POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Civilizacija Galaktičkog Čoveka
 

U ovom poglavlju će Vašta i njegov Savet Sirijusa (Teletron Sirej i Mika) govoriti o istoriju i glavnini načelima na kojima se zasniva civilizacije galaktičkog čoveka. U ovom razmatranju će kultura i civilizacija Sirijusa poslužiti kao primer. Počnimo sa istorijom i korenima ljudske civilizacije.

Prva ljudska civilizacija ustanovljena je pre nekih šest miliona godina u zvezdanom sistemu Vega, najsjajnijoj zvezdi sazvežđa Lire. U to vreme su ljudi koji su nastanjivali Vegu stvorili prve začetke prave međuplanetarne kulture. Ta kultura se temeljila na dva glavna načela iskazana kao četiri osnovna zakona društva.

Prvo od ta dva načela iskaz je značaja ličnog rasta pojedinca. Osnovno uverenje civilizacije bilo je da rast svesti pojedinca može da se ostvari isključivo sveobuhvatnim istraživanjem nad-duše kao i istovremenim služenjem drugima. Ljubav je kod njih shvatana kao sposobnost da se u potpunosti razume sila duše drugoga i potom to znanje iskoristi da bi bolje razumeli sami sebe.

Drugo načelo je govori da svetlost duše svakog pojedinca iz svakog isijava na jedinstven način. Svaka svetlost duše sadrži deo velike slagalice koja čini ujedinjenu porodicu ljudi. Dužnost prijatelja i porodice bila je da pomognu da ta svetlost dođe do punog i potpunog sjaja. Osvrnimo se kratko na galaktičku civilizaciju i razmotrimo podrobnije njena osnovna načela i zakone društva.

Galaktičke civilizacije vuku poreklo od onog što nazivamo galaktičke i međudimenzionalne Duhovne Hijerarhije. Ti duhovni gospodari vremena i prostora ustanovili su unutar svojih carstava (galaksija i zvezdanih sistema) razne nizove jedinstvenog fizičkog prisustva. To je učinjeno zato što je planetarna, zvezdama i drugim oblicima energije bio potreban odgovarajući fizički čuvar koji bi im pomogao u uspostavljanju belog sve U a stvaranja širom fizičkog svemira. U tu svrhu Duhovne Hijerarhije su stvorile posebne oblike života (različite ljude i ne-ljude sa razvijenom osećajnošću). Ti oblici života ustanovljeni su kao deo sistema starateljstva da bi zajedno sa Duhovnim Hijerarhijama obezbeđivali uslove kako bi energije stvaranja mogle u fizičkoj tvorevini da deluju na najuspešniji mogući način.

Ovako shvatanje nadzora planetarnog i zvezdanog sistema se naziva starateljska priroda svekolike ljudske kulture. To je osnov na kome su svi ljudi temeljili svoju civilizaciju pune svesti. Budući da se kod Zemljana razvija svesnost i proširuje svest, prirodno je što njihov pokret za očuvanja životne sredine i nadzor Zemlje stiče podršku i dobija na značaju. Od ključnog je značaja zato, da se razume kako su ti procesi čuvanja i starateljstva povezani sa proširenjem ljudske svesti. Upoznavanje sa procesom starateljstva omogućiće Zemljanima da bolje shvate kako da uspešno ostvare galaktičku kulturu ovde na vašoj planeti, budući da je kultura Lire prisutna na Sirijusu, a vi sa Zemlje ste sada pod rastućim uticajem Sirijusanaca.

Starateljska priroda koju je Duhovna Hijerarhija prvobitno podarila svim ljudima je dragoceni dar, budući da se zasniva na demokratskom sistemu društvenih zakona sa četiri jasna vida. (Vidi Slika 21: Četiri Osnovna Zakona Društva) Civilizacije ljudi mogu da primenjuju ta četiri zakona da bi se u potpunosti razvijale saglasno Duhovnim Hijerarhijama. Oni takođe omogućavaju svakom čoveku da dosegne punu svest, služeći pritom u punoj meri sebi, a posebno drugima. Primenom ovih zakona Zemljani će zaslužiti mesto u velikom planu galaktičkog starateljstva za svekoliku ljudsku vrstu. Oni će doprineti najvećem mogućem procvatu ljudske civilizacije, Shodno tome, razmotrimo ta četiri zakona i vidimo šta oni tačno predstavljaju.

Prvi zakon se naziva Zakon o Jednom. To je zakon čija je jedina svrha da pomogne svakoj duši u njenom ličnom procesu rasta. Zakon o Jednom je jednostavno shvatanje stvarnosti međupovezanosti i jedinstva života. Svako biće će imali poseban duhovni put koji saodređuju njemu dodeljeni duhovni vodiči (anđeli čuvari i anđeoske sudije) i Gospodari Vremena koji deluju na osnovu božanske promisli Vrhovne Stvaralačke Sile (Boga). Cilj svakoga je da otkrije i iskoristi svoj izabrani duhovni put ličnog rasta i služenja. Taj energetski put je Kha ili sama sila duše. Da bi se omogućila uspešna primena Zakona o Jednom, uz svaki od četiri zakona dat je poseban ritual ili obred nazvan Ahn, koji će omogućiti pojedincu da razume suštinu Ahn, ili značenje obrazca rituala a zatim i njegovu sveobuhvatnu primenu.

Kao što kazuje Zakon o Jednom, mi imamo Kha Ahn ili obred sile duše. Ta vera u služenje i lični rast, koji proizilazi iz Zakona o Jednom, preslikava se u društvu u nizu klanovskih (nadporodičnih) organizacija, koje deluju kao žiže obreda energije služenja sile duše. Kad sila duše u sebe utkale početne energije služenja, temelj služenja može da se prenese u Zakon o Dvoje. Na primer, upućenost u svrhu svog služenja drugima uspostavlja kariku ka značaju vlastitog sopstva i omogućava vam da (u vrednost lakše povežete sa drugom.

Zakon o Dvoje je zakon o odnosima. On jednostavno govori da moć stvaranja može biti iskazana kroz ljubavnu bliskost sa drugim bićem. Ta bliskost rada duboku vezu sa drugim bićem i napredovanje od samo-svesnosti pojedinca ka dubljoj spoznaji starateljstva primenom udruženih, ili jedne-uz-drugu, energija ljubavi. Zakon o Dvoje je osnova za zajedničko starateljsko služenje putem zajednice ljubavi i brige. Njegova energetska staza je Šri Ahn, energetski obred bliskosti.

Da bi pomogli bićima koja se inkarniraju u Sirijusansko carstvo pune ljudske svesti, svaki klan obezbeđuje svojim članovima niz savetnika koji su uključeni u sistem hramova svakog klana. (Vidi Slika 22: Rituali Zakona.) Ti hramovi klanova smešteni duž i na glavnim čvorovima planetarne mreže, služe kao jezgro tkanja svesti koje se prostire širom planete. Tu se daju meditacije i vežbe koje vara omogućavaju da uspešno savladate različite životne krize sa kojima možete da se suočite, a da pritom istovremeno potvrđujete rast svoje svesti kroz Zakon o Jednom i Zakon o Dvoje. Upravo su u hramu klana ustanovljeni prvi planovi o uspostavljanju planetarnog čuvara. Upravo su tu izvedeni prvi pravi rituali zajedno sa neophodnim meditacijama pročišćavanja energije u čast i zbog očuvanja povezane sile života potrebne za planetarno starateljstvo, kao i za očuvanje snage biosfere planete.

Razvijajući se kroz život počev od ranog detinjstva ka zrelijem dobu starosti, čovek se susreće sa posebnim nizom lekcija i rituala. Ti rituali i lekcije omogućavaju bićima da razumeju zašto su došla u fizički život i svrhu zbog koje su se inkarnirali u ovaj fizički svet. Svako je biće verovalo da on/ona ima sveti razlog za svoje postojanje -poseban dar - koji neće pomoći samo sopstvu, već i zajednici, civilizaciji, planeti i zvezdanom sistemu - celokupnom postojanju. Namera je savetnika da pomogne u određivanju tih suštinskih planova. Postupajući tako, procesom savetovanja se pojedincu omogućava da u potpunosti istraži svoje vlastito sopstvo kao i one odgovornosti koje su ključne za njegov/njen rast.

Rituali ili obredi su za nas jednostavno ostvarivanje nečeg ili obavljanje određenog zadatka. Rituali na vašoj planeti obično su zamišljeni kao neke duge uspavljujuće ceremonije u kojima neko dugo priča a ostali padnu u san. Mi to ne radimo! Primer rituala za neko dete bio bi, da se dete odvede na plažu i jednostavno pusti da se igra u pesku i sa kamenjem, oseti energiju deva oko njih i pritom shvati svrhu i međusobne odnose log tla i stene sa divnim obrazcima energije same planete. Tako će dete shvatiti vlastitu telesnost i osetiti takođe svoj odnos prema svim fizičkim stvarima. Mnogi takvi mali rituali se izvode sve dok dete raste.

Pored Zakona o Jednom i Zakona o Dvoje postoji i Zakon o Troje. Zakon o Troje jednostavno kazuje da se vaš odnos sa samim sobom i vaša bliskost sa drugim bićem - jednako kao i sa vašom porodicom i prijateljima - može međusobno da ispreplete. To povezivanje može da doprinese objašnjavanju i tumačenju uspostavljene velike mreže međuzavisnosti, budući da bića pune svesti moraju da razumeju ko su i da znaju način kako uspešno da se usidre u svojoj stvarnosti. Da bi se širila mreža međusobne zavisnosti, potrebna su stoga osnovna pravila. Vidite, povezivanje sopstva ujedinjenog sa stvaralačkom silom u bliski odnos sa drugim (intimni odnos), zahteva sredstvo koje će omogućiti toj energiji da se iznedri u novim generacijama.

Taj Zakon o Troje takođe ima Ahn (obred), a taj Ahn se jedonostavno naziva Ku-Ši. Ku-Ši se određuje kao energija znanja porodične i planetarne zajednice ili sila stvaranja svetla svetlosti duše. Pretpostavljalo se da će ti Ku-Šii omogućiti pojedincu da sa uspehom istovremeno usvajajući pojam sopstva pojmi i bliskosti sa zajednicom. Ti nivoi svesti potom omogućavaju da se razume kako se te međusobno povezane zajednice razvijaju ka Zakonu o Četvoro. To znači, to nije samo nečiji odnos prema planeti na kojoj živi, već i prema sunčevom sistemu čiji je takođe deo. Zakon o Četvoro vezan je za takozvani veliki Khas-Ku zvezdanog sistema ili energiju znanja solarne, galaktičke i univerzalne zajednice.

Stoga obrazovanje u tradiciji Lire/Sirijusa ima dvojaku svrhu. Prvo, obrazovanje priprema pojedinca za poseban životni zadatak. Taj vid treba da pomogne bićima da razumeju kako je staza njihove duše povezana sa posebnim oblikom služenja i kako će to služenje da izrazi ljubav i lični rast. Drugo, verovalo se takođe da svi pojedinci moraju da spoznaju ko su - pa obrazovanje obuhvata i taj vid takođe. Bića sa Lire su verovala da spoznavanje sebe vodi pojedinca ka oživtvorenju tog služenja koje će stvoriti međusobno povezanu mrežu svesti i svetlosti. Svakog pojedinca žalo uče da sačuva sećanja na druge živote i druge stvarnosti. Ta sećanja nisu smela da izblede, već, naprotiv, da se utvrđuju sa svakim životnim vekom. Život u tradiciji Lire/Sirijusa nije kratak niz nepovezanih slučajnosti. Njega, naprotiv, tkaju nizovi svesnih stvarnosti koje pripremaju svaku silu duše za njen konačni povratak ka višim energijama života koje su je prvobitno stvorile. Ta velika ljubav svemira i njegovo ciklično ustrojstvo je temelj kosmičkog plana civilizacije Lire i podrška njegovom uspešnom ostvarivanju.

Gospodari Vremena su zatim predvideli da ti zakoni mogu da se prošire izvan neposrednog zvezdanog sistema, stvorivši otvoren sistem zakona u kome je Zakon o Jednom pretočen u Zakon o Četvoro, a zatim tih Četiri zakona dopunjeno Zakonom o Petoro, Šestoro i Sedmoro. (Vidi Slika 23: Zakoni Galaktičkog Čoveka) Kad neko dosegne Zakon o Sedmoro, Zakon o Četvoro prerasta u planetarni i solarni Kha-Baa (sila duše zajednice), koji je mogao da se na kraju razvije u Khas-Ku za celo zvezdano područje. Galaktički čovek je tako svete zakone upravljanja društvom mogao da prenese svom potomku u obliku u kome su ih stvorili Gospodari Vremena i otelovili u božanskim energijama Jednog, Četvoro, Sedmoro i Desetoro.

Svaki pojedinac je učio da je put ka obožavanju i unutrašnjem satreperavanju energije sile duše sadržan u uputstvima koja daju savetnici klana. Savetnici su veoma uvaženi članovi svoga klana. Njihov unutrašnji rast i razvijena sila duše osposobljavaju ih da daju uputstva u okviru svetog zadatka pružanja podrške drugom u razvoju do viših stanja svesti. Savetnici takođe propisuju rituale i određene meditacije koje odgovaraju biću koje savetuju. Na taj načinje kultura neprekinuta nit od detinjstva do zrelosti, a ritual ključni vid ličnog razvoja. Ti rituali pomažu svakom pojedincu da shvati prirodu višedimenzionalnog svemira i uspostavi odnos prema njemu kao rastućem i potpuno svesnom biću. Ta suština sopstva slapa se sa potrebom da se služi drugima i najvišoj tvorevini Gospodara Vremena - fizičkom svemiru.

Svakog pojedinca za Um uče da se inkarnira u fizički svemir da bi ispunio određenu svrhu. Takođe, svakog pojedinca od rođenja uče da nije dozvoljeno zaboraviti sećanja iz drugih života. Stoga se svakom novorođenčetu i njegovim roditeljima dođe Iju ju posebni savetnici kako bi započeli proces održavanja sećanja iz prošlih života i na nove ciljeve života koji predstoje.

Pripadnici kulture Lire/Sirijusa veruju da životni proces rađanja treba da prati poseban niz meditacija i rituala u znak dobrodošlice novorodenčetu u zajednicu kao i otkrivanja njegove posebne svrhe - njegovog razloga za upravo stečenu fizičku stvarnost. Rođenje stoga označava početak dara radosti koja traje celi život u velikoj mreži svesti koja okružuje svakog pojedinca.

Pod Zakonom o Jednom svaki je pojedinac morao da otkrije centar vlastitog života i ljubavi i da nauči kako da koristi taj centar života i ljubavi da bi isposlovao svoj cilj u fizičkom bivstvovanju. Roditelji su u ovoj tradiciji na odgovarajući način pripremljeni i dobijaju pomoć od dodeljenih savetnika klana. Svaka trudnoća započinje sistemom priprema za novorođenče i njegove potrebe. Biti roditelj u kulturi Lire/Sirijusa je velika povlastica, zamišljena da unapredi i posvedoči početak beskrajnog ciklusa života.

U svrsi i radosti njegovog života ne učestvuje samo neposredna porodica, već i celi klan. Ljubav je značajan deo svesti svakog pojedinca i bitan vid života svakog pojedinca. Na primer, tokom perioda detinjstva brzo se stiče znanje o svom poreklu i prvobitnoj svrsi. Dete je ohrabreno da otkrije radosti igranja kao i značaj uzajamnosti u odnosu svog sopstva sa drugim za mrežu svesti koja ih okružuje. Decu uče da su ljudi vrsta čuvara stvorena sa svrhom da pomažu univerzalnim Duhovnim Hijerarhijama svetlosti i ljubavi, i da uspostavljaju red i svetlost u fizičkom svemiru, Tu odgovornost svi ljudi moraju shvatiti ozbiljno. Svaki pojedinac od najranijeg detinjstva uči kako da se ponaša kao čuvar ili nadzornik planeta i zvezda. To je sveti zadatak.

Svaki savetnik upoznaje svako dete sa odgovornostima starateljstva, a lekcije o starateljstvu se predaju u vidu rituala. Na primer, ključnu ulogu u upoznavanju sa starateljstvom ima ritual svakodnevne meditacije koji se izvodi posle buđenja nakon kratkog podnevnog dremeža. Od svih ljudi se zahteva da izvode taj ritual da bi se očuvala biosfera. Ti rituali su namenjeni svim uzrastima i u njih se upućuje u okviru priprema za život odraslog čoveka. Mladi uče i lako što proučavaju rituale kojima su ih učili kao nekoj vrsti igre. Uobičajeno je da savetnici vode decu u hramove klana i dozvoljavaju im da učestvuju u svakodnevnim ceremonijama za unapređivanje planetarne energije sile života. Upoznajući se sa značajem ovih svakodnevnih rituala za ljudsku civilizaciju, deca su u stanju da razluče razne nivoe duhovnih energija koje okružuju fizičku tvorevinu. Taj ritual pomaže deci ili mladim osobama da steknu znanje o Gospodarima Vremena, Duhovnim Hijerarhijama i ulozi deteta u stalno-razvijajućem procesu stvaranja. To je bitna karika između ljudskog sopstva i stalnog daljeg stvaranja fizičkog svemira koji okružuje ljude.

Važan deo zakona galaktičkog društva je da sva deca postanu svesna mnogih svetova koji ih okružuju. Na kraju najranijeg detinjstva dete je u stanju da uspostavi vezu između unutrašnje svrhe i sadašnjeg života i sadašnje svrhe sa delanjem u prethodnom životu. Deci je u potpunosti objašnjena stalnost životnog ciklusa. Životni ciklus ne srne da bude isprekidan, niti je svrha svakog prethodnog života da bude u potpunosti zaboravljen. Život je stalni proces iz kojeg, kao njegov bitan deo, proističe starateljstvo. Sopstvo se ne shvata kao odvojen ili otuđen ego, već kao povezani deo u mreži svesti. Stoga ritual pomaže detetu isto kao i odraslom da shvati svoj životni plan i bude izraz posebnog zadatka koji je po mišljenju duhovnih čuvara izvodIjiv u ovom životu.

Važno je da članovi porodice i prijatelji koji čine fizičku stvarnost deteta budu uključeni u svakodnevne aktivnosti i ritual. Svaki pojedinac bira oba roditelja i odgovornosti iz određenih razloga. Svako ko je uključen u oblikovanje fizičke stvarnosti deteta mora te razloge da istraži i shvati. Ono što je uvek bitno, nije samo da se ohrabri razvoj sopstva, već i istraživanje onih veza koje čine deo stvaranja tog sopstva. Tokom detinjstva određuju se važne ritualne vežbe (usmerena igra) - kao što je igra sa malim životinjama i uvažavanje njihove uloge u biosferi - da bi se pomoglo detetu da razume zadatak negovanja života i povezanost tog zadatka sa istraživanjem sopstva. Važno je da svaki čovek spozna ulogu čuvara, budući da je to proces koji duboko zadire u silu duše.

Svaki životni ciklus je prilika da se istražuju nove stvarnosti i odredi kako će se neko na kraju utkati u mrežu svetlosti koja je ljudska svest. Ta mreža svetlosti obuhvata sve druge osećajne vrste i omogućava sili ljudske duše da .se na kraju stopi sa drugima kako bi oblikovala veliku galaktičku mrežu svetlosti, koju su predskazali Gospodari Vremena. Ovi odnosi između vrsta i još važniji pojedinačni odnosi između ljudskih civilizacija zasnovani .su na odnosima uspostavljenim Zakonom o Dvoje. Odnosi bliskosti omogućavaju da se u potpunosti shvati šta znači služiti drugome sa ljubavlju. Ta energija ljubavi je osnova ljudske civilizacije i glavni razlog njenog neprekidnog postojanja.

Da rezimiramo, ti zakoni - Zakon o Jednom, Četvoro, Sedmoro i Desetoro - biće preneti vašoj civilizaciji kad dođe do masovnog spuštanja u vreme neposredno uoči dolaska fotonskog pojasa. Razlog tome je što će vaša civilizacija da preraste u civilizaciju galaktičkog čoveka pune svesti. Kad uđete u mrežu galaktičke svesti vi morate da znate pravila i prihvatile odgovornosti, nužne da bi bili uspešni staratelji u sunčevom sistemu. Ljudi koji nastanjuju planetu Zemlju su na pragu preobražaja. Vi morate da budete pripremljeni za sve ono što će se dogoditi. Zato vam ovaj Savet Sirijusa upravo daje osnovne crte Sirijusanskog prava. Ti zakoni o uređenju odnosa su od suštinskog značaja; ipak, morate da znate da oni predstavljaju samo početak. Cilj ovog jednostavnog uvoda je da vas navede na istraživanja i proučavanja koja će vam omogućiti da bolje razumete puno značenje civilizacije (galaktičkog čoveka) Lire/Sirijusa - vaše vlastito nasleđe!

Sigurni smo da imate brojna pitanja o onome što smo upravo izrekli. U sledećem odeljku Virdžinija će postavljali pitanja Vašti u vezi sa porukom o "Civilizaciji Galaktičkog Čoveka."

Odeljak Pitanja i Odgovora

Virdžinija: Želela bih da steknem utisak o tome kako izgleda Sirijus, pa vas molim da dale odgovarajuće objašnjenje.

Vašta: Dopustile da utvrdim neke odrednice pre nego nastavim. Više-zvezdani sistem čini skup zvezdanih sistema. Zvezdani sistem odgovara onome što vi nazivate sunčev sistem ili sunce (zvezda) okruženo mnogim planetarna koje se okreću oko njega. Počeću sa opisivanjem nekih zvezdanih sistema u više-zvezdanom sistemu Sirijusa, a zatim ću opisati svoj zavičajni svet u zvezdanom sistemu Sirijus B.

Više-zvezdani sistem Sirijusa čini devet zvezda; međutim, za ovaj razgovor su bitne samo njih četiri. Na Sirijusu A žive prvobitna ne-ljudska bića, a on je najveća i najsjajnija zvezda medu onima koje čine više-zvezdani sistem Sirijusa. Sirijus B obuhvata svetove koji su postojbina galaktičkog čoveka. Sirijus C i Sirijus D se koriste za potrebe .skladištenja i u administrativne svrhe, budući da održavamo značajne trgovinske i poslovne veze sa drugim planetarnim sistemima u ovom sektom galaksije.

Sirijus A ima tri planete na kojima žive ne-ljudska stvorenja. Ta stvorenja su bića pune svesti i slična su po gradi lavu, a visine su metar i po do metar i osamdeset santimetra. Njihov izgled je krajnje humanoidan izuzev činjenice da su pokriveni krznom nalik mačijem i imaju lica slična lavu. Ti entiteti su neverovatno pametna, divna stvorenja koja su odigrala značajnu ulogu u našoj istoriji od vremena kad smo prvi put kolonizovali zvezdani sistem Sirijus B.

U našem sunčevom sistemu Sirijus B postoje dva osnovna sveta koja naseljavamo. Prvi, koji sliči vašoj Zemlji, je četvrta planeta po udaljenosti od našeg sunca. Naš drugi svet je treća planeta od našeg sunca i ima manje vode nego naša Četvrta planeta. Četvrta planeta je bila prva od te dve koju smo kolonizovali u zvezdanom sistemu Sirijus B. To se dogodilo pre otprilike 4.3 miliona godina (po zemaljskom vremenu), otprilike u vreme prvobitne organizacije Galaktičke Federacije. Nama su u tom naseljavanju pomogla stvorenja sa Sirijusa A koja smo malopre opisali. Ta stvorenja su nam pomogla zato što su verovala da je za njihove potrebe dovoljan samo Sirijus A i nisu bila zainteresovana za naseljavanje bilo kog drugog zvezdanog sistema Sirijusa.

Naša planeta (zavičaj) je otprilike 1,1/4 puta veća od vaše planete Zemlje, On se po svojoj geografiji takođe prilično razlikuje od Zemlje, Zemlja je jedinstvena po tome što je vodena planeta. Mi, za razliku od Zemlje, nismo prevashodno vodena planeta; ipak, imamo jedan ogroman okean otprilike veličine vašeg Pacifičkog okeana. Taj okean sa svih strana okružuju kopnene mase.

Za razliku od vaše planete čiji kontinenti gotovo naliče ostrvima, kontinenti u našem zavičaju čine uglavnom jednu kopnenu celina. U blizini našeg velikog okeana protežu se ogromni planinski sistemi koji se spuštaju prema okeanu ostavljajući uzan pojas obale sa malim zatvorenim plažama. Imamo jako malo belog peska kakav je uobičajen na nekim vašim plažama, a umesto toga kod nas je pesak pretežno crveno-smeđe boje. Naša zemlja se veoma, veoma razlikuje od vaše tamne gotovo crne, budući da je oranž i purpurne boje.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0041 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA