SVETA NAUKA - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
OTKRIVENJE
 

Sutre 1 - 3

Učenost se postiže kroz pročišćavanje tri čovekova tela. Takođe je dostupna kroz milost Gurua. Pročišćenje dolazi kroz prirodu, pokoru i Mantre. Kroz prirodu se pročišćava gusta materija (fizičko telo); kroz pokoru, finija materija (suptilno telo); kroz Mantre se pročišćava um.

Adeptstvo je dostupno pročišćavanjem tela u svakom pogledu. Pročišćenje materijalnog tela može da se izvede stvarima koje su zajedno s njim stvorene od Prirode; kod električnog tela strpljenjem u svim okolnostima; a kod magnetnog tela (Čita, oduhovljeni Atom, Srce) regulisanjem disanja, što se naziva Mantra, pročistitelj uma.

Proces kojim pročišćenje može da se izvrši može da se nauči uz stopala božanskih ličnosti koje su svedoci Svetla i nose svedočanstvo Hristove Svesnosti.

Sutre 4, 5

Kroz svete efekte Mantre, Pranava ili Aum zvuk postaje čujan.

Sveti zvuk se čuje na različite načine, obzirom na stepen posvećenikovog napredovanja (u pročišćavanju svog srca).

Kultivisanjem podešavanja disanja prema uputstvu Duhovnog Učitelja (Sat-Guru), spontano se pojavljuje Sveta Reč (Pranava i Sabda) i postaje čujna. Kada se ta Mantra (Reč, Pranava) pojavi, disanje se reguliše i zaustavlja se trošenje materijalnog tela.

Ta Pranava se javlja u raznim oblicima na različitim stupnjevima napredovanja, prema pročišćenju srca (Čita).

Sutra 6

Čovek koji gaji prirodnu ljubav srca stiče vođstvo Gurua i počinje svoju Sadhanu (stazu duhovne discipline). On postaje Pravartaka, inicirani.

Već je bilo objašnjeno šta je Sat-Guru i kako treba da se ima njegovo društvo. Čovek, kada je podaren nebeskim darom čiste ljubavi, prirodno postaje sklon izbegavanju društva onoga ko je Asat i očuvanju društva onoga što je bilo opisano kao Sat. Predanim održavanjem društva Sata može da bude dovoljno srećan da zadovolji onoga koji će ljubazno da stane uz njega kao njegov Sat-Guru ili Duhovni Učitelj.

Imajući društvo svog Bogu-sličnog učitelja, u srcu sledbenika raste naklonost, Pravriti, koja ga štiti od kreacije Mraka, Maje i on postaje Pravartika, čovek koji je iniciran u praksu Jame i Nijame, asketskog uzdržavanja i pridržavanja koji su neophodni da bi se postiglo spasenje.

Sutra 7

Praksom Jame i Nijame, iščezavaju osam niskosti ljudskog srca, a vrline rastu. Tako čovek postaje Sadhaka, pravi učenik, dostojan da postigne spasenje.

Treba zapamtiti da negovanjem Jame i Nijame iz ljudskog srca nestaju osam niskosti, a dolazi velikodušnost. Na tom stupnju čovek postaje spreman za vežbu asketskih stanja i drugih procesa koji su istaknuti od njegovog Sat-Gurua za postizanje spasenja. Kada nastavlja sa praksom postupaka koje mu je naznačio njegov Sat-Guru, čovek postaje Sadhaka ili učenik.

Sutra 8

On napreduje u pobožnosti, čuje sveti Aum zvuk i postaje Siddha, božanska ličnost U poglavlju 3 lako se može naći da, dok učenik prolazi kroz različite stadijume, postaje sposoban da shvati različite objekte kreacije u svom srcu; i kako postepeno napreduje kroz stanja meditacije; i kako konačno, usredsređivanjem svoje pažnje u senzorijum, zapaža poseban neobičan zvuk, Pranava ili Sabda, svetu Reč; tada srce postaje božansko, a Ego, Ahamkara, ili sin čovečji postaje stopljen ili kršten u toj struji i postaje Siddha, adept, božanska osoba.

Sutra 9

Tada zapaža manifestacije Duha i prolazi kroz sedam Patala Loka (ili centara duž kičme), videvši sedam rišija.

U krštenom stanju (Bhakti Joga, ili Surat Sabda Joga, apsorbovanje Ega u svetom Zvuku), čovek se povlači iz spoljašnjeg sveta grube materije, Bhuloka i ulazi u unutrašnji, svet finije materije, Bhuvarloku. Tamo opaža izražavanja Duha, pravog Svetla, kao sedam zvezda i sedam centara ili zvezdano sjajeća mesta koja se upoređuju sa sedam zlatnih svećnjaka.

Te zvezde, bivajući manifestacije pravog Svetla, Duha, nazivaju se anđeli ili rišiji koji se pojavljuju jedan za drugim u desnoj ruci sina čovečjeg; tj. na njegovom pravom putu prema Božanstvu.

Sedam zlatnih svećnjaka su sedam svetlećih mesta u telu, znana kao: mozak, sahasrara; medula oblongata (produžena moždina), ađna čakra; i pet kičmenih centara - vratni, višudha; leđni, anahata; lumbalni (krsni), manipura; sakralni (pršljenovi krsta), svadhisthana; i trtični, muladhara, i u njima Duh počinje da se manifestuje.

Kroz tih sedam centara ili crkvi, Ego ili sin čovečji prolazi prema Božanstvu. Vidi Otkrivenje 1:12,13,16,20 i 2:1. "... i obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih i usred sedam svećnjaka nekoga koji izgledaše kao sin čovečji... u desnoj ruci držaše sedam zvezda." "Tajnu sedam zvezda koju si video u desnici mojoj i sedam svećnjaka zlatnih.

Sedam zvezda jesu anđeli sedam Crkava, a sedam svećnjaka jesu sedam Crkava." Evo šta govori onaj koji drži sedam zvezda u desnici svojoj i ide posred svećnjaka zlatnih."

U ovom krštenom stanju (Bhakti Joga ili Surat Sabda Joga) Ego, Surat, sin čovečji, prolazeći postepeno kroz sedam spomenutih područja, stiče znanje iz tih područja; i kada tako dovršava putovanje kroz sve regione, on razume pravu prirodu svemira. Povlačeći sebe iz Bhuvarloke, finije materijalne kreacije, ulazi u Svarloku, izvor svih materija, fine i grube. Tamo opaža svetle astralne oblike oko svog Srca, Atom, presto Duha Tvorca, osiguranog s pet elektriciteta i dva pola, Umom i Inteligencijom u sedam raznih boja kao kod duge.

U toj sferi elektriciteta, ima i inteligencije, izvora svih čulnih objekata i organa za njihovo uživanje, čovek postaje savršeno zadovoljan posedujući sve objekte svojih želja i iz toga, stiče kompletno znanje. Dakle, pre navedenog astralnog oblika sa svojim elektricitetima i polovima, tj. od toga sedam opisanih delova je bilo kao zapečaćena kutija znanja, knjiga sa sedam pečata. Vidi Otkrivenje 4:3 i 5:1. "... a oko prestola bejaše duga..." "Zatim videh u desnici onoga koji seđaše na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata."

Sutra 10

Tada, zbog Joga znanja i snage, čovek zadobija vrhovnu vlast nad sedam Svargi (neba). Postiže spasenje razilaženjem četiri izvorne ideje ("četiri manua" ili prvobitnih misli pomuću kojih je kreacija nastala).

Prolazeći kroz ovu Svarloku, sin čovečji dolazi u Maharloku, mesto magneta (Atoma) čije su zamisli manifestacije (Reč), Vreme, Prostor, i čestica (Atom) četiri komponentna dela. Kao što je spomenuto u poglavlju 1, ta Maharloka predstavlja Avidju, Neznanje koje stvara ideju o odvojenom postojanju jastva i izvor je Ega, sina čovečjeg. Otuda, budući da je čovek (manava) potomak Neznanja, a Neznanje je predstavljeno kroz četiri ranije navedene ideje, ove ideje su nazvane četiri manua, porekla ili izvora čoveka.

Sutra 11

Postajući tako pobedonosan nad snagama Tame i Neznanja, čovek postaje jedan s Bogom. Maharloka, mesto Magneta (Atoma), je Brahmarandhra ili Dasamadvara, vrata između dve kreacije, manifestovane i duhovne. Kada Ego, sin čovečji, dolazi do vrata, on spoznaje Duhovnu Svetlost i biva kršten u njoj. Prolazeći kroz vrata, on dolazi iznad idejne kreacije Tame, Maje, i ulazeći u duhovni svet opaža pravo Svetlo i postaje Sin Božji.

Na ovaj način, čovek bivajući Sin Božji, prevazilazi sve sputanosti Tame, Maje, i postaje posednik svih aisvarja, asketskih uzvišenosti. Tih aisvarja ima osam vrsta: Anima, moć pravljenja čovekovog tela ili bilo čega drugog toliko malenim koliko on želi, čak toliko sitnim kao što je jedan atom, anu.

Mahima, moć uvećavanja i činjenja čovekovog tela ili bilo čega drugog mahat, toliko velikim koliko on želi.

Laghima, moć da se čovekovo telo ili bilo šta drugo napravi laghu, toliko laganim po težini koliko mu se sviđa.

Garima, moć pravljenja čovekovog tela ili bilo čega drugog guru, toliko teškim koliko on to želi. Prapti, moć apti, za stizanje svega što mu se sviđa.

Vasitva, moć vasua, dovođenje svega pod kontrolu. Prakamja, moć zadovoljavanja svih želja, kama, pomoću snage neodoljive volje.

Isitva, moć da se postane Isa, Gospod, nas svime. Vidi Jovan 14:12. "Zaista, zaista vam kažem, ko veruje u mene, dela koja ja činim i on će činiti, i veća će od ovih činiti, jer ja idem Ocu svome."

Sutra 12

Znanje o evoluciji, životu i rastvaranju, tako dovodi do dovršavanja oslobađanja od okova Maje, obmane.

Održavanjem jastva u Svevišnjem Jastvu, čovek postiže večnu slobodu. Na ovaj način čovek, posedujući aisvarje, ranije opisane asketske veličanstvenosti, potpuno shvata Večni Duh, Oca, jedinu Realnu Supstancu, kao Jedinstvo, Savršenu Celinu, a svoje Jastvo samo kao puku ideju koja počiva u fragmentu od Duhovnog Svetla.

Razumevajući ovako, čovek napušta sve uzaludne ideje o odvojenom postojanju svog ličnog Jastva, ujedinjuje se s Njim, Večnim Duhom, Bogom Ocem. Ovo ujedinjenje s Bogom je Kaivalja, vrhovni čovekov cilj, kao što je objašnjeno u ovoj raspravi Vidi Otkrivenje 3:21. "Koji pobedi daću mu da sedi sa mnom na prestolu mom, kao što i ja pobedih i sedoh s Ocem na presto njegov."

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0037 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA