NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
DŽULIJEN
 

Prenela Džun Berki

Džun Berki je u mladosti radila kao umetnik, ilustratori vajar u Muzeju nauke i industrije u Rokfeler centru u Njujorku, Ona je supruga, majka, baka i poslednjih 29 godina medijum u dubokom ili potpunom transu. Medijum je postala posle iskustva kliničke smrti.

Čovek je, budući vezan za vreme i linearni način njegovog merenja, ulagao velike napore da shvati proces stvaranja. On neprestano pokušava da stvaranje svede u okvire svog poimanja umesto da pokuša da ga prihvati kao neodređenu energiju. Pokušaću da vam približim teoriju stvaranja vodeći računa o linearnom poimanju vremena koje ureduje život čoveka.

Proces stvaranja je bio (i jeste) energija u pokretu. Sve što postoji ili može biti, već je postojalo - Takozvana praznina bila je neusmerena energija. To je bila praznina začetog pokreta. Bila je to pulsirajuća energija nepatvorene moči. Ono što će tek biti. Sama priroda te moći pokrenula je energiju unutar same sebe rađajući pokret širenjem i skupljanjem. To je činila hiljadama godina.

Poslužimo se jednim zemaljskim primerom: sklonite u stranu zatvorenu posudu sa pola litra pavlake. Posle izvesnog vremena, zahvaljujući sopstvenoj moći, pavlaka će se pokrenuti unutar sebe i promeniti energiju. Započeće proces širenja i skupljanja, a promeniće se i moć ćelija. Energija počinje da isparava i može da eksplodira.

Kvalitet prvobitne energije se promenio i na novi način obeležava deo njene osnovne moći. Ograničena misao nam govori da je to samo jedan deo pavlake. Stvaralačka evolucija kaže daje to pavlaka u jednom od svojih mogućnih oblika.

Isto tako je sve stvoreno postalo sklono isparavanju i eksploziji. Stvoreno je ubrzalo vibraciju i počelo da uspostavlja ritam svog vibriranja.

Tokom narednih nekoliko hiljada godina razvoja tvorevina je konačno eksplodirala odbacujući svoje pulsirajuće delove. U tom trenutku se rodila teorija o velikom prasku. Takozvani ˝Veliki Prasak˝ bio je prirodni deo vaskolikog procesa stvaranja. Stvaranje je pokret u evoluciji.

Svaki od ovih ritmički vibrirajućih delova je kroz pokret sa sobom nosio osobenost onog od čega potiče. Ti delovi će, prolazeći kroz evolutivni proces, postati vaseljene koje slede sopstvena pravila.

Svaka tvorevina nosi u sebi kopiju prvobitne energije. U suštini, posmatrajući kretanje vaših ćelija, vi ste napravljeni po ugledu na proces stvaranja. Pečat prvobitne energije izvora i njen ritam i kretanje se ponavlja u svemu stvorenom.

Unutar obrasca ritma i pokreta osobine energije su počele da se odvajaju, menjaju i pokreću u skladu sa svojom promenjenom energijom. Svaka osobina je u sebi nosila ritam vaseljene u okviru čije je grade vibrirala.

Ove promene su dovele do razlaganja na elemente. Svaki element sadržavao je prvobitni obrazac trajanja putem pokreta i odvajanja. Svaki je nastavljao da raste i razvija se u skladu sa sobom.

Ti elementi će biti obeleženi kao vazduh, vatra, voda i zemlja, a sačuvaće osobine pokreta i prostora, širenja, skupljanja i zgušnjavanja. Oni će oblikovati sve drugo. Za stvaranje su potrebne osobine svakog.od njih.

Bilo je potrebno da protekne preko četrdeset hiljada godina da bi ćelije ljudske vrste počele da se pokreću unutar sebe i postanu suštinski oblik onog što će kasnije postati čvrsto, zgusnuto i, konačno, homo sapiens.

Vaseljena koja je u sebi nosila poredak i obrazac prvobitne energije počela je da se razvija. Ona je učila kako da se ispoljava uz intuitivno vodstvo obrasca. Bilo je jasno daje u obrazac utkan poredak i skriveno uputstvo. Postojala je podela unutar energija i jasno određena svrha u odnosu na evoluciju svega stvorenog.

Ritmovi i vibracije tih elemenata prirode i prostora ostaju bezlični. Oni će biti odgovorni za prirodne promene koje omogućavaju evoluciju i večnost vaseljene i svega unutar nje. Oni će se razviti u vladajuću energiju vaseljene, koja u razmacima od oko tri hiljade godina omogućava neophodne promene.

(Vidi ilustraciju l, strana 126).

Kako je čovek nastavljao da se razvija i raste on je počinjao u sve većoj meri da se identifikuje sa samim sobom. On je ispoljio skriveni obrazac u svojoj ličnosti.

Prirodne sile su se, da bi mogle da obavljaju svoje zadatke, oslanjale na instinkt i intuitivno razumevanje, dok je čovek usvojio obrazac razmišljanja i mentalnog izražavanja. Delajući voden univerzalnim instinktom čovek je zahvaljujući svojim osobenim energijama razvio volju i želju da se ispoljava mentalno. Taj osoben pristup gaje ubacio u evolutivnu spiralu sa ritmom trajanja od dve hiljade šest stotina godina.

Ti ritmovi predstavljaju pulsiranje stvaralačke moći, udah i izdah koji održava energiju i omogućava pokret. Sve u okviru tog ritma poseduje vibraciju koja predstavlja njegovu osobenost u odnosu na vaseljenu.

Međusobni uticaj tih pojedinačnih i kolektivnih energija pokreće evoluciju. Individualne spirale čoveka se međusobno povezuju i prerastaju u kolektivnu spiralu čovečanstva koja uzrokuje pokretanje vladajuće spirale vaseljene. Postoje spirale, jedna unutar druge, čiji se uticaji međusobno prepliću. Upravo tu, kako čoveka uči teologija, započinje proces stvaranja. Sedam dana stvaranja, kako se kaže u Svetom Pismu, nisu sedam dvadeset četvoročasovnih celina. Svaki dan trajao je negde oko 1500 godina.

Proces evolucije je započinjao svakih 1500 godina obnavljajući se stalno. Svaki novi proces pomerao je točak evolucije napred i menjao energije. Svaki ˝dan˝ razvio je posebnu osobinu vaseljene.

(Vidi ilustraciju 2, strana 127)

Energija je sada počela da se pridržava oblikovnog, usmerenog obrasca. Praznina se svoj im prirodnim pokretima širenja i skupljanja počela da razlučuje postavši vrsta.

Svaka energija je postala jedna vrsta. Svaka je, prvo koristeći se čulima a potom i mentalnom aktivnošću, uspostavila vlastiti sklad. Um je postao oruđe ljudske vrste koje mu je omogućavalo da usmeri i upravlja sopstvenom i izvorom moćnih energija. Mogao je da misli, oblikuje ideje, crpi univerzalnu moć i iznedri je. Opet je bilo potrebno da prođe nekoliko hiljada godina da bi se to dogodilo.

Postojala je matematička formula koja je oblikovala budući večni ritam i tok stvaranja. Ta formula ispoljena je u godišnjim dobima. Svaka četvrtina ciklusa donosila je određenu energiju koja će se ispoljiti i koristiti.

Usklađivanje tame i svetla u vreme prolećne ravnodnevnice omogućavalo je uspostavljanje istog sklada u vasceloj tvorevini. To je podsticalo nove početke i pokrete.

Energija letnjeg solisticija je energija nege i održavanja tog početka. Zatim je ravnoteža jesenje ravnodnevnice omogućavala vraćanje energija kojima se upravljalo i koje su korišćene. Tokom zimskog solisticija javljala se energija unutrašnjeg ostvarenja koja omogućava pripremu za novi početak sledećeg proleća. Čak je i čovek postao seme ispunjeno moći da postane ono što je trebalo da postane. Univerzalne energije su tokom svojih ciklusa podsticale čoveka da se pokrene i razvije.

Svaka vaseljena je, a sada ih ima sedam, na početku zbijena sila da bi bila u stanju da usmeri svoju energiju na sopstvenu evoluciju i evoluciju svega što nosi u sebi. Kad se svesnost u potpunosti bude razvila, te vaseljene će početi da se polako otvaraju jedna prema drugoj. Za to će biti potrebno hiljade i hiljade godina.

Veoma je važno shvatiti odnos vaseljene prema vama. Uviđanje da su vaše energije međusobno povezane pomoći će vam da ih sveobuhvatnije koristite. Ono stoje potrebno prihvatiti jeste daje pokret kretanje napred. Sebe usporavate ukoliko dopustite da vas suviše zanese ono što je bilo i zbog toga ne živite ono što jeste.

Vi sada živite u dobu zvanom Vodolija. To je doba bratstva. Hiljadudevetstodevedesetprva je petnaesta godina perioda od dve hiljade šest stotina godina. Sada se čovek razvija udaljavajući se od mržnje i prihvatajući mir. Ovim dobom vlada priroda i suprotnosti.

Čovek će opet shvatiti svoj odnos sa prirodom i uspostaviće unutrašnju ravnotežu u sebi i svekolikoj vaseljeni. On mora da uspostavi ravnotežu između rada i zabave, aktivnosti i odmora. U ovom trenutku moraju zavladati uvažavanje i nove perspektive.

To su ključevi za energije koje se sada koriste. Prihvatite gde ste da bi mogli svoj položaj da procenite i razumete. Tek tada možete da ga promenite. Do promene dolazi sa novim perspektivama. Drugojačiji ugao posmatranja nečeg može da promeni način kako se prema tome odnosite i kako to na vas utiče.

U ovom trenutku je osnovna svest o ravnoteži. Čovek mora da shvati da su njegovo telo i um sastavni delovi njegovog duha. Važno je da se stara o svom hramu (telu) budući da je to mesto boravka njegove duše. U ovo vreme energije visoke frekvencije bitna je primena usklađenih obrazaca ishrane.

To znači da svaki pojedinac mora da uspostavi ravnotežu koja odgovara njegovoj energiji. Zastranjivanja nisu rešenje. Postoji određena hrana koja je bitna za telo i trebalo bi da bude uključena u obrazac ishrane. Luk, celer, kupus, brokoli, pastrnjak i krom-pir su namirnice koje pomažu očuvanje snage mišića i tkiva. Osnovno je, čak i u prehrani, očuvanje ravnoteže. Ne postoji bolji ili jedini ispravan način. Odaberite obrazac koji odgovara vašoj energiji. Nekim energijama je potrebno meso, drugima nije.

Početak svakog doba usled promene frekvencije donosi sa sobom kraj vladavine određenih bakterija i početak vladavine drugih. Mnogi ljudi će sada ustanoviti da su manje podložni alergijama koje su ih dugo mučile.

Decenija devedesetih jeste decenija promene energije. To je vreme oslobađanja prošlosti i prihvatanja budućnosti. Ovo je veoma moćan trenutak. U istom trenutku su prisutne moći perioda dugog tri hiljade godina, doba novog ciklusa od dve hiljade šest stotina godina i nove decenije.

Tokom ove decenije čovek korača ka sveobuhvatnijem razumevanju svetlosnog tela od kojeg je potekao. Njemu će prvi put posle toliko vremena ponovo biti pružena mogućnost da dosegne tu frekvenciju. On će doživeti šta znači svetio i započeti proces evolucije koju to svetio omogućava.

Tokom 1990. i 1991. došlo je do velikih promena. One mogu biti shvaćene kao negativne, budući da dovode do raskidanja sa starim okruženjem, navikama i obrascima- Ali, one istovremeno omogućavaju čoveku da razvije veću moć, a taj proces u njemu može da izazove i osećanje nelagode zbog činjenice da moć nije jasno označena.

Čovek doživljava promenu vibracija koju doživljava vaseljena. Sada je vreme kad čovek zaista počinje da se oslobađa svega što mu više ne služi i da se kreće ka ostvarivanju sveobuhvatne moći.

Kad shvatite da sve sadrži isti obrazac ili formulu koju je iznedrio izvor prvobitne energije, vi ćete početi da shvatate daje fizički čovek pod uplivom promena u vaseljeni koje su pokrenule visoke bezlične energije koje upravljaju njenim kretanjem.

Svaka planetarna energija je dužna da tokom svojih ciklusa evolucije obezbedi da u određeno vreme dođe do međudejstva određenih energija. Te energije dopiru do skrivenog obrasca u čoveku i pomažu mu da ostvari neophodne promene koje mora da doživi. One mu pomažu da iskoči iz kolotečine.

U tom trenutku sam čovek vibrira dotad najvećom brzinom budući da to čini i,njegova vaseljena. Ta visoka frekvencija ne menja samo njegove stavove već i reakcije njegovog fizičkog vida. Tokom ove decenije čovek će biti u mogućnosti da u većoj meri kontroliše svoju fizičku volju samim tim što će shvatiti pravo jedinstvo svega.

Kad dođe do smene doba, stara energija se postepeno isključuje a nove moći otkrivaju. To utiče i na moć bolesti i omogućava da se bolest shvati i prevaziđe.

Energija je urođena sila koja prirodno (intuitivno) ili mentalnom odlukom preinačuje i menja. Vibracija menja nivo energije. Sve stvoreno jeste energija u pokretu. Vibracija određuje snagu sile svog ispoljavanja.

Sklonosti fizičkog čoveka vuku poreklo iz dva izvora. Njegovog urođenog sećanja na prvobitni izvor sile, što mu omogućava da stvara služeći se tom energijom, i fizičkih gena, prateće posledice muških i ženskih gena roditelja. Najmoćnije naslede jeste energija prvobitnog izvora.

Ukoliko se pravilno koristi, u stanju je da prevaziđe svaki način razmišljanja uslovljen genetskim uticajem. Evolucija u ovom trenutku omogućava čoveku da tu činjenicu prihvati i razume primenu te energije- Tokom proteklog doba on je tražio spoljnjeg vodiča.

Tokom ovog perioda on se okreće svojoj nutrini ka onoj moći koja ga za uzvrat razvija. Preinačujući tu energiju čovek se menja mentalno, emocionalno, fizički i duhovno.

Um je oruđe koje omogućava čoveku da upravlja energijom.

U ovom trenutku čovek višestruko doživljava promene energije. Sve unutar njega reaguje na jačanje vibracija.

Mnogi će ljudi možda osetiti nelagodu zato što zbog stalnih promena gube osećaj za to ko su. Vaseljena je ta koja dovodi do ovih.promena, budući daje njihovo ispoljavanje njen zadatak, kako bi čovek imao mogućnost da ih koristi i dalje se razvija.

Shvatite da brzina vibriranja energije menja unutrašnju vaseIjenu čoveka dovodeći do promena u ćelijama kao i do promene i razvoja mentalnih moći. Um je oruđe koje se koristi da bi se povećala ili smanjila aktivnost tela.

Neko je bukvalno u stanju da umisli bolest ali i svoju celokupnost. Misao pojačava ili slabi energiju ćelije i na taj način je preinačuje i izaziva promene. Proces stvaranja prisutan je u čoveku. On neprekidno odbacuje i ponovo gradi.

Zdravlje je bukvalno posledica ravnoteže. Ono je mentalno, fizičko i duhovno. Um mora biti podstaknut, telo negovano i duh prosvetljen.

Kad neko na sve u životu gleda kao na namet, njemu će život biti krajnje tegoban.

Njegov mentalni pristup obojice sve drugo. Konačno, čovekovo fizičko telo će steći isti pristup, budući da je telo jedino mesto gde on može da ispolji svoje misli.

Do koje mere budete dozvolili nečemu da utiče na vas, do te mere će se razviti i moć toga nad vašim fizičkim bićem. Da bi zaista bili u stanju da postanete zdravo biće, predlažem da upražnjavate sledeće:

1. Koristite isceljujuću afirmaciju i sa njom započnite dan.

2. Svakodnevno održavajte mentalnu vezu sa drugima. Dopustite sebi da vam se javljaju misli koje nisu okrenute vama.

3. Negujte fizičko sopstvo održavanjem ravnoteže i umerenošću. Uverite se da vaši obroci uključuju zeleniš i sirovu hranu. Ostvarite unutrašnji mir dok jedete!

4. Radite neke vežbe. Hodanje je vežba za ćelo telo i izvrsno je. Kućni poslovi se mogu takođe iskoristi za vežbe. Radite one vežbe koje zapošljavaju sve vaše udove. Ponavljam, bolje je biti umeren nego neredovno preterivati sa vežbama. Dišite duboko kako bi um nahranili kiseonikom.

5. Provodite najmanje petnaest do dvadeset minuta dnevno u tišini. Meditirajte ili sedite tiho u samoći dopuštajući umu da se stiša. Dopustite da čulima osetite sopstvo.

6. Vežbajte svakodnevno umetnost opuštanja. Krenite da razmišljate o nekoj zgodi zahvalite joj se na pouci, blagoslovite je, poželeti joj sve najbolje i oslobodite je. Svakodnevno oslobađanje negativnih misli poštedeće vas muka zbog nekih stavova na kojima se ustrajava i nagomilanih zato što stalno o tome razmišljate.

7. Nasmešite se. još bolje, dopustite sebi da se svakodnevno nasmejete. Život se sastoji od brojnih srećnih trenutaka. Dopustite sebi da uživate u njima. Sunčan dan ili ptica koja pije iz barice, ijedno i drugo imaju moć da uzdignu vaš duh i emocionalno vas rasterete ukoliko im to dozvolite.

8. Svaki dan pokušajte da na kratko stvari vidite ˝očima nekog drugog˝. To će vas izvesti iz vas samih i uvećati vašu sposobnost da razumete druge.

9. Događaji u životu su kao iskra vatre. Od toga da li je raspirujete zavisile hoće li se razbuktati ili ohladiti i zamreti. Svakodnevno razmišljajte šta ćete razbuktavati a šta gasiti.

10. Konačno, dodrinite sebe! Zahvaiite svom telu, umu i duhu što vam pomažu da ostanete emocionalno zdravi. Ne koristite bolest ili zdravlje kao pribežište! Dopustite da sebe volite u dovoljnoj meri da možete da budete iskreni prema sebi.

Afirmacije Za Promenu

1. Ja sam beskrajni duh u fizičkom obliku.

Mene svakodnevno vodi beskrajni um.

Ja sam pokret u evoluciji i dopušteno mi je

da se menjam.

Ja sam svoja moć, svoja projekcija i svoja

manifestacija

2. Prihvatam da je celokupnost moja.

Dopuštam da ona protrne moje celokupno biće.

Um, telo i duh - ja sam celokupan.

3. Postoji unutrašnje vodstvo koje me sada vodi.

Ja ga prihvatam i oslobođen sam negativnosti.

Sa radošću oslobađam svoju svekoliku moć

na putu ka svom višem sopstvu i to postižem.

4. Sve što mije potrebno ili želim postaje moje

ispravnom mišlju i akcijom.

Ja sam gospodar svega što jesam.

Ja sam ispunjen tim ostvarenjem.

5. Oslobađam sva predubeđenja o svom zdravlju.

Prihvatam da do promene može i da će doći.

Svaki dan pruža dokaze da je tako.

Jedan od najvećih problema u oblasti zdravlja jeste strah. Strah od neuspeha, strah od uspeha, strah Čovečanstva da će pogrešiti. Greške su takođe deo evolucije. Učite na njima i koristite ih kao stepenicu ka nečem drugom. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Vi to ne možete izmeniti, ali možete promeniti stepen moći koji ima nad vama. Učite na tome i idite dalje.

Vežbajte umetnost suočavanja sa onim s čim se suočavate baš sada. Razlomite to ogromno ćelo u manje delove. Zatim radite sa svakim delom ponaosob.

Briga zbog ˝celine˝ omeđava sposobnost rešavanja. Kad je jedan deo rešen on menja izgled celine. Briga i stres lome ˝celokupan˝ aspekt vašeg zdravlja. Kad radite na tome, deo po deo, vi ga držite pod kontrolom, umesto da mu dopustite da ono kontroliše vas.

Setite se da to što mislite postaje vaša stvarnost. Usmerite misli na stvari koje se pozitivno razvijaju. Koristite mentalnu maštu da biste doprineli promeni. Potvrdite moć vašu u menjanju vaseljene.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0042 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA