POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje XVII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
TOČAK MEDICINE VEČNOGA BIĆA
 

Kada ispitujete prirodu same suštine lepote koja se nalazi u osnovi savršenstva i muškoga i ženskoga roda, pronalazite Boga. Jer na izvoru, u srži, u srcu svega što je žensko nalazi se Bog. A i u srcu, u jezgru, na izvoru svega što je muško opet je Bog. Isti Bog, Jedan, Veliki Duh, Takva je priroda Boga.

Bog je neopisivo lep, beskrajno veličanstven, neizrecivo dragocen. Moćan. Nežan. Stvaran. Bog su sve ove osobine u tako savršenom obimu da jedini izazov za Njega predstavlja pronalaženje forme kojom bi se izrazilo neizrecivo savršenstvo.

Zbog toga Veliki Duh odabira mesta u beskrajnom okeanu svemira i povlači liniju, i naziva je "vreme".

Zatim, praveći prvu razliku, Bog kaže: "Ova linija razdvaja sve što se dogodilo pre nego što sam povukao ovu liniju od svega što se dogodilo nakon što sam povukao ovu liniju."

Bog zatim uzima sve kvalitete i potencijale večnog postojanja i postavlja njihova središta s jedne ili s druge strane ove linije. Ovi kvaliteti nastavljaju da postoje s obe strane velike razlike. Njihova zračenja prožimaju sve što postoji. Ali središta iz kojih ona zrače nalaze se na jednoj od strana velike linije.

S jedne strane linije, Bog je postavio strukture da bi tačno naznačio određena mesta u moru beskrajnog postojanja: atome, svaki s određenom namenom, sa svesno stvorenim sistemom za obradu i regulisanje njihovog zasebnog svemirskog polja. Na ovoj strani linije koju Bog naziva "vreme", ističe sve što spada u žensku, materijalnu, stvarnu strukturu. Ovde leži sve što je stvoreno, sve što postoji, zvezde i planete. To je Tona!, telo velike Sveopšte Majke. Dom svih zvezda i svih svetova,

Druga strane te linije je Nagual. Ovde ostaje sve što će biti stvoreno. Ovde su modeli novog stvaranja i energije koja će izvući novu tvorevinu iz beskrajnog rezervoara večnog potencijala, iz zamisaone inteligencije Onoga koji će bilo kada biti otkriven.

Ipak, linija koju je Bog povukao da odredi more svemira nije kruta, pravolinijska granica; to je živa stvarnost, koja se spiralno uvija kao pređa u i izvan stvorenih carstava. Unaokolo i okolo oboda svake stvari koja može da ima ime, ona se umotava i prepliće, tkajući finu blještavu tkaninu, nevidljivu membranu, najosetljiviju na svetlost. U svakoj tački u kojoj dotakne dimenzionalni univerzum, javljaju se neverovatne tvorevine: stvaraju se zvezde, zgušnjavaju se galaksije, pojavljuju se bele i crne rupe, kvazari, lučne zvezdane duge. U mnoštvu načina koji izazivaju strahopoštovanje, energija bije sa muške strane velike duhovne podvojenosti u telo Sveopšte Majke.

To je način udovoljenja svrsi i strasti Tvorca: celokupan univerzum postaje radosno putovanje kroz ljubav, avanturu, izazov da se opiše beskrajno bogatstvo nevidljive lepote, da mu se da tkivo, nijansa i svetlost kako bi postalo vidljivo.

Stvorenja lepote dobijaju oblik; ne tek zasebna stvorenja lepote, već stvorenja lepote od kojih svako živi u širem pejzažu lepote. Ali ni ti pejzaži nisu usamljeniji!

Vidici počivaju unutar slika planeta, uramljeni u spiralne sisteme zvezda koje su pak same postavljene kao živi dijamanti u galaksiji koja pluta medu hiljadama miliona drugih, dajući svakom stvorenju pozadinu, svakoj slici okvir, a svoj živoj umetnosti kontekst koji ističe ono što je najlepše. Podela na zvezdane i planetarne polarnosti predstavlja fizički mehanizam ove uzvišene tvorevine, način na koji se oslobađa beskrajni potencijal Boga u svoj njegovoj velelepnosti.

Zvezdana i planetarna polarnost nisu "suprotnosti". One su dopunjavajući završeci jednog vibracionog kontinuuma, krajevi sjedinjenog spektra koji počinju od zajedničke tačke na velikom Točku medicine, a zatim se udaljavaju, okrenuti leđima, jedan od drugog, pri čemu svaki opisuje gotovo - ali ne sasvim - punih 180 stepeni svoje polovine celoga kruga.

I upravo pre nego što će se sastati, oni se zaustavljaju da bi se suočili jedan sa drugim, u trenutku kada je 359 stepeni Točka upotpunjeno. Tada prave pauzu, dozvoljavajući da se između njih stvori naboj koji se pojača sve dok se ne pojavi iskra svetlosti koja predstavlja završni 360. stepen Točka medicine čiji vas je bljesak odenuo u biološki oblik.

Postoji zapis u materiji i energiji, upravo kao što postoji genetski zapis u strukturi jajne ćelije i sperme. Zapis koji ulazi u zemljinu atmosferu na zracima svetlosti sa njoj najbliže zvezde i priziva potencijal ovdašnjeg sveta materije; zvezdana struja dodiruje najdublje snove zemaljskih okeana i nežno peva žudnji u njenim nedrima. Podaci koji su sadržani u elementnim silama zemlje mešaju se sa onima iz duhovnog uobličenja solarnog vetra, dok muška i ženska polarnost Večitoga igraju zajedno i međusobno u biosferi Itinoeh.

Sunčana svetlost oplođuje zemlju. Sunčana sperma i jajna ćelija okeana se sjedinjuju. Sunce uči zemlju svojoj pesmi, a zemlja za uzvrat uči sunce svojoj. Sunce pokušava da peva njenu pesmu i smeje se. A zemlja pokušava da peva pesmu sunca i stvara plavo nebo, bele oblake i svet stvorenja u pokretu ispod njih. Naše duhovne informacije mešaju se sa materijalnim informacijama tla, vode, vetra i neba. Katalizovana je bremenitost zemaljskim detetom. Uzdižu se stvorenja na spiralnim vetrovima naše vibrirajuće ljubavi. Osećaju našu pesmu, žive, dišu i izlaze plešući iz šema našeg međusobnog delovanja.

Predući pređu u zvezdanoj svetlosti, zemlja spoznaje svoj novi lik. Oslobađa svoje stenovite formacije kako bi tekle u talasanje šuma, skakanje jelena, napasanje bufala, spavanje guštera na suncu. Česticama njene matesije data su krila da lebde i pevaju na vetrovima sunčanog duha. Zemlja oslobađa ono što ona jeste da bi život plesao po njenoj površini, tekući, neprestano tekući u cvetne šeme njenih mogućnosti.

Iz carstva više vibracije gde su oblici nežni i gde ne postoji gustina - materije, silaze anđeli Ptičijih Plemena. Trudimo se da otkrijemo kako bi mogli najefikasnije i najstvaralačkije da se odenemo - a samim tim i Tvorčeve namere - u materiju ovog sveta. Posmatramo kako plamenovi naše vatre nadolazeći iz gustine njene strukture podižu s tene na njenoj površini, rastući sa prolaskom godišnjih doba i produbljivanjem naše ljubavi, u šumama koje se talasaju na vetru, u deci koja se rađaju, oživljena zvezdanom vatrom, odevena u predivnu, žensku, kristalnu časku materijalne ravni.

Uzajamni odnos između muškog i ženskog aspekta Velikog Duha odvija se u ovom univerzumu dvadeset milijardi godina. Tvorevine koje su proisticale iz njega javljaju se na svakoj vibracionoj frekvenciji ispoljavanja, po čemu je stepen osobenosti i preciznosti na svakoj od ovih frekvencija direktno povezan s kvalitetom i čistoćom razmene između otelovljenih predstavnika muškog i ženskog boga koji su tu stali. Pošto su zadobili oblik, otelovljeni predstavnici Boga postaju osnovno sredstvo za sva buduća stvaranja na frekvenciji na kojoj se jave. Oni su tačno određeni, inteligentni i sastvaralački kistovi univerzumskog umetnika: žive, učestvujuće umetnosti.

Odavno je predskazano, čak i pre udaranja temelja ovom materijalnom svetu na kome vi sada stojite, da će doći dan kada će ljubavni odnos između planete i zvezde dovesti do postojanja samostalnih, samoponavljajućih, inteligentnih stvorenja, bioloških stvorenja - muškog i ženskog, prema Tvorčevoj zamisli i obličju. Oni ne samo što će postati naši saučesnici u ovom neprekidnom procesu božanskog otkrovenja, već će od sada da budu i vodeće, presudno dleto u svim budućim stvaranjima na fizičkoj ravni.

Oni će razumeti i oteloviti ravnotežu. Oni će shvatati nuklearnu energiju zvezda kao i geološke formacije kristala u srcu planina. Oni će razumeti organsku herniju, nuklearnu biologiju, astronomiju i sve nauke. Oni će da budu inkarnirani u telima - fizičkim oblicima koji su lepi za gledanje, dražesni za posmatranje, živa umetnička dela sami po sebi, modelirani kao biološke kontrolne sobe, misaono-moždano planirajući centri za istraživanje i razvijanje načina i sredstava za dalje širenje potencijala ovog univerzuma. Oni će postati instrtumenti kroz koje će se stvoriti sva buduća biološka tvorevina.

Na nivou ove zemlje, u kasnom 20. veku sadašnje ere, postoje biološka stvorenja muškog i ženskog, u ljudskom obličju na obe strane ove duboke među površine muškog i ženskog aspekta Boga. Ista ta podela između večnog jedinstva koje poseduje moć da stvori zvezde koje su deset hiljada puta veće od vašeg sunca, isti takav stvaralački naboj postoji između žene i muškarca na vašoj planeti.

U zdravom stanju, moć ove stvaralačke energije je neizmerna. Svesno kanalisana, ona može da bude upotrebljena za stvaranje lepote jedinstvenog reda, prirode koja prevazilazi sve što je postojalo ranije, čineći vidljivom nevidljivu lepotu Boga. Nikada ranije na materijalnoj ravni dijalog između božanskog muškog i božanskog ženskog nije imao tako jasan, tako jezgrovit i svestan potencijal kakav može da postoji između muškarca i žene u vašoj ljudskoj porodici.

Kada se muško i žensko sretnu na Točku medicine, svako od njih nosi drugačiji, stvaralački naboj. Iako njihovo korenje zajedno krivuda i izvire iz istog izvora u istom Velikom Duhu, oni se inkarniraju na zemlji da bi se suočili jedno sa drugim sa drugačijim polnim nabojima, koji se snažno privlače, sa neizmernom sposobnošću stvaranja kroz univerzumsku moć ljubavi koja protiče kroz njih. Svaka žena pliva u energetskoj struji, a njena tradicija je toliko drugačija od tradicije muškarca koliko je to i prva stvaralačka podela koju je načinio Bog. I premda ste vi muškarci i žene živeli zajedno u istim kolibama i pod svojim stopalima osećali zemlju istih sela, iako ste imali ista tumačenja i spavali zajedno u istim iluzijama, vi se nalazite na uočljivo različitim tačkama velikog Točka medicine. Premda različiti koliko su to ove tačke, one su duboko podudarne, modelovane različito da bi podstakle maksimalno stvaralaštvo. To su upravo one tačke na kojima se Bog sreće sa Bogom.

Za nas koji smo pratili ovaj proces dvadeset milijardi godina, nema ničeg neshvatljivijeg nego što je to ideja, koja je bila prihvaćena u ratničkim društvima, da mogu postojati sukob i suprotstavljanje između ženskog aspekta Boga i muškog aspekta Boga. Shvatate li koliko snažno ograničenje predstavlja ova ideja za vas koji je prihvatate?

Vi nećete pronaći svoje mesto u ovom univerzumu, niti ćete stvoriti osnovu za razumevanje njegovih misterija, dok ne odbacite takvu praznovericu i ne shvatite da su Majka Bog i Otac Bog snažno zaljubljeni.

Sve u ovom univerzumu što je žensko obožava ono što je muško. I jedina svrha svega muškoga u ovom univerzumu je da služi ženskome kroz slavljenje i oživljavanje lepote koja leži u srcu ženskog. Žensko i muško se nalaze u ravnoteži u svakoj zdravoj pojavi, ravnopravni partneri, ljubavnici, dva najiskrenija prijatelja.

Vaša pradedovska isprogramiranost nema nikakvu vrednost. Primitivne predstave o sukobu između muškog i ženskog dovode do stvaranja ne tako primitivnog oružja. Umesto toga neka vaš svet odražava istinu velike ljubavi u kojoj lebdite u svakom trenutku. Probudite se u novom opažanju i shvatanju stvarnosti: stvarnosti - ne onakve kakvu su je pogrešno tumačila ratnička plemena - već onakve kakvu je shvatamo mi, anđeoske rase Boga kroz ćelu večnost. Probudite se u tačnom opažanju univerzuma u kome živite.

Vi ste ljubav Tvorca otelovljena u ljudskom obliku. Kroz moć vaše ljubavi stvarate. Ovde ste u službi univerzumske umetnosti da biste stvarali lepotu i uživali u svemu stoje stvoreno. Prizivanje ljubavi, i opisivanje istine: to je vaša svrha. Svrha života! Istinska svrha univerzuma.

Na svoj vlastiti način, svaka vrsta odlučuje kako najbolje da služi ovoj svrsi, pošto je shvati. Bufalo posmatra okolinu i primećuje ono što se dešava u prerijskom vremenu i u prerijskom prostoru i modeluje život tako da opiše istinu i oživi lepotu onako kako ih bufalo shvata. Kitovi opisuju vreme i prostor u svojim vlastitim jedinstvenim oblicima trodimenzionalne pokretljivosti, igrajući se i ploveći kroz mora zvuka i svetlosti. Polarni jeleni otelovljuju svoje shvatanje univerzuma i stvaraju lepotu polarnog jelena. Morski galebovi otelovljuju svoje shvatanje univerzuma i stvaraju lepotu morskog galeba. Anđeli otelovljuju svoje razumevanje ove univerzalne svrhe i postaju sredstva kroz koja Veliki Duh stvara više vrsta da bi uživao u njima.

Širom galaksija, širom zvezda, svi iz anđeoskih rasa uočavaju ovu svrhu života i odlučuju kako najbolje mogu da joj služe. Svaka zdrava vrsta posmatra spoljašnji svet, dok doživljava unutrašnje jedinstvo celovito i neoštećeno, i formira ideju o celovi-tosti ispoljenog života. To je njeno shvatanje univerzuma. Tehničko poznavanje univerzuma koje poseduju ljudska bića je prevazišlo ona koja imaju polarni jeleni ili kitovi. Ona su ispitala mikrobe i počela su da posežu prema zvezdama. Ipak, ljudsko istorijsko odbacivanje večnoga duha ostavilo vas je kratkovidim, bez bilo kakvog šireg pogleda ili većeg vizionarstva koji bi pomogli da se vaše znanje organizuje u povezanu celinu.

Vi ste instrumenti kroz koje tvorevina treba da postane fizički svesna, vrsta kroz koju će jednoga dana ceo materijalni univerzum postati svestan. Vi ste Božiji organi svesti, probuđeni, u ovom prelaznom dobu, iz sna istorijske podsvesnosti. I muškarci i žene su ukorenjeni u jednistvenoj božanstvenosti čiji se Duh sada budi u vama, čijeg identiteta se sada sećate kao vašeg vlastitog. U duhu vi niste odvojeni od ova dva aspekta Boga, već ste ih doneli u postojanje iz beskrajnog okeana vaše celovitosti, da bi se odenuli, da bi spoznali sebe kao članove ove porodice u vremenu. Stvaranje je oživljeno kroz ljubavni odnos ovih, vaših vlastitih unutrašnjih polarnosti.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0035 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA