Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Evolucija   ( Evolution )
Proces nastajanja sve složenijih formi života ili organizacije iz prostijih formi. Sa izuzetkom izvesnih hrišćanskih fundamentalista, skoro da je opšteprihvaćena činjenica da je biološki život na zemlji evoluirao tokom mnogih milenijuma, stvarajući kako sve veću raznolikost vrsta tako i poboljšanja u okviru pojedinačnih vrsta. Veoma su, međutim, kontraverzna pitanja: šta je potaklo evoluciju, po kojim principima se ona odvija, da li se dešava postepeno ili u naletima, kao i da li se još uvek dešava. LA-MARKIZAM, po kome se smatra da zadobijene osobine mogu da se nasleđuju, uglavnom je odbačen, mada i dalje ima i svoje sledbenike kao i neke naučne dokaze koji mu idu u prilog. DARVINIZAM i neodarvinizam, po kojima je evolucija rezultat slučajnih mutacija, predstavljaju najšire prihvaćeno stanovište u teoriji evolucije. Međutim, nedavno su razotkrivene ozbiljne mane u Darvinovoj teoriji i ponuđene su alternativne teorije. Pošto ortodoksna teorija podržava srodne filozofske pojmove MATERIJALIZMA, MEHANIZMA I POZITIVIZMA, dok ih alternativne teorije odbacuju, teorija evolucije se našla u glavnom fokusu rasprave o "pomaku PARADIGMI".Argumenti protiv ideje da evoluciju određuje puki slučaj osnaženi su nedavnim otkrićima o kompleksnosti genetičkog materijala i amino kiselina koje konstituišu organski život. Ortodoksna teorija gleda na postanak života kao na proces sjedinjavanja amino kiselina iz prvobitne hemijske čorbe sve do postizanja nivoa složenosti koji hemijskom jedinjenju daje životna svojstva. Međutim, kako su pokazali Fred Hojl* (Hoyle) i ostali, kada se ova hipoteza ispita u svetlu matematičke verovatnoće naglo se smanjuje njena uverljivost. Na sličan način, i za Darvinistički princip evolucije putem prirodnog odbira slučajnih mutacija, matematika pokazuje da je krajnje neverovatan jer bi za bilo koju značajnu evolucionu promenu bio potreban veliki broj istovremenih, koordiniranih mutacija.Alternativno objašnjenje je da se evolucija vlada po principu inteligentnog odbira, to jest odbira koji vrši diskriminaciju u korist pojavljivanja i preživljavanja sve složenijih formi života. Da li je ovaj princip svojstvo samog života ili dolazi izvan njega, kao i da li se evolucioni proces odvija prema ranije utvrđenom planu - to su metafizička pitanja na koja se za sada ne mogu dati naučni odgovori. Predložene su teorije koje podržavaju oba gledišta. Ideju da bi jedno od svojstava samog života bio i neiscrpan nagon ka sve većoj složenosti i uređenosti, predlaže OPŠTA TEORIJA SISTEMA. Prema ovoj teoriji, neprestano postoji mogućnost da stabilnost živog sistema bude narušena pritiscima koji dolaze od unutrašnjih fluktuacija. Kada se dogodi ovakvo narušavanje, princip SAMOORGANIZACIJE sistema omogućava sistemu da se transformiše u novi sistem sa višim stepenom složenosti i uređenosti. Ova teorija ne tvrdi postojanje ranije utvrđenog plana evolucije. Međutim, ona podrazumeva da je evolucija svrhovita, makar što njene svrhe nisu predodređene ka nekom konačnom ciljnom stanju već ih raznovrsno i progresivno određuju sami živi sistemi i to kao suštinsku komponentu dinamike samoprevazilaženja koje i karakteriše ove sisteme.Teorije koje smatraju da je evolucija vođena transcendentnim uzrokom, imaju jasne sličnosti sa tradicionalnim religioznim gledištima koja je pobijao Darvin, ali one, u svojim modernim formulacijama, ne predstavljaju povratak na predarvinistički naivni fundamentalizam. Jednu od glavnih ovakvih teorija dao je Pjer Tilar de Šarden* (Chardin), koji je pretpostavio da su u toku progresa evolucije nova svojstva, naročito SVEST i duhovnost, jednostavno iskrsnula. Nadalje je pretpostavio da ova svojstva nemaju samo ljudi već i svi veći organizovani sistemi (vidi NOOSFERA) i da je njihovo pojavljivanje predodređeno i nadgledano od Boga, kao i da evolucija radi na ostvarenju božanskog plana.Postojanje viših ljudskih moći za stvaralačku, umetničku i matematičku genijalnost, zatim, religiozni nagon i osećaj za moral, ne mogu se lako objasniti darvinističkom terminologijom. Prema ortodoksnoj teoriji evolucije svako prilagođavanje se dešava radi zadovoljenja neke potrebe; a ipak ove više moći ne donose nikakvu prednost u borbi za opstanak. Štaviše, kako je to istakao Niče (Nietzsche), kao i još neki filozofi, one mogu biti i nesumnjivi hendikep. Ova je činjenica navela neke teoretičare da ljudskim bićima dodele specijalan status u šemi evolucije. Neki predlažu povratak tradicionalnom gledanju na čoveka kao gazdu ili domaćina svega stvorenog. Drugi na život i evoluciju više gledaju kao na kosmički, a ne čisto zemaljski fenomen, i čovekove više moći vide kao sredstvo za sudelovanje u funkcionisanju kosmičke inteligencije. Hojl, na primer, govori o univerzumu "punom informacija", i smatra da informacije koje kontrolišu proces života i evolucije dolaze od kosmičkog uma koji obuhvata sav prostor i vreme.Što se tiče preciznog mehanizma koji upravlja evolucijom, dokazi na osnovu fosilnih ostataka ne potvrđuju klasičnu teoriju o postepenosti. Oni izgleda idu više u prilog teoriji PUNKTUIRANOG EKVILIBRIJUMA, koja smatra da se evolucija dešava u "skokovima" (ili per saltum, kako je govorio Darvin kada je razmatrao ovu mogućnost koju je, međutim, odbacio kao nepomirljivu sa svojom teorijom). Verodostojnost punktuiranog ekvilibrijuma, kako ga je razvijao Stefan Džej Guld* (Gould), pojačana je zahvaljujući svojoj konsistentnosti sa opštom teorijom sistema. To što prema ovoj teoriji sledi da se i najveći evolutivni skokovi mogu desiti u kratkom vremenu i to čak i sada, neke njene kritičare je navelo da je odbace kao puko priželjkivanje, dok je druge navelo da je prigrle kao nagoveštaj čudesa. /51,61,62,111,136/
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z