ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXXIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vremenski i prostorni prekidi
 

...model događaja

Zamislite hijerarhijski niz vitalnih sistema koji se međusobno prožimaju, zadržavajući pri tom elemente svoje samostalnosti i jedinstvenosti. Plan razvoja ovih sistema podrazumeva da niži sistemi kao ulazne parametre koriste izlazne parametre nadređenih sistema, kao i to da izlazni podaci iz nižih sistema ulaze u više sisteme redom, sve do vrha hijerarhijske lestvice.

Pretpostavimo da svaki sistem direktno komunicira sa svakim sistemom, kao i to da je planom njihovog razvoja predviđeno da se svi oblici komunikacije mogu odvijati istovremeno. Entropija ovog sistema nije (vaša) termodinamička, niti informaciona, već težnja koja uključuje i neuređenost i neodređenost (dileme vaših naučnika u vezi sa sličnostima i razlikama ove dve entropije neće uskoro biti razrešene).

Zamislite sada da se u sistemu najnižeg nivoa javi greška koja se ogleda u promeni učestalosti i promeni osnovnog informacionog kvaliteta tog nivoa. Ova promena utiče na stanje u ostalim sistemima menjajući učestalost njihovih inpulsa, kvalitet informacija... ukratko,javlja se kao remeteći faktor u funkcionisanju ostalih sistema.

Kada se u nekom sistemu koji ste projektovali desi takav slučaj, vi jednostavno isključite potrošača koji je generator smetnji, a češće, još prilikom projektovanja sistema ugrađujete mogućnost da se iz informativnog toka automatski isključi segment koji generiše informacije neadekvatnog kvaliteta.

U primeru koji se razmatra je reč o vitalnom sistemu u kome se informativni tokovi najčešće odvijaju jednovremeno, pa nije moguća prethodna provera kvaliteta svake informacije.

Uvođenje vremenskog prekida (diskontinuiteta) je u ovakvim slučajevima najdelotvorniji vid zaštite. Vremenski prekid omogućava da se širenje i sažimanje odvija u istom prostoru, a prostorni diskontinuitet omogućava da se ova dva suprotstavljena procesa odvijaju istovremeno. Vremenski prekidi deluju tako, što svaki pojedini sistem dobija svoje aktuelno vreme komunikacije. Sa uvođenjem vremenskog diskontinuiteta bi takav sistem ostao u vremenskom "džepu" odakle može jedino da komunicira unutar sebe i sa samim sobom, pa bi informacije nezadovoljavajućeg kvaliteta i učestalosti iz sistema sa "greškom", istovremeno bile i izlazne i ulazne. Tako bi informacije iz sistema sa "greškom" kružile u okviru njegovog partikularnog vremena sve dok ne postignu potreban kvalitet za prelaz u sledeći sistem (kasnije će se videti da termin "kvalitet" upućuje na nivo svesnosti). Najprostije rečeno, u okviru jednovremenosti bi počelo da protiče "različito" vreme. "Sistem sa greškom" bi u odnosu na ostale sisteme imao ubrzani protok vremena (opšte vreme), dok bi ostali sistemi u odnosu na njega bili usporeni do tačke zamrzavanja (slično lokalnom vremenu objekta koji se kreće ogromnom brzinom). Osnovni kvalitet ovakve organizacije sistema se ogleda u neizmenjenosti ukupne entropije!

Rađanje informacije odgovarajućeg kvaliteta i učestalosti ponovo aktivira put ka ostalim sistemima, odnosno, ponovo se uspostavlja opšte, zajedničko vreme.

Kada se sjedine Bog i Njegovo stvaralaštvo, može se reći da nastaje jednovremenost, pa složeni sistem ukupnog postojanja funkcioniše samo u jednom Sada. Posmatrajući učestalost i kvalitet informacija, bilo bi preciznije reći da je tada u pitanju samo jedan sistem, a ne grupa sistema. A onda, "greška" bi se opet negde pojavila, vremenski diskontinuitet bi ponovo uslovio nastajanje partikularnih vremena, nesaglasje bi trajalo taman toliko dok se svi tonovi ponovo ne sliju u jednu harmoniju...

Ako posmatramo neki pojedinačan sistem S (koji je međusobno povezan sa grupom sistema), pod uslovom da je tačka posmatranja nepokretna i unutar sistema, moglo bi se reći da vreme ima linearni karakter. Ukoliko bi tačka posmatranja bila van sistema S, ali tako da ne pripada ni jednom sistemu sa kojim je on povezan (i uz još neke uslove) - vremenski tok ne bi postojao.

U slučaju da je tačka posmatranja pokretna i da se nalazi u sistemu sa kojim je pomenuti sistem u vezi (aktivnoj ili pasivnoj), vreme bi počelo da poprima nelinearan karakter, počeli bi da se preklapaju, mešaju ili zamenjuju događaji koje u terminologiji i iskustvu linernog vremena nazivate prošlim ili budućim.

Znači, termini kao što su "prošlost" i "budućnost" se ne odnose na nešto fiksirano i ne mogu se posmatrati nezavisno od kategorija kao što su "tačka posmatranja" ili subjekat, konkretan sistema ili "objektivna realnost", povezanost tačke posmatranja sa konkretnim sistemom i povezanost konkretnog sistema sa ostalim sistemima...

Brzina i način prelaska linearnog vremena u neki nelinearni oblik zavise od prirode i položaja tačke posmatranja u konkretnom sistemu. Kada je tačka posmatranja "čvrsto" ugrađena u konkretan sistem, registruje se najniži stepen nelinearnosti vremena. Sa slobodnije postavljenom tačkom (sa povećanom pokretljivošću tačke), povećava se stepen uočene nelinearnosti. Ukoliko tačka posmatranja dobije takve parametre pravca i ubrzanja da pređe u neki drugi sistem, ponovo počinje da se uspostavlja linearna priroda vremena (u okviru novog matičnog sistema)...

Ovde smo posmatrali jednu komponentu (projekciju) kategorije vremena. Međutim, vreme može da se posmatra kao posebna dimenzija nekog višedimenzionalnog prostora, kao prostorno-vremenska komponenta, kao (promenljiva) osobina živih bića, kao iluzija...Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0045 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
 
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA