Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
PROROK   ( POSLEDNJI PROROK )
Na početku NZ proročka pouka je u čistoti u propovedanju Jovana Krstitelja. Luka ovako govori o njegovim naukama: ˝I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome˝ (Luka 1,16). Njegova je poruka zgusnuta u jednoj rečenici: ˝Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko˝ (Mateja 3,2). Jovan krsti vodom svetom, a Isus Duhom svetim. Svugde na starom Istoku ima ljudi koji se bave magijom, koji se smatraju pogodnim da od božanstva prime neku poruku. Ponekad ih pitaju za savet pre nekog događaja. Kako je profetizam jedna predaja, u izrailjskoj zajednici mu pripada sasvim određeno mesto: on je njen sastavni deo, ali ga ona ne apsorbira; vidimo da prorok, pored sveštenika ima svoju ulogu kod carevog krunisanja. Car, sveštenik i prorok dugo su vremena glavna poluga izrailjskog društva: dosta su različiti, da bi ponekad bili suparnici, ali obično su nužno potrebni jedan drugome. Proroku pripada mesto u zajednici, ali tek ga poziv čini prorokom. To jasno vidimo kada su pozvani po imenu Mojsije, Samuilo, Amos, Isaija, Jeremija, Jezekilj. Poziv uvek vodi ka nekom događaju ili događajima, kome su oruđe usta proroka koji će govoriti Božju reč. Oni koji govore u vlastito ime a da nisu poslani (Jeremija 27,15) te slede vlastiti duh, to su lažni proroci. Pravi su proroci svesni da ih neko Drugi prisiljava, pa im se dešava da se moraju ispravljati ako su govorili iz ličnih pobuda. Proroci povezuju Boga živoga s njegovim bićem u jedinstvenosti sadašnjeg trenutka. Ali upravo iz tog razloga njihova je poruka okrenuta prema budućnosti: vide je gde dolazi s dva lica - kao kazna i kao spas. Novi zavet je svestan da ispunjava obećanja Staroga zaveta. Čini se da knjiga Isaijina, koja već znači vrhunac proroštva, a najviše Pesma o Sluzi glavna je karika između jednoga i drugoga Saveza. Čudesni znaci prate pojavu Isusa kao proroka; taj osnov označava Proroka u najvišem smislu reči. Isus svoje reči prima od Oca, ali on je -reći će Jovan - I riječ postade tijelo (Jovan 1,14). I koji je prorok ikad predstavio sebe lično kao vrelo istine i života? Proroci su govorili: ˝Reč je Božja˝. Isus kaže: ˝Zaista, zaista vam kažem...˝ - ˝A proroštvo ako će i prestati˝ tumači Pavle (1. Korinćanima 13,8). Ali to će se dogoditi na kraju vremena. Starozavetnom kao i novozavetnom proroku nije jedini zadatak predskazivati budućnost on uzdiže, opominje i teši (1. Korinćanima 14,3) i ti su zadaci tesno povezni sa propovedanjem. Polemika je da li je poslednji prorok po Bibliji Jovan Krstitelj ili Isus iz Nazareta.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z