem

Želela bih da vas kratko upoznam sa sopstvenim iskustvom sa podmlađivanjem, budući da osećam da će to ovom prilogu dati veću verodostojnost i težinu, i na taj način ga pretvoriti u izuzetan dar.

Kad sam prvi put otkrila da je podmlađivanje mogućno, započela sam radove na ˝podmlađivanju˝ sa velikim uzbuđenjem i poletom. I oni dali rezultate - za izvesno vreme. Videla sam promenu i drugi su me stalno uveravali daje uspeh vidan iako im nisam ništa rekla.

Međutim, stalno je dolazilo do zastoja. Izgledalo je da sam u takvim situacijama nemoćna. Kako se to stalno ponavljalo ja sam se obeshrabrila i više me podmlađivanje nije zanimalo, pa sam prestala da se trudim.

Napokon, ujesen 1989, bila sam u stanju da vidim da postoji zid koji me je zaustavljao, prepreku sazdanu od nekih određenih vrsta misli.

Više se nisam bojala zida. U meditaciji sam letela preko zelenih polja prema tom niskom, crnom zidu i kad bih dospela do njega, direktno bih u njega uletala. Unutar njega zapazila sam okrugle crne misaone forme, te sam uletala i u njih. Shvatila sam da je to bio strah od smrti kojeg dotad nisam bila svesna.

Kako bih uronila u neki od crnih oblika, oni bi se raspršili -nestali. Oni su nestajali! Tokom nekoliko nedelja ja sam uletala više puta sve dok nisam postigla da sve bude čisto.

Ujesen 1990. došlo je do još jednog velikog prodora kad sam se pod vodstvom neposredno i strastveno obratila svojoj hipofizi. Zahvalila sam joj se što je do tada lučila hormon smrti onako kako sam to od nje tražila.

Rekla sam joj da sam se setila da sam neograničeni Bog i da želim da regenerišem svoje telo. Naložila sam joj da odmah prestane da luči hormon smrti i da počne da luči hormon života.

I! Vrh moje glave se otvorio i svetio se izlilo u nju. Moja hipofiza je bila u zanosu. Obratila mi se recima: ˝Hvala Bogu ne moram više da radim ono što mi je mrsko. Sada mogu da obavljam svoj pravi posao!˝ Od tada sam naučila više o drugim žljezdama i dobila sam uputstvo kako da obavim potpunu regeneraciju.

U daljem tekstu ćete naići na opis procesa koji su bili ključni za moje razumevanje i doživljavanje regeneracije. Korisno je da uđete u stanje u kome se osećate što je bliže mogućno svom božanskom Sopstvu: usredsređeno, mirno, snažno, da volite i da ste voljeni.

Uklanjanje Prepreka Podmlađivanju

Postoje neke uobičajene prepreke na koje nailazimo kad idemo putem podmlađivanja i transcendiranja smrti a koje postavljaju misli/osećanja. Navešćemo ih, isto kao i prave ˝protivotrove˝ koji će vam pomoći da ih prevaziđete. Možda ćete poželeti da ih izgovorite glasno sa izvesnošću i strašću.

1. Podmlađivanje je nemoguće. Starenje i smrt su izvesni.

Istina: Lepota i savršeno zdravlje su već moja stvarnost. Podmlađivanje - isceljenje starosti - je prirodno kao i isceljenje ogrebotine. Smrt i starenje su neprirodni. Budući da sam Bog, u meni je sva ljubav, svetio, moć, znanje, odlučnost i strpljenje koje mije potrebno da uspem u svom podmlađivanju.

2. Bojim se starenja/smrti toliko da ih neumoljivo privlačim sebi.

Istina: Nema razloga za strah od starenja. Ja u potpunosti zavređujem ljubav bez obzira kako izgledaju moje lice i telo. Isceljujem strah od starenja zato što sam Bog.

Nema razloga da se boj im smrti. Ukoliko odaberem da umrem otići ću u svetio i s Ijubavlju će me primiti moje voljeno božanske Sopstvo i voljeni koji su preminuli. Brinuće o meni u potpunosti i ja ću ući u dobar nov život. Zato što Jesam Bog isceljujem sva strahovanja od smrti.

3. Ne zaslužujem blago podmlađivanja.

Istina: Ja sam voljeno i potpuno nevino biće koje je stalno, svakog trenutka, davalo sve od sebe, služeći se onim što sam stvarno naučio. Bog me je stvorio večno nevinim i ništa što sam uradio, ili mogu da učinim, ne može da izmeni moju nevinost. Ja nikad nisam nikome stvarno naneo zlo zato što je svaka osoba celokupno i večno Božje-biće koje je zajedno sa mnom stvaralo naš savršen razvoj i najveće dobro u skladu sa tim vremenom. Opraštam sebi u potpunosti. Prihvatam da Jesam Bog koji me je stvorio.

4. Nisam bezbedan ako se razlikujem. Povrediće me ili ubiti ljudi koji ne razumeju. (To je iskustvo mnogih odnos iz prošlih života.)

Istina: Isceljujem sve prošle živote budući da Jesam Bog. Bezbedan sam, potpuno me štiti moje božanske Prisustvo i bilo koji drugi učitelj koga mogu pozvati. U ovom svetu sam bezbedan i voljen, svi ljudi me s ljubavlju podržavaju na mom putu podmlađivanja i transcendiranja smrti.

5. Neće me voleti. Neću imati prijatelja. Biću izopšten iz društva.

Istina: Mnogi ljudi su to već uradili i mnogi to upravo rade. Moji prijatelji možda neće biti moji stari prijatelji ili porodica, ali ja ću imati divne prijatelje - mi ćemo jedni druge pronaći!

6. Ukoliko se podmladim i transcendiram smrt izneveriću svoju porodicu i prijatelje koji su ostarili i umrli. Voleti njih znači učiniti isto što i oni.

Istina: Najveći izraz ljubavi koji mogu pružiti svojoj porodici i prijateljima jeste da im svojim primerom pokažem da su svi moćna i voljena božanstva koja mogu da se podmlade i transcendiraju smrt.

7. Ukoliko se podmladim biću zarobljen na Zemlji.

Istina: Istim procesom podmlađivanja - doživljavanjem uspostavljanja jedinstva sa ja Jesam Bog - ja takođe učim da uzdignem svoje telo u svetio, tako da mogu da napustim Zemlju u za mene pravo vreme. Ja čak mogu da šetam tamo amo između nivoa Zemlje i svetlijih nivoa.

8. Ako se promeni vreme / ako se moje telo promeni neću znati ko sam, kako da odredim sebe.

Istina: Ja Sam sada večna. Ja Jesam Bog. Ovo određivanje mene transcendira svako drugo određivanje i ja to sada prihvatam.

Verovatno je da će vam se do izvesne mere javiti sve ove misaone forme budući da su zapravo uobičajene u našoj kulturi. Za bilo koju od njih izlaz je misao. Odaberite onu za koju osećate da bi trebali daje oslobodite sada. Pozovite Ja Sam Prisustvo ili omiljenog učitelja da bude sa vama, da prođe to sa vama. Skupite svu svoju hrabrost. Letite ili se uvucite u to. Osetite oblik, ali nastavite da se krećete kroz njega sve dublje i dublje. Tu može da bude zametno: možete otkriti da se jedno pitanje grana na dva ili više. Ukoliko se to dogodi, poželite da ponovite ceo postupak sa svakim pitanjem pojedinačno.

U redu; odaberite jedno od pitanja i počnite da se kroz njega krećete. Ukoliko to stvarno postignete, videćete da se raspršuje, ili da ste dospeli do neke spoljne ivice tog oblika i prostora izvan njega. Skočite u prostor! Sada pustite da oblik padne ispod vas ili se uzdižite iznad njega sve dok ne postane sasvim mali. Recite sebi ˝Ja sam to stvorio˝. Stvarno shvatite da ste božanstvo koje je to stvorilo. Spuštajte taj oblik sve do stomaka. Sada dodajte ˝Sada je u redu što sam to stvorio.˝ Osetite to takođe.

Videćete sada, da je jedini razlog njegovog postojanja to što ste ga tu postavili. Svakog dana ste donosili odluku da mu date svoju stvaralačku energiju i tako je nastavljalo da postoji. Kada isključite energiju više ga neće biti. Želite li da to učinite, da ga raspršite?

Ukoliko je to slučaj odaberite način na koji hoćete to da uradite. Ja mu prvo zahvalim što mije poslužio i pozivam njegovu energiju da ude u moju novu tvorevinu. Onda zamislim veliki crveni električni prekidač okrenut na gore u položaju ˝uključen˝. Podižući obe ruke iznad glave ja spuštam prekidač dole istovremeno izgovarajući ˝Bum!˝ i vidim oblik ispod sebe kako se smanjuje na veličinu vrha čiode i potom eksplodira u svetio.

A šta će biti vaša nova tvorevina? Poslužite se pravim protivotrovom za svoju misaonu formu i dozvolite da vam pomogne. Oblikujući novu tvorevinu osećajte je, uživajte u njoj, prihvatite je duboko. Pružajte joj svoju energiju narednih nedelja (ili meseci ili godina) sve dok za vas ne postane stvarnost, dok ne postane ˝onako kako je˝.

Ukoliko ustanovite da se stari oblik vraća, shvatite da vam još uvek na neki način služi i pokušajte da osetite šta je to. Ovim postupkom se obično postiže uklanjanje problema skidanjem sloja po sloja naslaga. Kad se osetite spremnim ponovite postupak. On je veoma moćan, najbolji koji sam ikada koristila da se resim nečeg što više nisam želela i stvorim ono što želim.

Predviđeno je da se sledeći postupci izgovaraju glasno sa što je mogućno većom jasnoćom i strašću. Možete takođe da ih snimite na traku i puštate bilo dok ste budni ili dok spavate.

Oslobađanje smrti

Ulaženjem u misao/osećanje o smrti ne uništavajte deo upravo opisanog postupka. Tokom ovog postupka ćete možda ponovo naići na izvesan broj različitih prepreka koje morate prevazići. Ovde se često javlja strašna smrt iz prošlih života; i užas zbog uverenja da možete prestati da postojite. Možda ćete hteti da se ovim pitanjima bavite nekoliko dana ili duže da bi ih očistili ili započeli njihovo čišćenje.

Ja opraštam sebi što sam ikad pomislio i verovao da sam odeljen od Boga mog izvora, i za svako doživljavanje manjkavosti i ograničenja koja su iznikla od prvobitne misli. Opraštam sebi što sam bilo kad u svojoj prošlosti stvorio iskustvo smrti ili starenja, bolesti, ili ograničenja bilo koje vrste. Znam da sam sve vreme svog postojanja delao najbolje što sam znao u okviru onog što sam razumeo, zato ne krivim sebe za iskustva koja je stvorila moja ograničena misao.

Sada se odričem smrti. Odustajem od svakog starenja organizma, svake bolesti i svake druge posledice koju je ograničena misao imala na moj fizički oblik. Odričem pomisao da sam bilo kojih godina. Ja Jesam bez godina i večan sam. Odričem se težnje da sam ˝neko u masi˝ pretvarajući se da ovaj oblik svetla mora umreti. Odričem svaku emocionalnu sklonost ka smrti i umiranju u svakom obliku, ne samo u mom telu, već i u mom umu i osećanjima. Odričem se sahrana, pogrebnih skupova i groblja. Odričem pomisao o napuštanju života. S radošću prihvatam sada večno življenje. (Ostavite sebi vremena i pustite da to prodre u vas.)

Znam da SAM jedno sa Bogom. Ja Jesam čudesno biće koje se ispoljava. Ja Jesam svetlost. Ja Jesam ljubav, radost, moć, mudrost, sveznanje, sloboda, neograničenost, savršenstvo svog pravog sopstva. Ja Jesam večno šireći život.

Sada dopuštam i pozivam to savršenstvo da počne potpuno da se ispoljava u svakoj oblasti mog života: u mom umu koji neograničeno istinito razmišlja; u mojim prirodnim osećanjima ljubavi i radosti; u mom telu podmlađenom i obnovljenog savršenstva, u njegovoj isceljenosti od svake bolesti - u njegovom ispoljavanju kao božanske tvari što i jeste!

Moje telo je večni život, celokupnost i savršenstvo. To je ispoljeni Bog sada i zauvek. Živim na Zemlji u ovom telu onoliko dugo koliko želim - mogu da živim hiljadu ili dve hiljade godina ukoliko to želim - u sve većoj lepoti, snazi, zdravlju, živosti i radosti. Kad budem spreman da napustim zemaljski nivo poneću svoje telo u svetio tako da za mnom ne ostane telo. Zahvalna sam za ovu istinu o mom postojanju. I neka bude tako.

Poželjno je da, ukoliko želite da se sasvim oslobodite smrti i starenja a prihvatite vašu živost, budete strpljivi i ustrajni u ovom naporu. Apsolutno ubeđenje ne umire lako, posebno na nivou podsvesti. Šta je decenija ili dve, ako je potrebno, u poređenju sa eonima pokoravanja našem ˝poslednjem neprijatelju?˝

Možda će vam biti potrebno vreme da se suočite i potpuno prokrčite sebi put kroz strahove i uverenja koja ste imali o smrti do svetla vašeg bića. Međutim, ustanovićete da hrabrost sa kojom se sa njima suočavate predstavlja istu energiju koja pokreće ispoljavanje vašeg života: veća živost i radost neposredne su posledice ovog rada. Zamolite svoje unutrašnje sopstvo da vas vodi tokom ovog postupka i vi ćete proći kroz to na način i u vreme koje vam savršeno odgovara.

Pripremanje Podsvesti za Život

Voljeni podsvesni ume: Volim te i zahvaljujem ti na pomoći u stvaranju procesa smrti u prošlosti. Znam, da si mislio da me štitiš. Služio si me savršeno.

Želim da znaš da sam se predomislio. Setio sam se ko Jesam, neograničeno božanstvo. Biram da živim, a ne da umrem. Biram da podmladim svoje telo. Mi smo bezbedni (glavna briga podsvesti) u procesu podmlađivanja. Molim te da sarađuješ na tome. Hoćeš li?

Sada zavirite u svoja skrivena osećanja i proverite možete li da osetite šta vam odgovara vaša podsvest. Dopustite joj da bude iskrena - to je veliki korak i ne može se iznuditi.

Možda će reći ˝Uh?˝ ili ˝Ma kakvi.˝ ˝Potrebno mije više informacija˝. ˝Razmišljam o tome˝, ili ˝Hajde da to uradimo!˝ Ona želi da sarađuje, ali je verovatno da će vam biti potrebno strpljenje i ustrajnost da naterate vaš podsvesni um na punu podršku.

Jednom kad se uključi u s7aš proces podmlađivanja, međutim, uspeh je praktično zagarantovan.

Preobražaj Hormona Smrti u Hipofizi

Voljena moja hipofizo! Zahvaljujem ti i poštujem što si lučila hormon smrti u prošlosti kao što sam tražio od tebe iz svog uverenja da postoji smrt.

Želim da znaš da sam se setio ko Jesam. Ja Jesam neograničeno božanstvo. Shvatio sam da smrt i starenje nisu stvarni. Odlučio sam da podmladim ovo telo.

S ljubavlju ti nalažem da prestaneš da lučiš hormon smrti i počneš da lučiš hormon života!

Dalje ti nalažem da pokreneš sve druge žljezde na radosnu saradnju do koje dolazi u ovom procesu regeneracije. Zahvaljujem ti!

Dopustite da to bude usvojeno. Vizualizujte zaustavljanje hormona smrti. Vidite i osetite kako hormon života počinje da protiče kroz vaše telo. Osetite kako oživljava svaku žljezdu i organ, svaku kost i mišić, svaku ćeliju i atom vašeg tela. Osetite. odgovor vašeg tela!

Dobro je ponoviti postupak nekoliko puta da bi se sprečio povratak na stari način postojanja, te da dopustite novom načinu da se uvreži i ojača. Kad ponavljate menjajte reci tako da možete da zahvalite svojoj hipofizi što je prestala da luči hormone smrti i što luči hormon života.

Vaše Svetlosno Telo

Za vaš podsvesni um svi zamišljeni događaji su stvarni, pa zato vizualizacija može da vam pruži iskustva koja će ubrzati sticanje nadmoći.

Vizualizujte kako želite da izgledate, budući da je to verovatno onako kako stvarno izgledate u svom svetlosnom telu, telu savršene mladosti, zdravlja i lepote, beskrajne energije i živosti. To telo je sada vaše. To je kako je vaše fizičko telo trebalo da izgleda i kako bi izgledalo da nikad niste verovali u ograničene misli naše kulture.

Možete da zamolite svoje Ja Jesam Sopstvo da vam pruži sliku kako izgleda to divno telo ili lik. Vidite ga jasno, (slika se češće javlja u defovima nego odjednom) i kad budete spremni uđite u njega.

Sada osetite svetlosnu suštinu svoga tela. Može vam se učiniti da nemate organe ili da oni nemaju šta da rade. Možete imati osećanje potpunog sklada, bez stresa. Vidite svaki atom svakog dela svoga tela kako isijava Božje svetio koje je njegova stvarnost.

Dozvolite da svetio postaje sve jače do blistavosti i shvatite daje to blistajuće svetio Božja promisao za vaše telo. Vidite kako svetio prodire i, zapravo, upija fizičko telo preobražujući ga u pravo savršenstvo vašeg Božanskog Sopstva. Odvojte vreme i uživajte u iskustvu biti svetio, vaša prava suština.

Preporučljivo je biti strpljiv tokom ovog postupka. Dobro je zaboraviti na ogledalo i videti svoje svetlosno telo kako šija kroz fizičko, koje će možda nastaviti još izvesno vreme da stari. Međutim, ako je došlo do iskrenog prihvatanja jedinstva sa Božjim Sopstvom i sa svim božanskim što se pod tim podrazumeva, vaše svetlosno telo će u jednom trenutku postati manifestovano telo na Zemlji.

Program Podmlađivanja

On se sastoji iz dva dela: meditacije i akcije.

I Meditacija

Uđite u meditaciju. Osetite se sabranim i uzemljenim. Dišite duboko i nežno. Opustite ćelo telo, deo po deo. Isključite vaš um. Opustite svoja osećanja. Blagoslovite svoje celokupno spoljno biće.

Sa svakom čakrom:

Otvorite je (vidite je i osetite da je otvorena). Ispunite je svetlom, beskrajno isijavajućom. Probudite (ili potvrdite budnost) žljezda povezanih sa čakrom, uočite njenu ushićenost) i potpunu spremnost na saradnju tokom vašeg procesa regeneracije.

Ubrzavajte okretanje čakri (u pravcu skazaljke na satu) sve dok ne dostignete optimalnu brzinu, ili potvrdite da se okreće optimalnom brzinom.

Čakre i njihove žljezde:

Sahasrara hipofiza

Ajna epifiza

Višuda tiroidea

Anahata timus

Svadistana nadbubrežna žljezda

Manipura pankreas

Muladara jajnici/testisi

Osetite i vidite svoje telo kao Božje telo. Recite i osetite ˝To je Božje telo. Bog je oblikovao ovo telo, i Bog ga u ovom trenutku menja. Bez Boga ne bih imao telo. Božja volja, energija, ljubav, inteligencija i život vode ovo telo upravo sada, vodeći brigu o svemu.˝

Bog ispoljava svoju savršenost kroz tebe kao ovo telo. To je Božji otkucaj srca. To je Božji dah. To je Božja jetra, Božji bubrezi, Božji organi, Božje žljezde, Božje kosti, Božji mišići, Božji imunološki sistem, Božje oči (itd).

˝Odustajem od starog načina određivanja ovog tela. Odričem se njegovog dosadašnjeg izgleda.˝

˝Ovo telo se sada regeneriše/podmlađuje. Predajem Bogu/svom-božanskom Sopstvu da radi na svakom atomu moga tela, da bude uspešan u ovom procesu. Ovo telo svakim danom sve više preobražava u savršeno svetlosno telo. Moji mišići su (ili postaju) snažni. Moja koža je meka i čista, moje lice i vrat su mladi. Moje oči su savršene (itd).˝

Vizualizujte svoje savršeno svetlosno telo. Uđite u njega i osetite ga. Postanite to. Dajte sebi vremena i osetite to što potpunije možete.

Odlučite da dok je preobražaj u toku ne obraćate pažnju na ogledalo, ne pridajete značaj svojim godinama, ne obraćate pažnju čak ni na proces koji izgleda da ne deluje.

Zapamtite da ono čemu poklanjate pažnju na mentalnom i emocionalnom nivou mora i da se ispolji. Ukoliko se čini da je potrebno vreme - mada ne treba mnogo vremena da bi se pokazali prvi znaci - neka bude.

II Akcija

Sledite dnevni program i uradite pet do šest tibetanskih rituala (fizičkih vežbi) navedenih u knjizi ˝Drevne Tajne Vrela Mladosti˝. Pre nego počnete svaki dan recite ˝Zahvaljujem se ovom programu. Poštujem ga. Uskladio sam se prema onima koji su imali velike koristi od ovih rituala. Radimo ih zajedno.˝ Zatim dok vežbate osetite i vidite ih kako savršeno rade za vas.

Kad završite na kraju dana možete reći, ˝Predajem u potpunosti u nadležnost svom božanskom Sopstvu moje podmlađivanje. Ono teče ćeli dan danas, ćelu noć noćas, i narednih dana, nedelja, meseci i godina, onoliko dugo koliko ja odlučim. Zahvaljujem se na tome. Neka bude.˝

Ukoliko, posle izvesnog vremena izuzetnih napora ne osetite da se bilo šta dešava, znači da blokirate uspeh na neki način. Pogledajte odeljak gde su navedene uobičajene prepreke koje postavljaju misli/osećanja, oblikujte pravu nameru da očistite sebe i počnite da radite na tome.

Ukoliko osetite da počinjete sebe da primoravate na ovaj proces, napravite pauzu. Ostavite sve i odmorite se zarad konačnog uspeha, a do njega će sigurno doći.

Sav blagoslov za ovaj poduhvat!Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0057 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA