NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
NOVA 8
 

Preneo Normen

Vrtlozi, jednostavno rečeno, su tokovi energije prožeti obrascima (kodovima) Svetla koji određuju evoluciju. Kad je Izvor iznedrio Svetio ono je prvo delovalo na sebe deleći se, kao da prolazi kroz prizmu, na zrake ili osobine. Određene osobine su potom preusmerene u skladu sa svojim sposobnostima da doprinesu ispoljavanju željenog iskustva.

Do ispoljavanja dolazi čim se osobine ili zraci usmere preko vrtloga i njihov preplet oblikuje holografski lik.

Svetio je stvorilo sve, bilo to blistava zvezda, čudo ljudskog tela, ili velika reka.

Da bi stvoreni lik trajao usmereno Svetio mora ostati nepromenjeno u svakom pogledu. Kad se promeni usmerenje Svetla, menja se i stvoreno, a u skladu s tim i iskustvo. I, baš kao i sa televizorom, dok dobija energiju trajaće i slika.

Kad dođe vreme da se promeni stanica i krene put drugog iskustva, usmerenje Svetla može da se menja, bilo pojedinačnih zrakova bilo svih, na nekoliko različitih načina.

Glavna oruđa za postizanje promene su:

1. Povezivanje jednog ili više vrtloga koji mogu uticati na odgovarajuće mesto lika kao i na njegov izgled;

2. Podešavanje frekvencije vibracije obrasca smanjivanjem ili pojačavanjem usmerenog Svetla (povećavanjem ili smanjivanjem broja filtera, da se tako izrazimo) čime se podešava gustina oblika; i/ili 3. Menjanjem vrednosti/zraka Svetla u vrtlozima pojačavanjem ili slabljenjem određenih osobina i/ili njihove jačine. Time se utiče na stvaralački izraz isto kao šteto čini slikar svojom kičicom.

Do izvora svega stvorenog, bila to Čovekova grada i njene čakre ili planeta sa svojim ˝svetim mestima˝, može se dopreti kroz vrtloge. Planeta Zemlja je skup 12 + 1 prvobitnih vrtloga koji su predstavljali obrasce svega stoje do tada stvoreno u svim i jednoj Vaseljeni.

Svaki vrtlog, sazdan od određenog zraka Svetla sa potpunim spektrom ispoljavanja, usmeravali su Tvorci i vodili kroz određene zvezdane sisteme sve dok ne bi došlo do ukrštanja sa drugim vrtlozima na predviđenoj tački u vremenu i prostoru.

Kad se to dogodilo, uspostavljeno je primetno polje energije (obrazac Svetla ili ˝planetarna mreža˝) i stvoren oblik danas poznat kao rajska planeta.

Tvorci su te vrtloge videli kao ogromne lukove višebojnog Svetla koji se uvijaju duž međuzvezdanih puteva (kosmičkih autoputeva, da tako kažemo) i zbijaju u loptu dugine suštine pre nego se vrate svom Izvoru.

Doživljaj vrtloga omogućava vašem Sopstvu da ode na mesto koje mu po prirodi najviše odgovara. Do tog ˝prirodnog privlačenja˝ dolazi zbog toga što su osobine Svetla takođe i deo čovekovog koda.

Shodno tome, svaka duša ima skladan odnos sa određenim zrakom ili vrtlogom. Svi koji su u skladu sa obrascima Svetla biće privučeni vrtlogu koji odgovara njihovom ličnom kodu.

Biti u skladu znači ići ukorak sa svojim prirodnim tokom razvoja i biti podešen sa tokom događaja u Vaseljeni. Znatno će te unaprediti taj proces ukoliko ste isključivo primer Ljubavi, života bez straha i sumnji i spremni da se menjate i prihvatite druge.

Svi koje zanimaju podaci vezani za odnos pojedinca i obrazaca Svetla (kalupa koji određuju zvuk, boju i numeričke nizove / matematiku ispoljenih u matrici DNK ljudskog oblika), mogu do njih doći meditacijom, razmišljanjem ili nekim drugim ličnim metodom.

Te ˝šifre˝ ne otkrivaju samo plan nečije uloge u planetarnom programu, već i put razvoja duše izvan treće dimenzije.

Sada kad ulazimo u završni period promena, mnogi ljudi vide svoj ˝prirodni˝ dom na planeti. Ovi periodi su posledica pojave novog lika koji smenjuje neki energetski oblik određene suštine (nalik kocki leda koja se topi u posudi sa vodom).

Frekvencija vibracija elemenata Zemlje sada se povišava smanjujući gustinu/ograničenost materije i proširujući stanje svesti (svest o sopstvenom postojanju i okruženju) duše utelovljene u materiji.

Svi obrasci energije treće dimenzije (bilo fizičkih manifestacija ili misli unutar mentalnog, emocionalnog i astralnog tela) dobijaju podsticaj da podrže putovanje duše kroz mnoge dimenzije Vaseljene.

Posebnu ulogu u periodu prelaska Zemlje igra trinaesti vrtlog određen kao ˝ + 1˝. O njemu su ponekad govori kao o˝ vrhovnoj˝ energiji, budući da ne sadrži samo šifre bivših i sadašnjih planetarnih ciklusa, već krije u sebi i šifru za pokretanje poslednjeg sleda događaja koji vode vaznesenju planete u četvrtu dimenziju i dalje.

Upravo je ovde izbačen nov obrazac Svetla koji omogućava preobražaj svega što postoji u vašoj sadašnjoj stvarnosti.

Ovaj trinaesti obrazac Svetla nalikuje ogromnoj muzičkoj viljušci koja sazvučava frekvencije vibracija prisutnih u četvrtoj dimenziji tako da sve trodimenzionalne tvorevine mogu da se podese prema sledećoj oktavi postojanja.

Entiteti koji posećuju sveta mesta kao i druga mesta vrtloga biće na neki način pod uticajem viših frekvencija Svetlosnog zračenja. Ukoliko nisu uspostavili sklad sa njima, osetiće kao da su, u najmanju ruku, u ˝raskoraku˝. Međutim, čim se usklade sa energijama, budući da tada postaju muzičke viljuške za druge, i sami će postati prijemčivi]i za Kristovu svest.

Isus je bio primer Hristove svesti budući da je bio podešen prema toj vibraciji. Do isceljivanja u njegovom prisustvu je dolazilo zahvaljujući ličnoj vezi sa ovim pročišćenim obrascima energije. Da bi mogli da postanete sličan provodnik koji usmerava ove energije i bili u stanju da povisite frekvenciju sopstvene suštine, potrebno je da sačuvate čistotu i uravnoteženost na svakom planu - fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom.

Istorija zemaljskih vrtloga počela je onog trenutka kad je rođena misao o takvoj planeti. To je pokrenulo sve neophodne sile da odvoje, zrače, usmere i prepletu osobine Svetla potrebne za planetarni obrazac.

Budući daje bilo dogovoreno da svi vidovi dotadašnjih tvorevina budu uključeni u taj obrazac, svaka od dvanaest Vaseljena (Vaseljene Vaseljena) dala je po zrak Svetla sazdan od elemenata njenog bića.

Nakon što su zračenja tih Vaseljena ˝posejana˝ (usmerena) u dalekim prostranstvima galaksije Mlečni put, sile energije - koje su na kraju iznedrile fizičku manifestaciju planete - počele su da se razvijaju.

U tom periodu kratke istorije Zemlje vrtlozi su bili u savršenom skladu sa Univerzalnim Zakonom. Svetio i Ljubav su se obilato izlivali na Zemlju a svi elementi planete razvijali prirodno.

Potom su Tvorci u predodređeno vreme namerno izmenili prvobitne vrtloge da bi Zemlju oslobodili doslednog poštovanja prvobitnog plana.

Tim postupkom ona je izolovana od svega Stvorenog i prepuštena razvoju bez pomoći energija više frekvencije koje su inače dostupne.

Razlozi ove odluke su dvojaki:

1 . Da duše mogu da dozive ˝ slobodnu volju˝ potpuno nezavisno od. uticala Jednog Uma (kolektivne svesti ˝Svega Što Postoji˝).

2. Da ostali u Vaseljeni budu u što manjoj meri u mogućnosti da se umešaju u eksperiment. Na taj načinje sve pripremljeno za doživljaj iluzije svesnog odeljivanja od Izvora.

Budući da su vrtlozi sistemi za podršku stvorenog života, oni predstavljaju jedinice osnovne energije za opstanak planete. Nakon pregrupisavanja oni su obezbeđivali samo minimum potrebnog za razvoj planete. Oni su se, zapravo, pritajili očekujući priliv viših frekvencija neophodnih za omogućavanje sledećeg planetarnog programa.

Izmene vrtloga uticale su i na određene entitete van neposrednog okruženja Zemlje. Uprkos tome što su svi koji nisu neposredno učestvovali u ovom eksperimentu bili upozoreni da treba da se drže izvan područja uticaja, neke duše nisu poštovale upozorenja.

Sledeći svoju volju te duše su ušle u zabranjeno područje i ustanovile da su odsečene od viših energija na koje su se navikli. Posledica toga bila je da su polako počeli da gube svest. Sećanje na to ko su se poremetilo, na božansku osobinu Ljubavi se zaboravilo a sloboda povezana sa znanjem istine izgubila.

Nadajući se da će ponovo steći slobodu te zalutale duše počele su da smišljaju kako da Zemlju i njene stanovnike stave pod kontrolu. Bili su u stanju, na primer, da ubede ljude da boga koji obitava u njima traže u spoljnom svetu.

Na taj način su se utelovljene duše potčinile samozvanim bogovima koji su predstavljeni kao strašni, ljubomorni i presuditelji.

˝Niža božanstva˝ su tako vešto ubacivala obrasce mišljenja u planetarnu svest da je većina duša ostala u tami neznanja - slepo pokorna religijama i drugim institucijama čiji je cilj kontrola masa - tokom celog boravka na Zemlji.

Pošto su izmenjeni prvobitni vrtlozi, karta puteva koji povezuju planete, zvezdane sisteme i Vaseljene morala je takođe da se izmeni. Zbog toga nije trajalo dugo dok duše ukotvljene na Zemlji nisu ustanovile da su potpuno izgubile orijentaciju prema putokazima - zvezdama. Neki entiteti su bili do te mere pometeni da su se povukli u unutrašnja područja Zemlje gde su ostali do danas. Njima su se pridružili svi koji su tražili utočište od misaonih formi ˝nižih božanstava˝ koji su uveliko uticali na površinski nivo planete.

Značajno je da se sve što se dogodilo na Zemlji uvažava bez obzira kako se ocenjuje, budući da je pružilo važne elemente za ovaj sjajni eksperiment.

Svaka aktivnost, bilo da je prvobitno planirana ili je proizvod okolnosti, ispunila je neku svrhu. Mi ćemo biti u stanju da prihvatimo tu istinu, budući da sad ponovo počinjemo da spoznajemo Sopstvo i našu ulogu u okviru velikog plana.

Nedavno su prvobitni vrtlozi ponovo usklađeni sa prirodnim poretkom Vaseljene. To su izveli Tvorci u saradnji sa svojim predstavnicima na Zemlji.

Od sredine 1989. sva sveta mesta su probuđena kao stoje i kritična masa energije/s vest i Zemlje podešena prema višoj frekvenciji Svetlosnog zračenja. Uspostavljen je usklađujući ritam i više reda uneto u sistem.

Uspostavljena je ogromna Čvrsta mreža ljudi (potpomognuta drugim carstvima uključujući i elementalno i anđeosko) koja je u skladu sa zračenjima više frekvencije.

Ljudi u mreži su usklađeni sa vibracijom Hrista i samim tim počinju da doživljavaju četvrtu dimenziju na ovoj ravni postojanja. Hrist se vratio kao zajednički Mesija ljudske svesti!

Kad se okonča ova faza planetarnog programa, Zemlja i svi njeni oblici života će napraviti ogroman korak ka proširenom stanju svesti.

Uskoro će biti mogućno prevazići gustinu/ograničenost vezanu za sadašnje postojanje, zasnovano na mislima i delanju proizašlom iz straha, sumnje, osude, ljubomore, želje da se kontroliše slobodna volje drugih i slično.

Ovi stari obrasci će se lakše uočavati budući da se spajaju sa drugim ˝neusklađenim˝ energijama nedavno proteranim iz viših carstava (što će reći, ˝nižim božanstvima˝).

Sve što je ˝neusklađeno˝ zadržaće se u trećoj dimenziji sve dok se ne uskladi sa višim frekvencijama ili se preobrazi u trenutku vaznesenja Zemlje.

To će najverovatnije izazvati haos i pometnju kod onih koji se ne prilagođavaju promenama.

Deo procesa buđenja podrazumevao je ˝fino podešavanje˝ vrtloga kako bi tokom ovog planetarnog programa potpomogli promene koje su zahvatile sve stvoreno.

Zemlja je sada u saglasju sa ključnim međudimenzionalnim prolazima podudarnim sa Univerzalnim sledom vreme/prostor/događaj (uključujući aktivnosti u paralelnim vremenskim zonama).

Ti prolazi poznati su i pod nazivom kapije ili zvezdane dveri. Oni omogućavaju bezbedan, redovan prolaz kroz mnoge i jednu Vaseljenu.

Dveri na površinskoj ravni i u unutrašnjem području Zemlje kao i u astralnom carstvu su sada tako raspoređene da omogućavaju neograničeno kretanje duša. To predstavlja značajnu olakšicu za prvi poziv dušama koje su prevazišle iskustvo treće dimenzije na Zemlji.

Prolazi su dostupni svima koji su obavili pripreme za odlazak, što dokazuju svojim nadilaženjem treće dimenzije i spremnošću da ponesu odgovornost za ulazak u sledeću oktavu postojanja. Ključ za ove pripreme jeste želja da se napusti ljudska drama i prihvati nesputana misao.

Drugi poziv će se oglasiti uoči oslobađanja poslednje značajne energije neophodne za okončanje procesa čišćenja i uravnotežavanja planete. Sledeći zov podržaće duše koje ne žele da dozive ono što sledi.

Treći i poslednji poziv oglasiće se uoči preobražaja treće dimenzije Zemlje i odnosiće se na entitete čije su mogućnosti krajnje ograničene preovlađujućim uslovima u tim poslednjim danima.

Za sve koji ne odgovaraju na signale koje šalje Jedan Um priprema se premeštanje duša (sa ili bez fizičkog broda) u druga planetarna carstva sličnih uslova gde će proces razvoja moći da se odvija u skladu sa željom pojedinca.

Ove pozive, kao odgovor na promene koje se događaju na Zemlji, treba shvatiti prilično ozbiljno. Energije više frekvencije utiču bez izuzetka na sve stvoreno na Zemlji, uključujući i utelovljene duše. Evo nekoliko razloga zašto:

1. Blistavo Svetio večno obasjava istinu o vašem prisustvu u Univerzalnom poretku. Kad osoba prihvati da je on ili ona sastavni deo velikog plana, postaće jasno zašto je važno biti u skladu sa onim što se događa. Stari obrasci se moraju osloboditi (sada) da bi se omogućile promene.

Ukoliko se to ostvari, kolektivna svest planete će moći da se proširi i svemu što postoji će biti omogućeno da krene put sticanja iskustva u drugim carstvima. Ukoliko dođe do otpora promenama, namera viših frekvencija će moći da se ostvari samo kroz velika iskušenja.

2. Vrtlozi omogućavaju veliku podršku životu planete budući da Izvor isijava čistu energiju. Kad Zemlja u potpunosti prihvati te više energije biće u stanju da udahne novi život u sve svoje vidove oslobađajući se pritom svih ranije prihvaćenih okova ili gustine. Sve će biti obnovljeno!

3. Vrtlozi sada mogu da prebacuju bića više frekvencije na Zemlju bez ranijih ograničenja. To je od izuzetnog značaja budući da su mnogi stigli u ovo udaljeno područje Vaseljene da bi podržali proces vaznesenja kako pojedinca tako i planete.

No budući da ovi galaktički izaslanici imaju teškoća u suočavanju sa gustim oblicima misli, od Zemljana se traži da se pripreme za njihov dolazak tako što će osloboditi sve neskladne oblike misli. Osnovni je zahtev da projektujete Svetio i ljubav u sve i svakoga.

Zanimljivo je to da ti vrtlozi privlače ljude iz svih krajeva planete a da se oni sada okupljaju u zajednice kako bi koristili energije za stvaranje novog, ljubavlju ispunjenog i Svetlom prožetog okruženja.

Zajednice Svetla su okruženja u kojima svi učesnici imaju zajednički interes da otkriju istinu o svom bivstvovanju sa osnovnom željom da svesno prevaziđu ograničeno razmišljanje carstva treće dimenzije.

Drugim recima, ta živa okruženja su stecište gde se okupljaju oni koji će preuzeti potpunu odgovornost za promene kako Tvorca tako i stvorenog.

Zajednice Svetla imaju razne oblike u zavisnosti od potreba i želja učesnika. U suštini one su odgovor na poniranje u nutrinu i spoznaju onog staje mogućno a šta ne. Čim se to jednom jasno ustanovi, iz ljubavi i odanosti će pomići fizička manifestacija.

Ukoliko nešto dovoljno volite (to uključuje vaše snove i vizije), to će se i ostvariti u skladu sa vašom najvećom željom. Ukoliko biste voleli da budete u okruženju koje podržava duhovni rast i stvaralaštvo, neka tako bude.

Ukoliko volite da volite druge, vi ćete stvoriti okruženje koje vam pruža takve mogućnosti. Isto važi i ako volite da budete voljeni.

Ukoliko je vaša ljubav da stvorite nebo na Zemlji, dopustite sebi da manifestujete tu stvarnost, budući da će to, ako je to vaša iskrena želja, i da se ostvari. Resite se svojih sumnji i strahova, jer je ljubav o kojoj govorimo bezuslovna - nema suprotnost ili suprotstavljenu silu.

Zajednice Svetla se mogu shvatiti kao ostrva koja, kad se ujedine, oblikuju more spokoja izvan vremena. Ona predstavljaju kamen temeljac koji može podupreti nesmetan prelazak u stvarnost više vibracije. Ona su posledica odluke pojedine ili grupe duša koje su shvatile doprinos ljubavi u osvetljavanju puta.

Smišljene zajednice nisu samo živo okruženje na koje se može naići u zabačenim šumama ili visinama pustih predela. One se javljaju u okruženju u kome ste upravo sada. To je samo pitanje ljubavi prema sebi i svega što čini vaš život uključujući sve misli i dela.

Ljubav za ˝Sve Što Postoj i˝ će konačno možda da vas povuče u okruženje koje vam više odgovara, međutim od suštinskog je značaja za taj proces to da odmah promenite svoj pristup. Ukoliko niste u stanju da ispoljite ljubav koja je u vama, neće biti važno gde se nalazite u spoljnom svetu. Čim prihvatite ljubav koja omogućava da manifestujete svoju samosvojnost, moći ćete i da proširite svest i prihvatite svoju vascelu stvarnost - JEDNOG.

Ostrva će postati kontinent, on će postati Zemlja, ona će postati ˝Sve Što Postoji˝ - a to će postati Jedan!

Možda to deluje suviše jednostavno posle svih borbi kroz koje ste prošli tokom iskustva odeljenosti. Nikad nećete saznati ako ne pokušate. Pokušajte da sebe volite na način kako bi vam bilo drago da vas drugi vole. Potom volite druge na način kako biste želeli da vas vole.

Možda, možda, će vas ta ljubav toliko zaokupiti da nećete imati vremena da se vraćate u prošlost ili brinite za budućnost.

Ukoliko vas ljubav prema sebi i prema ˝Svemu Što Postoji˝ zaokupi u potpunosti, spoznaćete mudrost i radost -jer šta drugo pruža ljubav?

Na kraju, važno je zapamtiti da smo svi mi bili prisutni na zemaljskoj ravni treće dimenzije da bi razumeli šta to znači biti svesno odeljen od Jednog Uma/Izvora/Boga/Ja Jesam JA JESAM - ili kako god opisali ˝Sve Što Postoji˝

Preživeli smo samonametnuto iskustvo, a tokom procesa istražili mnoge vidove nezavisne volje. Sada je kucnuo čas da usvojimo znanje koje smo stekli i ponovo uspostavimo sklad sa istinom ˝Svega Što Postoji˝.

Mi smo bića Svetla i žitelji Vaseljene, a put kući vodi kroz vrtloge svesti.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0048 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA